Institutionen för Nationalekonomi

Välkommen till institutionen för nationalekonomi

Topi Miettinen 175x226 webb.jpgInstitutionen för nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan är väl integrerad i såväl nationella och internationella nätverk för forskning och utbildning inom nationalekonomi. Institutionen är belägen i samma byggnad som de nationalekonomiska institutionerna från Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Dessa tre akademiska institutioner i Helsingforsregionen bildar gemensamt Helsinki Center of Economic Reserarch, (HECER). HECER möjliggör ett välfungerande samarbete över universitetsgränserna i fråga om såväl undervisning som forskning.

Institutionen erbjuder ett kandidatprogram med ett välbalanserat och täckande kursutbud med tyngdpunkt på strategiskt tänkande och helhetsperspektiv - kunskaper som speciellt behövs inom näringslivet. 

Magisterprogrammet i nationalekonomi är uppgjort att erbjuda en utbildning som svarar mot den gängse internationella standarden bland de ledande universiteten i världen. Magistersprogrammet förverkligas i samråd med HECERs övriga partneruniversitet, vilket möljiggör ett extensivt kursutbud av hög kvalitet. Magistersprogrammet ger även en god grund för doktorandstudier i nationalekonomi.

Doktorandprogrammet i nationalekonomi är koordinerat i samråd med det Finländska doktorandprogrammet i nationalekonomi, Finnish Doctoral Programme in Economics ( FDPE). Inom ramen för FDPE meddelas kurser som ger de djupgående analytiska färdigheter som förutsätts i krävande ekonomistpositioner liksom inom positioner den akademiska världen. Svenska handelshögskolan svarar för handledningen av doktorandernas avhandlingsarbete.

Magistrar och doktorer i nationalekonomi utexaminerade från Svenska handelshögskolan har placerat sig mycket väl i arbetslivet. De fungerar i olika positioner som kräver expertkunskap och analytiska färdigheter såväl inom undervisning och forskning som i viktiga positioner inom näringslivet, den offentliga sektorn samt inom internationella organisationer.

Personalen vid institutionen för nationalekonomi har extensivt publicerat sin forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet och fullgör regelbundet redaktionella expertuppdrag för dylika tidskrifter. Institutionens anställda har även ansvarsfulla expertuppdrag ytterom det akademiska samfundet. Institutionens forskare är specialiserade på branschanalys, konkurrensekonomi, finansiell ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, psykologisk ekonomi och empirisk makroekonomi.

Topi Miettinen
PhD,  prefekt för institutionen

institutioner läroämnen nationalekonomi