Svenska

Share page with AddThis
Hankens uppgift är att utbilda ekonomer som arbetar för det finländska näringslivet och samhället såväl i hemlandet som utomlands. Du som studerar på svenska på Hanken ska kunna arbeta i tal och skrift både på svenska och på finska.

Välkommen till svenska avdelningen!

"Det bästa sättet att vårda språket är att använda det."

Du ska kunna kommunicera med kolleger och fackexperter men också med andra människor, personer som inte har en utbildning inom ekonomi. Därför behöver du känna till terminologin inom ditt ämne på flera språk.

Svenska avdelningens uppgift är att ge dig som studerande verktyg så att du kan tala och skriva i olika situationer, genom olika kanaler, i olika roller och med olika målgrupper. Vi vill också hjälpa dig att utveckla tankespråket svenska, så att du kan uttrycka dig inom din vetenskapsgren. Du som har ett annat skolspråk än svenska får hjälp och stöd på kurserna i svenska som andraspråk. Om du har avancerade kunskaper (CEF C2) kan du också delta i modersmålskurserna. Vårt kursprogram är uppbyggt så att du som studerande får den träning som du behöver för ditt framtida yrkesliv.

Studier i svenska

"Köpa kan du göra på vilket språk som helst. Sälja kan du bara på kundens."

Undervisningen i svenska handlar om att stärka språkkänslan och om att öva sig i att använda språket som ett professionellt redskap. Affärsbrev, företagspresentationer, marknadsföringstexter, rapporter och vetenskapliga texter är exempel på genrer som en ekonom i det finländska och det internationella näringslivet behöver lära sig hantera. Det man har lärt sig på sitt modersmål utgör en stabil grund för det man sedan behöver kunna klara av på ett annat språk.

Till de språkstudier i de inhemska språken (6 sp) som ingår i kandidatexamen hör kurser i muntlig och skriftlig affärskommunikation. 

Genväg till den elektroniska studiehandboken.

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på svenska avlägger ett s.k. mognadsprov i svenska som visar att de behärskar språket på modersmålsnivå. Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska.

Bakom denna länk kan du läsa om mognadsprovet.

Du som skriver din magisteravhandling på engelska inom ett svenskt magisterprogram ska skriva en svensk sammanfattning till din engelska avhandling. Bakom denna länk hittar du mera information.

Hanken erbjuder kurser i svenska som främmande språk, Swedish as a foreign language, på olika nivåer. Studerande som inte har läst svenska tidigare är välkomna att delta i nybörjarkursen som går varje termin. Du som redan har lite kunskaper i svenska kan välja en kurs som bäst motsvarar din nivå. Varje kurs har en kod som beskriver dess nivå enligt Gemensam europeisk referensram för språk (CEF). Om du inte är bekant med systemet kan du kontakta läraren och diskutera vilken kurs som bäst skulle passa dig.

"Språkkunskapens värde kan inte devalveras. Det stiger och ger avkastning."

Svenska avdelningens kontaktuppgifter

NamnBefattningRumTelefon
Bergström, Marina (Vasa)universitetslärare  314+358(0)403521752
Henricson, Sofie (Helsingfors)timlärareA505 
Huvitus, Mari (Helsingfors)universitetslärareA506+358(0)403521232
Peltola, Katja (Helsingfors)universitetslärare A506+358(0)403521846
Lassus, Jannika (Helsingfors)universitetslärareA504+358(0)505119378

Stolt, Sofia, (Helsingfors)

universitetslärare, koordinator A504+358(0)403521402
Sundström, Charlotta (Helsingfors)universitetslärare A505+358(0)403521352
Särs, Mirjam (Vasa)timlärare  

 

Nyttiga länkar

Institutet för de inhemska språken - Finlands officiella språkvårdsorgan
LibGuide - Tips och stöd för dina studier i skriftlig och muntlig kommunikation
Språkalliansen - Språkstöd i Helsingfors i form av kurser och textgranskningar
Språkhjälpen - Språkhjälp för akademiskt skrivande och muntlig kommunikation
Språkrådet - Sveriges officiella språkvårdsorgan vid Institutet för språk och folkminnen

Rikstermbanken

Rikstermbanken samlar, administrerar och delar
terminformation. De termer som Rikstermbanken
rekommenderar är sådana som godkänns och förstås
av svenskspråkiga personer.
 
TEPA, Terminologicentralen TSK:s termbank
TEPA motsvarar Rikstermbanken, men TEPA finns i
Finland och har därmed också finska termer och
begrepp.

Projekt och forskning

Projektet Finlandssvenskars skrivande i affärslivet tar fram ny kunskap om skriftlig kommunikation i dagens digitala arbetsliv.

Tutkimusprojekti Suomenruotsalaisten kirjoittaminen työelämässä tuo uutta tietoa kirjallisesta viestinnästä 2010-luvun digitaalisessa työelämässä.

läroämnen svenska svenska som andraspråk
Swedish