Finska

Den här sidan innehåller information om finskt affärsspråk på Hanken.

Lärare

NamnBefattningRumTelefon
Dahlin, Johanna (Vasa)timlärare336+358(0)503507217
Nilsson-Väre, Marit (Vasa)lektor, ämnesansvarig328+358(0)503715515
Tanner, Johanna (Helsingfors)universitetslärareA508+358(0)403521417
Vuolama-Ristola, Mervi (Helsingfors)lektorA508+358(0)403521260

 

Välkommen till finska avdelningen!

Huvudmålet för finskundervisningen är att ge Hanken ekonomer mångsidiga färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt i finskspråkiga och tvåspråkiga företagsmiljöer samt inom den allmänna samhällssektorn. Det branschvisa kunnandet är viktigt och studenten bör känna till terminologin i sitt ämne på finska.

Efter utförda obligatoriska studier i finska uppfyller studenterna språkkraven enligt  6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen (481/2003)

Vid Hanken ges obliagtoriska kurser i såväl muntlig som skriftlig affärskommunikation på finska.  De obligatoriska studierna i finska omfattar 6 sp. Kurserna ges på tre olika nivåer enligt den europeiska referensaramen.  Kurser ges på B-nivå, C-nivå och modersmålsnivå i finska. På betyget anges om studenten utfört kursen med nöjaktiga eller goda kunskaper i finska enligt språklagens krav.

För att inleda studier i finska på en B-nivå förutsätts att studerande har förkunskaper som motsvarar B1-nivå  i studentexamen eller i motsvarande examen. Detta medför att  studerande bör inneha minst Cum laude aprobatur i lång finska (A-finska) i studentexamensvitsord eller minst Magna cum laude  i B-finska (kort finska) i studentexamensvitsord. Om nivån inte uppfylls hänvisas studerande till en förberedande kurs i finsk grammatik och språkvård innan kursen kan inledas. Denna föreberedande kurs är obligatorisk innan studier kan påbörjas i finska, om inte nivån är i skick.  Den förberedande kursen ger 2 sp.  till fritt valbara studier. Kursen heter Kieliopin kertauskurssi och har kurskoden 5729.

Studerande som inte läst någon finska tidigare, eller finska på lägre nivå än B1.2 kan ansöka om dispens från de obligatoriska kurserna i finska.

Ansökan görs genom att fylla i denna blankett.

Även om man beviljas dispens behöver man ändå avlägga minst 1 sp i finska och de övriga 5 sp kompenseras med kurser i ett annat/andra språk.

För att inleda studier på C-nivå i finska bör den studerande  ha förkunskaper som motsvarar B2  i studentexamen eller i motsvarande examen.  Detta medför att studerande bör inneha minst Eximia i  A-finska (lång kurs) i studentexamen. Om nivån inte uppfylls hänvisas den studerande till motsvarande kurs på B-nivå.

En studerande som läst B-finska i studenten kan inte välja en kurs på C-nicå.  Denna kurs är alltså öppen endast för studerande med laudatur eller eximia i studentexamensvitsord i A-finska.

file type icon Finskans kurser under läsåret 2017-2018 i Helsingfors

file type iconFinskans kurser under läsåret 2017-2018 i Vasa, främst våren 2018

Följande obligatoriska kurser i finskt affärsspråk, skriftlig och muntlig kommunikation på finska ges:

5715-1 Kirjallinen yritysviestintä B  (ingångsnivå enligt CEFR B1)  ( 3 sp)

5715-2 Kirjallinen yritysviestintä C (CEFR B2-C1) (3 sp)

5715-3 Kirjallinen yritysviestintä, äidinkieli  (CEFR C2, laudatur i A-finska i studenten eller studentexamen i finska från finskt gymnasium) ( 3 sp)

5716-1 Suullinen yritysviestintä B (ingångsnivå enligt CEFR B1)

5716-2 Suullinen yritysviestintä C (CEFR B2-C1)

5716-3 Suullinen yritysviestintä, äidinkieli  (CEFR C2, laudatur i A-finska i studenten eller studentexamen i finska från ett finskt gymnasium)

Utöver de obligaotoriska kurserna i finska ges följande ämneskurser i finska:

5724 Yritysviestinnän syventävä kurssi (CEFR B2- C2 ) ( 2-6 sp)
Kursen är en nätkurs / distanskurs och är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska.

5710 Yhteisöviestintä  (CEFR B2-C1) ( 4 sp)
Kursen är en fördjupad kurs i finska, en nätkurs/ distanskurs för både magister- och kandidatstuderande, som  kan väljas som en fritt valbar kurs.

5806-5 Kokoustekniikka (CEFR B2-C1) (3 sp)
Kursen i mötesteknik går vartannat år i Vasa och är en fördjupad kurs i finska på kandidat- och magisternivå, som kan väljas som en fritt valbar kurs

5650 Mötesteknik-Kokoustekniikka ( 2 sp)
Kursen är en tvåspråkig mötesteknik-kurs som förverkligas mellan finska och svensk avdelningen på Hanken, en kurs som hålls årligen och som är en fördjupad helhet på kandidat- eller magistersnivå.

5729 Kieliopin kertauskurssi (2 sp)
Kursen är en upphämtningskurs för studerande som har ett lägre studentexamensvitsord i finska än cum laude aprobratur i A-finska (lång kurs) eller magna cum laude i B-finska (kort kurs).

5732 Kielikaveri - Språkkompis, Vasa (2 sp)
Kursen är en frivillig branschspecifik språkkurs för svenskspråkiga studerande vid Hanken i Vasa och för finskspråkiga ekonomiestuderande vid Vasa universitet. 

Utöver ovannämda kurser ordnas följande kurser för utländska studerande eller studerande med kunskaper i finska under B1-nivå i Helsingfors:

5712 Elementary Finnish 1 A (CEFR A1.1.) (3 sp)

5713 Elementary Finnish 1 B (CEFR A1.2.) ( 3 sp)

5730 Finskt talspråk A  (CEFR A2 – B1) (1 sp)
Kursen ges som en gemensam kurs inom Språkalliansen i Helsingfors

5731 Finskt talspråk B  (CEFR A2 – B1) (1 sp)
Kursen ges som en gemensam kurs inom Språkalliansen i Helsingfors

711 Each One Teach One (2 sp)
Kursen är en fritt valbar kurs som ges som en tandem-kurs inom finskan och de övriga språken.

Även åländska studerande kan vid behov utföra dessa kurser.  Examensstuderande på kandidatnivå som inte fått sin skolutbildning i Finland bör avlägga minst 1 sp finska i sin kandidatexamen. 

Mogenhetsprov på finska vid Hanken

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska.

Finskan kan läsas som biämne på Hanken!

I samråd med examinator och ämneskoordinator planeras en helhet där också kurser vid andra universitet i Finland ingår. En biämneshelhet i finska kan också innefatta studier i  kommunikation och massmedia, litteratur, översättningsvetenskap och tolkning samt muntlig kommunikation.

Varför är finskan ett viktigt ämne för blivande ekonomer?

När det gäller finskan i Finland, inom den offentliga eller privata sektorn så förutsätts att tjänsteinnehavaren behärskar finska på en mycket hög nivå.  En stor del av tjänsterna kräver utmärkta kunskaper i finska, och endast ett fåtal akademiska tjänster utannonseras där nöjaktiga kunskaper i landets majoritetsspråk räcker till.  I finskspråkiga kommuner krävs oftast utmärkta kunskaper i språket.

Att studera finska som biämne vid Hanken ger förutom kunskaper i finska även kunskaper i kommunikation, ledarskap och marknadsföring beroende av vilken inriktning den studerande i övrigt har i sin examen. Stor vikt sätts vid det praktiska kunnandet som t.ex. i digitalt kunnande och presentationsteknik och i tekniken att uppträda, argumentera och förhandla. 

Företagskommunikationen i Finland idag har många funktioner som är viktiga vid skapande av nätverk mellan olika företag och inom företagen.  Många företag använder sig av engelskan idag, men de flesta företagen i Finland har finskan som sitt interna språk.  Förutom kompetensen och kunskaperna i finska påverkar behärskande av språket även trivseln och välmåendet på arbetsplatsen.

Kommunikationen fungerar som ett styrinstrument inom ledarskapet och beslutsfattande, inom produktionen, marknadsföring och försäljning, inom informationsverksamhet, intern och extern kommunikation samt inom rekrytering och inom arbetsorientering. Det är en viktig del av hela företagets kunskapskapital att en anställd behärskar det andra inhemska språket för företagets profilering och image.  

Projekt och forskning

Projektet Finlandssvenskars skrivande i affärslivet tar fram ny kunskap om skriftlig kommunikation i dagens digitala arbetsliv.

Tutkimusprojekti Suomenruotsalaisten kirjoittaminen työelämässä tuo uutta tietoa kirjallisesta viestinnästä 2010-luvun digitaalisessa työelämässä.

läroämnen finska