Projektet Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet (FISKAR)

Vid Hankens språkcenter startades hösten 2017 ett forskningsprojekt om finlandssvenskars skrivande i arbetslivet. I projektet arbetar fil.dr Jannika Lassus och fil.dr Johanna Tanner, lärare vid språkcentret.

Kommunikationen i arbetslivet förändras när det gäller kanaler och språk. Forskningen på området behöver kompletteras, varför det vid Hankens center för språk och affärskommunikation har startats ett forskningsprojekt om kommunikation i arbetslivet. I projektet riktas intresset mot hur svenska och finska används i dagens arbetsliv, men självklart tangeras också engelskan.

Syftet med projektet är att undersöka finlandssvenskars skrivande i dagens digitala arbetsliv. I projektet vill vi veta mera om skrivandet i den privata sektorn och tredje sektorn: vem skriver, om vad, på vilket språk, i vilken kommunikationskanal samt hur ser texterna och genrerna ut? Dessutom vill vi få veta hur användbara språkkunskaperna från skolan och den vidare utbildningen är i arbetslivet, med fokus på de inhemska språken svenska och finska.

Teoretiskt är projektet förankrat i forskningsfältet skrivforskning på modersmålet och andraspråket samt forskning om skriftpraktiker. Forskningsprojektet samlar in tre delmaterial 2017–18:
– enkätsvar, enkäten var öppen i september 2017, vi fick 200 svar
– intervjuer med informanter, görs under våren 2018
– informanternas texter på svenska och finska, samlas in under år 2018 och anonymiseras före lagringen.

Projektet har fått finansiering av Svenska kulturfonden för materialinsamlingen och den utförs i samarbete med Centret för språk och affärskommunikation vid Hanken, Svenska handelshögskolan. Avsikten är att fortsätta analysera det insamlade materialet under de kommande åren.

Vi har presenterat enkätresultaten hösten 2017 på konferensen Svenskans beskrivning 36 i Uppsala, under en workshop vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors och på Afinla:s höstsymposium i Åbo.

Eventuella frågor riktas till:
universitetslärare, fil.dr Jannika Lassus (jannika.lassus_a_hanken.fi)
universitetslärare, fil.dr Johanna Tanner (johanna.tanner_a_hanken.fi)