Vad registrera?

Läs mera om vad du ska registrera i Haris.

På den här sidan beskriver vi vad du ska registrera i de olika registren  - publikationer, aktiviteter, projekt - och vad du ska berätta om dig själv i din profilinformation.

Publikationer

Registrera alltid alla dina publikationer.  Publikationerna klassificeras enligt Undervisningsministeriets klassificering. I sista hand är det biblioteket som ansvarar för hur publikationerna klassificeras.

Läs mera om publikationsrapporteringen i ministeriets anvisningar:

Översättning till svenska och engelska av anvisningarna är utlovad. Anvisningar till forskare utkom senast år 2016:

Högskolans rapporteringar till ackrediteringsorganisationerna, den interna resursfördelningen och premieringen av vetenskapliga artiklar bygger på ministeriets klassificering och villkor för rapportering. 

Nyanställda forskare ska registrera sina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om hemhörigheten i publikationerna inte är Hanken. Det är möjligt att importera publikationerna från andra forskningsdatabaser och från referenshanteringssystem. Kontakta haris@hanken.fi för mera information.

Det är också möjligt att parallellpublicera artiklar via Haris.

Aktiviteter

Vi rekommenderar att du registrerar alla aktiviteter som du vill använda i CV-verktyget. Ur rektorsbeslutet om poängsättningen av forskningsmeriter (länk) framgår vilka aktiviteter som beaktas i resursfördelningen till insitutionerna. Om du inte vill att en aktivitet ska vara synlig på din personliga hemsida kan du markera den som Synlig endast inom Haris på registreringsblanketten.

Projekt 

Externfinansierade projekt ska du alltid registrera i Haris. I vilken omfattning du ska registrera övriga projekt varierar från ämne till ämne, så fråga din förman. Om du inte vill att ett projekt ska vara synligt offentligt kan du markera det som Synlig endast inom Haris på registreringsblanketten.

För externt finansierade projekt ska du alltid registrera följande information:

  • Projektets namn
  • Kort beskrivning / abstrakt
  • Projektperiod (start- och slutdatum)
  • Finansiär
  • Projektledare

Profilinformation

Profilinformationen och metadatan i Haris presenteras på din personliga hemsida (länk) och kan också utnyttjas för att göra personliga CV:n med CV-verktyget i Haris. Basinformationen om dig och din affiliation med Hanken överförs från Personec varje natt och kan inte editeras i Haris. Om du hittar fel i din information skall du kontakta personalarenden@hanken.fi

För att berika informationen på din hemsida ska du ladda upp en profilbild, välja forskningsområden och berätta kort om din forskningsmeriter. Du kan också välja vilka utvalda publikationer, aktiviteter och projekt som skall listas på din personliga hemsida.