Rektor och prorektorer

Rektor och prorektorer

Rektor

Karen Spens 200x300 webb.png

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2020.

Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.

Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av Assurance of Learning-processen vars syfte är att förbättra studenternas inlärning.

Karen Spens

Prorektorer

Hanken har för närvarande tre prorektorer med olika ansvarsområden: forskning (Timo Korkeamäki), undervisning (Minna Martikainen) och fortbildning samt högskolans enhet i Vasa (Sören Kock).

Hanken bör ha åtminstone två prorektorer vid sidan av rektor. Båda verksamhetsorterna ska vara representerade. Styrelsen utser prorektorerna på förslag av rektor, som även beslutar om arbetsfördelningen mellan dem.

Prorektor med ansvar för forskning
Timo Korkeamäki 200x300 webb.pngTimo Korkeamäki, professor i finansiell ekonomi

Som prorektor för forskning leder Timo Korkeamäki och planerar forskningsrelaterade ärenden. Han är ansvarig för forskningsservicen inom centret för forskning och internationella ärenden. Timo är också ordförande i forskarskolans styrelse, centrets direktion samt medlem i rektoratet och i ledningsgruppen.

Timo Korkeamäkis främsta forskningsområden är företagsfinansiering, finansmarknader och finansinstitutioner. Han har publicerat artiklar i många olika akademiska tidskrifter, bl.a. Journal of Finance och Journal of Corporate Finance. Han har också publicerat material för statsrådets kansli och i Utrikespolitiska institutets publikation Ulkopolitiikka.

Timo Korkeamäki

Prorektor med ansvar för undervisning
Minna Martikainen 200x300 webb.pngMinna Martikainen, professor i redovisning

Som prorektor med ansvar för undervisning är Minna Martikainen ordförande i Pedagogiska rådet. Hon är också medlem i rektoratet och i ledningsgruppen. Dessutom är Minna ämnesansvarig för redovisning.

För tillfället forskar Minna Martikainen i bl.a. företagsledning, ägarstrukturer och insiderhandel och på senaste tid har hon också intresserat sig för små och medelstora företag. Hon har publicerat artiklar i Review of Accounting Studies, European Journal of Finance, International Journal of Production Economics, International Journal of Production Economics and Quarterly Review of Economics and Finance.

Minna Martikainen

Prorektor med ansvar för fortbildning och högskolans enhet i Vasa
Sören Kock 200x300 webb.pngSören Kock, professor i företagsledning

Till Sören Kocks uppgifter som prorektor hör att leda verksamheten i Vasa och samarbeta med andra universitet och yrkeshögskolor i och kring Vasa. Han leder också Hankens Executive MBA program samt fortbildningen i Vasa och stöder Hanken Business Lab på samma ort. Sören är dessutom medlem i rektoratet och ledningsgruppen och viceordförande för Akademiska rådet.

Sörens huvudsakliga forskningsområden är coopetition, internationellt företagande och företagsnätverk. Hans artiklar har publicerats I bl.a. Industrial Marketing Management, International Small Business Journal, International Business Research, The Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, and Competitiveness Review.

Sören Kock