ITR - Rådet för informationstjänster och informationsteknik

ITR - Rådet för informationstjänster och informationsteknik: Medlemmar och uppgifter

ITR medlemmar åren 2016-2018

Ordinarie medlemmar:

 • Sören Kock (ordförande)
 • Maria Holmlund-Rytkönen
 • Martti Mäkinen  
 • Karl Felixson
 • Mikael Laakso
 • Marlene Backman
 • Mikaela Krohn (personlig suppleant Dennis Sundvik)
 • Melina Weckman (personlig suppleant Ida Andersen)

Övriga:

 • Tua Hindersson-Söderholm (Bibliotekschef)
 • Kuno Öhrman (Direktör för datacentralen)
 • Kicka Lindroos (IKT-koordinator, ITR:s sekreterare)
 • Susanna Taimitarha (Utbildningsplanerare)

ITR:s uppgifter

Utdrag ur ITRs instruktion uppdaterad och godkänd av styrelsen i oktober 2015:

Ansvarsområde

Rådet för informationstjänster och informationsteknik (ITR) vid Svenska handelshögskolan ansvarar för att utveckla och samordna högskolans informationsmiljö och IKT-infrastruktur utgående från användarnas behov. Det verkar som direktion för högskolans bibliotek och datacentral samt som redaktionsråd för högskolans skriftserier.

3 § Definitioner

Med informationsmiljö avses teknisk informationsmiljö och olika funktioner, system och resurser inom informationsförsörjning och -förvaltning. Med infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik (IKT) avses det totala utbudet av IKT-relaterade tjänster, såväl fysiska som innehållsmässiga. Rådets uppgifter bestäms nedan i 5 § och i den av styrelsen fastställda IKT- strategin.

Rådets sammansättning

Rådet för informationstjänster och informationsteknik består av ordförande samt minst fem och högst sju medlemmar jämte två suppleanter. Rektor utser ordförande och medlemmar samt suppleanter för rådet. Rådet utser viceordförande inom sin krets. Minst en direktionsmedlem ska vara professor, en forskarstuderande och en studerande för grundexamen vid högskolan. Studerandemedlemmarna har personliga suppleanter. Rådet kan ha medlemmar som inte hör till högskolan. Högskolans båda campus ska vara representerade i rådet.

Direktören för datacentralen och bibliotekschefen är handläggare i rådet och har närvaro och yttranderätt vid dess möten. Ansvarig redaktör för skriftserierna är handläggare beträffande frågor som gäller skriftserierna.

5 § Rådets uppgifter

Rådet för informationstjänster och informationsteknik har till uppgift att

 • ge förslag till utveckling av informationsmiljön
 • övervaka kvalitetssäkringen och samarbetet för utveckling av informationsmiljön
 • årligen ta del av och vid behov ge utlåtande om andra enheters rapportering av projekt gällande informationstjänster och informationsteknik
 • ge utlåtande till rektor om IKT-satsningar och system som berör flera enheter och påverkar personalens arbetsprocesser
 • utse projektgrupper för utveckling av specifika områden inom högskolans informationsmiljö
informationstjänst IT råd