Forskningsrådet, utbildningsrådet och akademiska rådet

Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Enligt den nya förvaltningsinstruktionen, godkänd av styrelsen i december, har det nya akademiska rådet två sektioner med självständiga uppgifter. Universitetskollegiet har utsett de nya rådens medlemmar 26.2.2019.

Preliminära mötesdatum för fysiska möten för de nya råden är

Forskningsrådet onsdagar 6.3 kl. 11-13, 8.5, 2.10 och 27.11 kl. 10-12.

Utbildningsrådet tisdagar 5.3, 9.4, 11.6, 10.9 och 26.11 kl. 10-12.

Akademiska rådet måndag 18.3 kl. 10-12, torsdagarna 23.5 kl. 14-17 och 31.10 kl. 10-12.

Forskningsrådet och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Tidtabellen fastslås inom kort. Under våren följer alla datum för de studerandes inlämning av magisteravhandling den tidtabell som slogs fast i höstas.

 

Forskningsrådets uppgifter (förvaltningsinstruktionen 11 §):

 • utveckla och utvärdera forskningen och doktorandprogrammet
 • besluta om utseende av sakkunniga och uppgörande av förslag vid professors­anställningar
 • besluta om antagningskriterier för doktorandprogrammet
 • besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud inom doktorandprogrammet
 • besluta om beviljande av tillstånd för offentlig granskning och utseende av opponenter för doktorsavhandlingar samt besluta om godkännande av licentiat- och doktorsavhandlingar.
 • verka som redaktionsråd för Hankens skriftserier. För publikationsverksamheten finns en ansvarig redaktör, som är handläggare i rådet beträffande frågor som gäller skriftserierna .

Till forskningsrådet hör

•             en prorektor som ordförande

•             en professor från varje institution

•             två representanter för  övriga lärare och forskare och övrig personal

•             en representant för de forskarstuderande.

 

Varje medlem har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Forskningsrådet utser inom sig en viceordförande.

 

 

Utbildningsrådets uppgifter (förvaltningsinstruktionen 12 § ):

 • utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
 • besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan utbildning med antagning
 • besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
 • besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Till utbildningsrådet hör

•             en prorektor som ordförande

•             de ämnesansvariga eller en annan representant för varje huvudämne på magisternivån (enligt examensstadgans 6 § 5 mom.)

•             en representant för språkcentret

•             tre representanter för de studerande.

Varje medlem har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Utbildningsrådet utser inom sig en viceordförande.

 

Akademiska rådets uppgifter (förvaltningsinstruktionen 10 §):

 • koordinera kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning
 • avge utlåtanden till styrelsen i ärenden som gäller utbildning och forskning
 • behandla strategiska initiativ gällande utbildning och forskning
 • samordna det pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbetet och förbättra kommunikationen mellan enheterna gällande utbildning och forskning
 • ansvara för processen för kvalitetssäkring av inlärning (Assurance of Learning-processen).

Akademiska rådet består av forskningsrådet och utbildningsrådet tillsammans och leds av rektor. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Akademiska rådet utser inom sig en viceordförande.

beslutsfattare