Akademiska rådet

Det akademiska rådet ansvarar för frågor i anslutning till undervisning och forskning.

Ordförande är rektor och medlemmarna representerar institutionerna och språkcentret samt de olika personalgrupperna och studenterna. Rådet utses av universitetskollegiet.

Akademiska rådet har fastställt följande mötesdatum för 2019:
6.2, 6.3, 10.4, 8.5, 10.6, 2.9, 2.10, 6.11 och 4.12.

Enligt den nya förvaltningsinstruktionen, godkänd av styrelsen i december, har det nya akademiska rådet två sektioner med självständiga uppgifter. Mötesdatumen kommer därför att fördelas om på forskningsrådet, utbildningsrådet och akademiska rådet som helhet och eventuellt ändras.

 
Akademiska rådets medlemmar 1.1.2016-28.2.2019 (Universitetskollegiet har förlängt nuvarande AR:s mandatperiod i väntan på att de nya forsknings- och utbildningsråden utses):

Ordförande:

Rektor Karen Spens

Vice ordförande: 

Prorektor Sören Kock

Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik:

Anders Löflund (Jan Antell) 

Företagsledning och organisation: 

Virpi Sorsa (Denise Salin) 

Marknadsföring: 

Jaakko Aspara (Nikodemus Solitander)

Nationalekonomi: 

Topi Miettinen 

Redovisning & handelsrätt:

Pontus Troberg (Matti Kukkonen) 

Språkcenter:

Martti Mäkinen (Maj-Britt Höglund) 

Professorer:

Nari Lee (Peter Björk)

Benjamin Maury (Gyöngyi Kovacs)

Övriga lärare etc:

Marina Bergström (Sofia Stolt) 
Anne Rindell (Mikko Vesa) 

Studenter: 

John Fast (Filip Styrström)
Anna Piiroinen (Sofia Holm)

Akademiska rådets uppgifter

Högskolan har ett akademiskt råd med uppgift att

 1. utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan
 2. på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning
 3. godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema
 4. utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar
 5. utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar
 6. bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.

Till det akademiska rådet hör

 1. rektor som ordförande och en prorektor som viceordförande
 2. en representant för varje institution
 3. en representant för Hankens center för språk och affärskommunikation
 4. två representanter för professorerna
 5. två representanter för övriga lärare och forskare och övrig personal.
 6. två studenter.

Det akademiska rådets medlemmar utses av universitetskollegiet, de som avses i punkt 2 på förslag av respektive institutionsråd, den som avses i punkt 3 på förslag av direktionen för språkcentret, de som avses i punkt 4 och 5 på förslag av rektor efter hörande av högskolesamfundet och de som avses i punkt 6 på förslag av studentkåren. Rådets mandatperiod är tre år. Representanten för en institution ska ha avlagt doktorsexamen. Varje medlem har en personlig suppleant.

beslutsfattare