Forskningsrådet, utbildningsrådet och akademiska rådet

Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Enligt den nya förvaltningsinstruktionen, godkänd av styrelsen i december, har det nya akademiska rådet två sektioner med självständiga uppgifter. Universitetskollegiet har utsett de nya rådens medlemmar 26.2.2019.

Råden har fastställt följande mötesdatum för fysiska möten:

Forskningsrådet onsdagar 6.3 och 8.5 kl. 11-13; 28.8, 2.10 och 27.11 kl. 10-12.

Utbildningsrådet tisdagar 5.3, 9.4, 11.6, 10.9 och 26.11 kl. 10-12. Utbildningsrådet beslöt 9.4 lägga till ett fysiskt möte också onsdagen den 8 maj kl. 9-11.

Akademiska rådet måndag 18.3 kl. 10-12, torsdag 23.5 kl. 14-17 (både aftonskola och möte), onsdag 21.8 och 31.10 kl. 10-12.

Handlingar för mötena ska i regel lämnas in senast på måndagen veckan före mötet via mötessekreteraren eller ar-handlingar@hanken.fi.

 

Forskningsrådet och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Doktorsavhandlingar behandlas av forskningsrådet vartefter, medan magistersavhandlingar behandlas ca en gång per månad enligt en fastslagen tidtabell.

 

Utlåtandena över magisteravhandlingar ska lämnas in senast tre vardagar före utbildningsrådets digitala möte ska öppnas: on 29.5 (för e-möte 4.6-10.6), to 22.8 (för möte 27.8-2.9), fre 20.9 (för möte 25.9-1.10), to 24.10 (för möte 29.10-4.11) och to 21.11 (för möte 26.11-2.12).

 

 

Forskningsrådets uppgifter (förvaltningsinstruktionen 11 §):

 • utveckla och utvärdera forskningen och doktorandprogrammet
 • besluta om utseende av sakkunniga och uppgörande av förslag vid professors­anställningar
 • besluta om antagningskriterier för doktorandprogrammet
 • besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud inom doktorandprogrammet
 • besluta om beviljande av tillstånd för offentlig granskning och utseende av opponenter för doktorsavhandlingar samt besluta om godkännande av licentiat- och doktorsavhandlingar.
 • verka som redaktionsråd för Hankens skriftserier. För publikationsverksamheten finns en ansvarig redaktör, som är handläggare i rådet beträffande frågor som gäller skriftserierna .

Till forskningsrådet hör

•             en prorektor som ordförande

•             en professor från varje institution

•             två representanter för  övriga lärare och forskare och övrig personal

•             en representant för de forskarstuderande.

 

Varje medlem har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Forskningsrådet utser inom sig en viceordförande.

 

 

Utbildningsrådets uppgifter (förvaltningsinstruktionen 12 § ):

 • utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
 • besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan utbildning med antagning
 • besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
 • besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Till utbildningsrådet hör

•             en prorektor som ordförande

•             de ämnesansvariga eller en annan representant för varje huvudämne på magisternivån (enligt examensstadgans 6 § 5 mom.)

•             en representant för språkcentret

•             tre representanter för de studerande.

Varje medlem har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Utbildningsrådet utser inom sig en viceordförande.

 

Akademiska rådets uppgifter (förvaltningsinstruktionen 10 §):

 • koordinera kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning
 • avge utlåtanden till styrelsen i ärenden som gäller utbildning och forskning
 • behandla strategiska initiativ gällande utbildning och forskning
 • samordna det pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbetet och förbättra kommunikationen mellan enheterna gällande utbildning och forskning
 • ansvara för processen för kvalitetssäkring av inlärning (Assurance of Learning-processen).

Akademiska rådet består av forskningsrådet och utbildningsrådet tillsammans och leds av rektor. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Akademiska rådet utser inom sig en viceordförande.

beslutsfattare