Beslutsfattande och rådgivande organ

Hankens verksamhet styrs av universitetskollegiet, styrelsen, rektor och det akademiska rådet.

Högskolans förvaltning

Såsom alla andra universitet i landet regleras också Svenska handelshögskolans verksamhet framför allt av universitetslagen (558/2009) och universitetsförordningen (770/2009). De viktigaste interna normerna har samlats på sidan Regler och riktlinjer.

Universitetskollegium

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Det första kollegiet har utsetts av Hankens styrelse och sitter till 31.5.2018. Kollegiet utser de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt det akademiska rådet. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid extern, för närvarande styrelseordförande Jannica Fagerholm. Styrelsens mandatperiod går ut 31.12.2021.

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningen. Rektor är inte medlem av styrelsen, men rektor ansvarar för alla ärenden som styrelsen tar upp till behandling.

Rektor och prorektorer

Rektor utses av styrelsen för högst fem år i sänder. Styrelsen utser, på förslag av rektor, minst två prorektorer. Båda verksamhetsorterna bör vara representerade bland prorektorerna. Hankens rektor är sedan 1.8.2015 professor Karen Spens, vars mandatperiod är fem år. Prorektorerna är Jaakko Aspara, Anders LöflundMinna Martikainen och Sören Kock. .

Rektor har allmän behörighet enligt universitetslagen, d.v.s. hon leder universitetet, ansvarar för beredningen och verkställigheten av styrelsens beslut samt beslutar i alla frågor som inte förbehållits något annat organ. Rektor anställer all personal om hon inte delegerat beslutanderätten i något fall.

Akademiskt råd

Det akademiska rådet ansvarar för frågor i anslutning till undervisning och forskning. Ordförande är rektor och medlemmarna representerar institutionerna och språkcentret samt de olika personalgrupperna och studenterna. Rådet utses av universitetskollegiet.

Examensnämnd

Nämnden är ett rättsmedelsorgan för prövning av rättelseyrkanden som gäller studieprestationer. Ordförande är professor Na Ri Lee. Nämnden har också student- och doktorandrepresentation.

Medlemmar (suppleant inom parentes) professor Na Ri Lee, ordförande (prof. Matti Kukkonen), universitetslektor Henrik Höglund (universitetslektor Mikael Laakso) och studerande Elin Bergman (studerande Sofia Slotte).

Mandatperioden är 2017-2019.

Institutioner och institutionsråd

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Båda utses av rektor på förslag av lärarna och forskarna vid institutionen.

Prefekterna

Finansiell ekonomi och nationalekonomiTimo Korkeamäki
Företagsledning och organisationSören Kock
MarknadsföringPeter Björk
Redovisning och handelsrättMinna Martikainen
högskoleförvaltning förvaltningsorgan administrativa organ styrelser råd rektorer institutioner