Pressmeddelandearkiv oktober-december 2015

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

15.12.2015: Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hanken

Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning på företagsledningens område, i första hand i Finland men även i internationella sammanhang. Detta är stiftelsens andra donation till kampanjen, den första på 250.000€ gjordes i december 2014.

”Med denna donation vill stiftelsen betona vikten av den insats för företagsledningens utveckling som Hanken gör genom sin högklassiga forskning och utbildning”, säger stiftelsens ordförande Robert G. Ehrnrooth.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat närmare 4,5 miljoner euro. Staten har förbundit sig vid att matcha de insamlade medlen med upp till tre euro per insamlad euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:

Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
tfn 0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

Till början av sidan

09.12.2015: Senaste numret av Hankentidningen nu ute – läs ett digert paket om välmående i arbetet

De flesta trivs på sina jobb, även om medierna ofta målar upp en dyster bild av stämningen på arbetsplatserna. Utvecklingen går i rätt riktning, men fortfarande kostar bristerna i välbefinnande samhället 25 miljarder euro årligen.

I den nya Hankentidningen utreder vi hur människor ska trivas och bli effektivare på jobbet, på ett hållbart sätt. Frågeställningen tacklas ur flera perspektiv: forskningens, arbetsgivarens, samhällets och den enskilda arbetstagarens.

Bland annat intervjuas projektledare Charlotta Niemistö som nyss forskar bland annat i gränserna mellan jobb och det övriga livet. Hon leder även Hankens forskarteam inom det så kallade WEALL-konsortiet som finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi.

Det tvärvetenskapliga projektet ska studera jämlikhet och ojämlikhet i arbetslivet bland annat då det gäller region, ålder, generationer, etnisk bakgrund och kön. Projektet, som startade i början av oktober, pågår till slutet av år 2020.

- Förhoppningsvis hjälper resultaten lagstiftarna att fatta hållbara beslut, säger Niemistö.

I det senaste numret av Hankentidningen kan du läsa om detta; en intervju med bl.a. Bengt Holmström och med Heidi Schauman samt om Hankeiter som coachar företagande skolelever.

Länken till den nya tidningen:

http://www.hanken.fi/sv/om-hanken/media/newsletters-och-tidningar

Tilläggsinformation:

Nina Olin, direktör externa relationer och kommunikation
Nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

Till början av sidan

26.11.2015: Ny styrelse vald till Hanken

Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 25 november 2015 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2016–31.12.2018.

Interna medlemmar
De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. Följande personer har blivit invalda som interna medlemmar i den nya styrelsen:

Hanna Donner, marknadsföringskoordinator
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Charlotta Niemistö, forskare inom företagsledning och organisation
Susanna Taimitarha, lektor i statistik

Studerandemedlem
Studentkåren väljer sin egen representant till styrelsen. Till den nya styrelsen utsåg studerandena:

Filip Björklöf, ekonomie studerande          

Externa medlemmar
De externa medlemmarna väljs av universitetskolleget på förslag av ett valutskott. Följande externa medlemmar valdes till Hankens nya styrelse:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Anna Häggblom, grundare och styrelseordförande, Aveo Oy Ab
Björn Wahlroos, styrelseordförande, Nordea, Sampo och UPM-Kymmene
Lars Ågren, högskoledirektör vid Handelshögskolan i Stockholm

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid högskolan. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid en extern medlem.

Tilläggsinformation:

Nina Olin, direktör externa relationer och kommunikation
Nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

Till början av sidan

25.11.2015: Doktorsavhandling: Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer borde moderniseras

 ”Den finländska arbetslagstiftningen är till vissa delar föråldrad och kräver en förnyelse för att bättre svara på det moderna arbetslivets krav. Tillsammans med arbetsmarknadsmekanismerna har den även en avgörande roll för den finländska konkurrenskraften”, säger Harry Salonaho som disputerar i handelsrätt vid Hanken.

Salonahos avhandling ”Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknads- mekanismer” ställer frågan om inte den ledande principen i arbetsrätten, den svagare partens, arbetstagarens skydd, borde omformas och utvidgas till att också omfatta skyddet av arbetsplatser, då arbetsmarknaden under 2000-talet har ändrats dramatiskt. Under de senaste 15 åren har antalet arbetsplatser inom industrin minskat med mer än 100 000, nya arbetsplatser har främst tillkommit inom servicenäringarna, och antalet deltids- och visstidsanställda har kraftigt ökat.

Avhandlingen analyserar arbetsdomstolens domar på 2000-talet, jämför förhållandena i två för Finland viktiga konkurrentländer, Sverige och Tyskland, varefter resultaten från intervjuerna av centrala aktörer på arbetsmarknaden presenteras. Därefter presenteras ett antal förändringsförslag som kunde tänkas förbättra arbetsmarknadens funktion och därmed också Finlands konkurrenskraft.

”Finland är i behov av ett paradigmskifte i arbetsmarknadspolitiken. Med detta avses att arbetsmarknadsparterna måste acceptera att arbetslagstiftningen och arbetsmarknadskutymerna är en viktig beståndsdel i landets konkurrenskraft och att de förändringar som görs främst ska sträva efter att främja sysselsättningen, förbättra företagens konkurrenskraft och trygga välfärdssamhällets fortbestånd” konstaterar Salonaho.

EM Harry Salonaho disputerar i ämnet handelsrätt med doktorsavhandlingen ”Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer” måndagen den 30 november 2015.

Tid: 30 november 2015, kl. 14
Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Rum 309, Arkadiagatan 22, Helsingfors

 

Harry Salonaho

Opponent: Professor emeritus Reinhold Fahlbeck, Lunds Universitet, Sverige
Kustos: Professor Matti Kukkonen, prefekt för institutionen redovisning och handelsrätt

En kopia av avhandlingen kan laddas ned här:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158086

För mer information, ta gärna kontakt med:
Harry Salonaho
harry.salonaho@elisanet.fi
+358 50 4425305

Till början av sidan

19.11.2015: Internationell AACSB-ackreditering åt Hanken

Den 19 november har AACSB International meddelat att organisationen beviljat Hanken Svenska handelshögskolan ackreditering. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) är den äldsta globala ackrediteringsorganisationen och dess business ackreditering representerar en av de högsta utmärkelserna en handelshögskola kan erhålla.

AACSB ackrediteringen anses vara en kvalitetsstämpel av högsta grad inom utbildning i ekonomi och endast 5 % av alla handelshögskolor världen över, som erbjuder examensinriktad utbildning, har uppnått denna. Hanken är den tredje finländska handelshögskolan som blivit ackrediterad av AACSB.

- Att uppnå denna ackreditering är ett resultat av ett över fem år långt och hårt arbete där Hanken utsatt sig för rigorös intern och extern utvärdering. Under processens gång har vi skärpt vår strategi, utvärderat och utvecklat alla våra kurser och lagt upp ambitiösa mål för vår personalstruktur, berättar rektor Karen Spens.

Även AACSB International berömmer Hankens prestation:

- Vi gratulerar Hanken och rektor Karen Spens med anledning av ackrediteringen, som kräver både målmedvetenhet och en förmåga till självevaluering. Varje AACSB ackrediterad handelshögskola förbinder sig även till kontinuerlig utveckling, säger Robert D. Reid som är vice VD och ackrediteringsdirektör vid AACSB International.

I och med denna ackreditering tillträder Hanken nu den exklusiva gruppen handelshögskolor som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, nämligen AACSB, AMBA och EQUIS. Endast ca 75 stycken, dvs. under en procent, av handelshögskolorna i världen tillhör denna grupp.

- För Hanken betyder detta att vi befäst vår position som en av de ledande handelshögskolorna både i Finland och internationellt. Internationella ackrediteringar garanterar att vi håller hög kvalitet inom såväl forsking, undervisning som samhällskontakter, säger en glädjefylld Spens.

Tilläggsinformation:

Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742 

Till början av sidan

16.11.2015: Aktiva grönväggar förhöjer studieorken och trivseln på Hanken

I år startade Hanken Svenska handelshögskolan sitt läsår genom att investera i Naava aktiva grönväggar med avsikten att förbättra inomhusluften i studiemiljön på högskolans campus i Helsingfors och Vasa. Satsningen på att förbättra luftkvaliteten görs i samarbete med företaget NaturVention, ett bolag som i fem års tid utvecklat aktiva grönväggar som på ett naturligt sätt förbättrar inomhusluften i de lokaler de finns.

- Väggarna är placerade i utrymmen där våra studerande vistas längre tider, så som biblioteket och våra grupparbetsrum. Avsikten med väggarna är att genom bättre luftkvalitet skapa bättre studieförutsättningar för våra studerande som ibland sitter långa dagar vid sina tentböcker, berättar rektor Karen Spens.

För att studera grönväggarnas effekt gjordes enkäter bland de studerande i bibliotekets läsesal både före väggarna installerades och efter att de funnits på plats i en månad. Studerandena fick inte på förhand information om väggarna. Resultaten visar att väggarna redan på så kort tid haft en klart positiv effekt för trivseln.

- Av alla svarande angav 32,7 % att de tycker att luften i biblioteket blivit bättre och färre studerande klagade på negativa symptom som huvudvärk och torra ögon. Dessutom ansågs grönväggarna ha ökat på trivseln i läsesalen, berättar bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm.

För NaturVention känns samarbetet med ett universitet naturligt.

- Vi har en unik produkt som bevisligen förbättrar inomhusluften. Effekten varierar beroende på utgångsläget och den tydligaste effekten märks i grupparbetsrum och i utrymmen där det vistas många människor samtidigt. Det finns en klar efterfrågan på väggarna och vi har redan sålt över 500 stycken, berättar NaturVentions styrelseordförande Christian Aspegren.

NaturVention har sålt merparten av väggarna till undervisningssektorn redan under de fyra första åren då företaget samlat vetenskapliga bevis på att det av dem patenterade systemet fungerar. Responsen har varit mycket positiv.

- Vi är övertygade om att luften vi andas påverkar vår prestationsförmåga och vår hälsa, fastställer både Spens och Aspegren.

Hanken kommer att fortsätta investera i att utveckla studiemiljön och att anpassa den till de behov som dagens studerande har.

Tilläggsinformation:
Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Christian Aspegren, styrelseordförande
christian@naturvention.com
+358 (0)40 1766 214
www.naturvention.com

Till början av sidan

09.10.2015: Hanken utsåg Henrik Ehrnrooth till Årets alumn 2015

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit kontakt till högskolan efter sin utexaminering.

I år har Hankens rektor tillsammans med högskolans alumnråd valt Henrik Ehrnrooth, VD för det globala företaget KONE, till Årets alumn. I och med sitt engagemang i Hankens verksamhet är Henrik Ehrnrooth en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

- Hanken har visat på otroligt fin utveckling de senaste åren och är enligt mig idag den mest internationella och den ledande handelshögskolan i Finland. Jag är glad att jag kunnat bidra till denna positiva utveckling genom de olika roller och uppdrag jag haft för högskolan. Detta är ett engagemang jag definitivt kommer att fortsätta med även i framtiden, säger en stolt och hedrad Henrik Ehrnrooth.

Henrik Ehrnrooth utexaminerades från Hanken år 1994 med finansiell ekonomi som huvudämne. Sedan dess har han gjort karriär inom finansbranschen på bland annat Goldman Sachs i London för att år 2009 återvända till Finland till posten som ekonomidirektör på KONE Abp. År 2014 efterträdde han Matti Alahuhta som verkställande direktör för KONE.

- Henrik Ehrnrooth har under flera års tid stött Hanken på flera olika sätt och alltid gett av sin tid för både studerande och alumner. Med detta hedersomnämnande vill vi komma ihåg och uppmärksamma våra synliga alumner och tacka dem för deras engagemang. Samtidigt vill vi för allmänheten understryka att personen är en Hankenalumn, säger rektor Karen Spens.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Helsingfors fredagen den 9 oktober 2015. Det är sjunde året som Hanken utser Årets alumn. Tidigare år har Veronica Lindholm, Ole Johansson, Philip Aminoff, Dag Sandås, Catharina Stackelberg och Anna Häggblom fått utmärkelsen.

Tilläggsinformation:

Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Till början av sidan

06.10.2014: Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt huvudtalare på årets Hankendag

Hankens största alumnevenemang, Hankendagen, samlar ca 200 alumner till Hanken i Helsingfors den 9 oktober 2015. Under seminariedagen kommer både talare och deltagare att tangera årets tema ”Vändpunkt” tillsammans med experter från både Hanken och näringslivet.

Dagen inleds med workshopar kring aktuella teman för både forskare och praktiker. Teman för workshopparna är bland annat hur skapa strategisk förnyelse genom så kallad kreativ förstörelse, vilken funktion och betydelse styrelsen har för bolagets värdeskapande samt hur man kan uppnå lönsamhet genom experiment i prissättning. Dessutom diskuteras strategier för att skydda sina varumärken, ägarfrågor i växande bolag samt robothandel och IoT.

Dagens huvudtalare är författaren och Sveriges förra statsminister Fredrik Reinfeldt som kommer att tala om globala trender och förändring samt hurdant ledarskap som behövs i turbulenta tider.

Under dagen presenteras även Hankens Årets Alumn.

Tid: fredagen den 9 oktober 2015 kl. 12.30–17.00
Plats: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Representanter för media är välkomna att delta. Det fullständiga programmet finns att se på Hanken Network: https://www.hankennetwork.fi/portal/public/Calendar/ShowCalendar.aspx?CalendarActivityID=16&AcceptsCookies=yes

För anmälan och mera information, vänligen kontakta:

Nina Olin
Direktör för externa relationer och kommunikation
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Till början av sidan