Pressmeddelandearkiv oktober-december 2014

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

15.12.2014: Hanken inleder ny fundraisingkampanj med donationer på 1,25 miljoner euro

För att ta vara på statens nya matchningssatsning lanserar Hanken sin nya fundraisingkampanj HANKEN RETURNS med målsättningen att stärka sitt grundkapital och säkerställa sin unika position som självständig handelshögskola.

Kampanjen inleddes med offentliggörandet av tre donationer: Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse med en donation på 250 000€, Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning med en donation på 250 000 € samt Stiftelsen Tre Smeder med en donation på 750 000 €.

- Hanken är stark idag och hängiven sin uppgift men för att fortsätta utvecklas och säkerställa kvaliteten på verksamheten går det inte att slå sig till ro. Grunden till vår framgång ligger i det ömsesidiga förtroendet mellan Hanken, våra studerande, alumner, externa samarbetspartners och alla som på ett eller annat sätt stöder Hankens fortsatta utveckling. Att få in så här stora donationer är förstås helt fantastiskt och vi är ytterst tacksamma över att kunna starta vår kampanj på detta sätt, säger rektor Eva Liljeblom.

Som stöd för kampanjen har styrelsen utnämnt en kampanjkommitté bestående av Thomas Ahlström, Henrik Andersin, Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Johanna Hamro-Drotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Hans Sohlström, Peter Therman, Christoph Vitzthum, Thomas Wahlroos och Dag Wallgren. Kommitténs arbete leds av ordförande Jannica Fagerholm och vice ordförande Kristina Pentti-von Walzel.

Kampanjen pågår till 30 juni 2017.

För mer information vänligen besök  www.hanken.fi/hankenreturns eller kontakta:

Janina Jansson
Kampanjchef
janina.jansson@hanken.fi
Tfn 0400-316 460

Camilla Wardi
Fundraisingansvarig
camilla.wardi@hanken.fi  
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

10.12.2014: Hankens EQUIS-ackreditering förnyad

Hanken Svenska handelshögskolan fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Därmed hör Hanken fortsättningsvis till de 149 ledande EQUIS-ackrediterade handelshögskolor från 40 länder som finns världen över. Globalt finns det cirka 15 000 handelshögskolor. I Finland är det bara Hanken och handelshögskolan vid Aalto Universitet som erhållit EQUIS-stämpeln.

- Att få förnyat förtroende från EQUIS är ett ytterligare bevis på vår internationellt konkurrenskraftiga verksamhet, säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Hanken har varit EQUIS-ackrediterad sedan 2000 då handelshögskolan mottog den som ett bevis på att kvaliteten på forskningen, undervisningen, internationaliseringen och näringslivskontakterna håller hög internationell standard. Ackrediteringen är tidsbunden, vilket garanterar en fortlöpande kvalitetsutveckling.

- Ackrediteringar är ett måste för ett universitet med internationella ambitioner och vi är mycket nöjda över att vi genom ackrediteringen fått bekräftat att vi är på rätt väg på våra tyngpunktsområden som är forskning, internationalisering och näringslivskontakter, fortsätter Liljeblom.

Ackrediteringarna har också stor betydelse för det internationella samarbetet inom till exempel forskning och studentutbyte samt vid rekryteringen av forskare, lärare och studerande och för att ge studenterna en internationellt konkurrenskraftig examen.

Förutom EQUIS-ackrediteringen har Hanken erhållit den internationella AMBA-ackrediteringen sedan 2008. AMBA är en specialackreditering för MBA-program och räknas internationellt som den mest prestigefyllda ett MBA-program kan få.

Tilläggsinformation:

Rektor Eva Liljeblom
eva.liljeblom@hanken.fi
040 3521 291

Till början av sidan

4.12.2014: Doktorsavhandling: Styrprocesser inom forskning- och utvecklingskonsortier

I sin doktorsavhandling " A theory of meta-organisation: An analysis of steering processes in European Commission-funded R&D 'Network of Excellence' consortia" undersöker FM Sanne Bor styrprocesser inom forskning- och utvecklingskonsortier (FoU) - med fokus på styrning, ledning och administration. Analysen av dessa styrprocesser har påvisat vikten av att sätta gränser och fördela arbetsuppgifter redan under initieringsprocessen. Administrationen, styrningen och ledningen utförs ofta av en mindre grupp av initiativtagare, där den som utses till koordinator oftast innehar den mest centrala rollen. Väl igång sker det fortsatta arbetet mestadels självstyrt inom de olika medlemsorganisationerna. Nödvändiga samarbeten och kontakter etableras nerifrån upp och anpassas enligt de tematiska grupper som bildats inom konsortiet. Helhetsstyrning, speciellt vad gäller utvärdering och kontroll, anses vara svåra att genomföra.

- Studiens resultat visar att centraliserad och formaliserad kontroll gärna undviks som en följd av att det saknas en hierarkisk auktoritet inom dessa konsortier, förklarar Bor.

Avhandlingens analys av styrprocesserna bidrar till att förfina och utvidga existerande meta-organisationsteorier - teorier som behandlar de specifika villkor som uppfylls inom organisationer som konsortier och allianser, där medlemsorganisationerna utgör meta-organisationen. De organisationsspecifika villkoren grundar sig i två faktorer; organisationerna som medlemmar och som inrättare av samarbetet.

Studien baserar sig på FoU-konsortier finansierade som s.k. framstående nätverk (Networks of Excellence) av Europeiska kommissionen. Det empiriska materialet består av dokumentation och intervjuer från fem fallstudier samt data från 101 konsortier och 50 konsortieavtal.

FM Sanne Bor disputerar i ämnet företagsledning och organisation med doktorsavhandlingen " A theory of meta-organisation: An analysis of steering processes in European Commission-funded R&D 'Network of Excellence' consortia" fredagen den 5 december.

Tid: 5.12.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, rum 309
Opponent: Professor Steve Cropper, Keele University, Storbritannien.
Kustos: Professor Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

För mer information, vänligen kontakta:
Sanne Bor
bor@hanken.fi
+ 358-50-3583811

En kopia av avhandlingen kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10138/144154

Till början av sidan

27.11.2014: Doktorsavhandling: Ojämlikheter och tystnader inom arbetsrelaterade identiteter

I sin doktorsavhandling har Annamari Tuori undersökt människors arbetsrelaterade identiteter inom ICT-sektorn, i förhållande till olika sociala kategorier såsom etnicitet, kön och ålder. Tuori har i sin studie identifierat olika sätt för hur människor kombinerar dessa sociala kategorier med sin arbetsrelaterade identitet och samtidigt olika sätt för hur de skiljer mellan dessa två. Tidigare forskning harpåvisat hur människors arbetsrelaterade identiteter kan kombineras med olika sociala kategorier, emedan få studier tagit upp hur dessa kan separeras från varandra.

Tuori har i sin avhandling också identifierat olika sätt på vilka människor håller tyst och inte håller tyst om de sociala kategorierna i förhållande till arbetsidentiteten. Enligt resultaten ojämlikheter är det som människor mest håller tyst om.

Enligt Tuori är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid ojämlikheter inom organisationen för att förstå en persons arbetsrelaterade identitet, eftersom ojämlikheter påverkar hur och vad människor är eller kan vara på sin arbetsplats. Detta kan dock vara svårt eftersom ojämlikheter i bland kan vara osynliga och något som människor ofta tiger om, enligt Tuori.

- Forskning kring människors arbetsrelaterade identiteter har ofta fokuserat på vad människor talar om. Men det man inte talar om kan vara minst lika viktigt, ibland till och med viktigare när det gäller en människas arbetsidentitet, säger Annamari Tuori.

Studiens empiriska material grundar sig på 33 intervjuer med anställda vid tre små- till medelstora ICT-företag i Finland.

Filosofie magister Annamari Tuori disputerar i ämnet företagsledning och organisation med doktorsavhandlingen Doing Intersectional Identity Work: Social Categories, Inequalities, and Silences tisdagen den 2 december.

Tid: 2.12.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, sal 309
Opponent: Professor Helma Lutz, Goethe Universität
Kustos: Professor Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan

För mer information, vänligen kontakta:
Annamari Tuori
annamari.tuori@hanken.fi
041 45 14 046

En kopia av avhandlingen kan laddas ned här:
http://hdl.handle.net/10138/144126

Till början av sidan

20.11.2014: Träffa och intervjua Hankens fem blivande hedersdoktorer 27.11

Hanken Svenska handelshögskolan promoverar 75 promovender och fem hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 28 november 2014.

Inför promotionen anordnas en presskonferens på Hanken den 27 november kl. 14.00-15.00, Sessionssalen (2 vån.), Arkadiagatan 22, Helsingfors. Under presskonferensen finns det möjlighet att intervjua hedersdoktorerna, rektor Eva Liljeblom samt promotor professor Johan Knif. Vänligen anmäl ditt deltagande senast 25.11 till Nina Olin ( nina.olin@hanken.fi, 050-5727470).

Hedersdoktorerna som promoveras på basis av vetenskapliga meriter är följande:

R. Edward Freeman
För upphov till och meriter inom intressentteorin, som allmänt ses som grunden för det moderna tänket inom företagsansvar. Den banbrytande teorin är utbredd och etablerad inom de flesta företagsekonomiska ämnena.

Annette Kur
För väsentliga bidrag till utvecklingen av den europeiska immaterialrättsforskningen, särskilt inom varumärkes- och mönsterrätten.

Oz Shy
För väsentliga bidrag till utvecklingen av branschanalys. Shy har speciellt utvecklat tillämpade modeller för analys av nätverksbranscher liksom modeller för att evaluera de samhällsekonomiska effekterna av prissättning baserad på olika typer av information gällande konsumenterna .

Hedersdoktorerna som promoveras på basis av framgångsrik verksamhet inom näringsliv och samhälle är följande:

Berndt Brunow
För framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringslivet samt för verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska vetenskaperna till fromma.

Stefan Persson
För framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringslivet samt för verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska vetenskaperna till fromma.

Mer information om och foton på hedersdoktorerna finns på:
www.hanken.fi/public/hedersdoktorer.

För mera information, vänligen kontakta:

Nina Olin
Direktör för Externa relationer och kommunikation
+358 (0)50 5727470
nina.olin@hanken.fi

Till början av sidan

17.11.2014: Pengar, sex och makt - Genusforskningsdagarna 21-22.11.2014

Pengar, sex och makt sammankopplas ofta med frågor om vad som är viktigt i livet och hur världen fungerar. De återkommer både i dagliga klichéer och i forskningen, och har

aktualiserats genom den senaste tidens sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utveckling. Ett exempel är globaliseringen som har konsekvenser för ekonomin, genus och sexualitet.

Genusforskningsdagarna som i år arrangeras av Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetets handelshögskola och SUNS, Sällskapet för genusforskning, kombinerar forskning kring pengar, ekonomi och makt med analyser av kön, genus och sexualitet på alla samhälls- och kulturnivåer. Målet med konferensen är bl.a. att analysera och bättre förstå kommersialiseringen av kön och sexualitet samt vilken roll kön spelar i ekonomin.

Talare vid konferensen är professor emerita Diane Elson, University of Essex, Storbritannien, professor Silvia Gherardi, University of Trento, Italien, och docent, direktör Leena-Maija Rossi, Finska kulturinstitutet i New York, alla högt ansedda inom sina områden.

Första Kvinnoforskningsdagarna ordnades 1989, för 25 år sedan, av SUNS, Sällskapet för kvinnoforskning i Finland, sedermera Sällskapet för genusforskning. Därefter har Genusforskningsdagarna, ordnats årligen i november i samarbete med finländska universitet och SUNS.

Konferensen arrangeras fredagen 21.11 på Aalto universitetets handelshögskola samt lördagen 22.11 på Hanken Svenska handelshögskolan.

För mera information samt ett detaljerat program: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=91688853

Representanter för media är varmt välkomna att delta.

Kontaktpersoner:

Johanna Moisander
+358 (0)9 47001
johanna.moisander@aalto.fi

Jeff Hearn
+358 (0)40 3521 206
jeff.hearn@hanken.fi

Till början av sidan

7.11.204: Vetenskapen i Finland 2014: Hankens forskning på topp

Hanken Svenska handelshögskolan klarar sig bra i utredningen Vetenskapens tillstånd 2014 (Tieteen tila 2014) som Finlands Akademi (FA) gjort. Resultaten visar att den finländska vetenskapen fortfarande ligger ovanför den internationella genomsnittsnivån vad gäller forskningens genomslagskraft, men att avståndet till toppen vuxit under de senaste åren.

Enligt FA:s rekommendationer bör de finländska universiteten starkare profilera sig enligt sina styrkeområden och samarbeta mer speciellt på internationell nivå för att uppnå kvalitativt bättre forskning.

- Hanken har sedan år 1994 haft en medveten styrkeområdespolicy. Detta, samt vårt medvetna beslut att fortsätta som en självständig handelshögskola som kan fokusera på det vi kan bäst, har helt klart burit frukt, säger rektor Eva Liljeblom.

Genomslagskraften av Hankens forskning bestyrks av den bibliometriska studien. Citationsindexet, som mäter hur ofta vetenskapliga publikationer refereras till i snitt, visar att Hankens forskning med sitt index på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1. I Finland är det endast Hanken och Aalto universitetet som överskridet världsmedeltalet. Samma trend är synlig i det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde. Här ligger Hankens index på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1.

FA efterlyser även ökad internationell rekrytering och där har Hanken redan kommit långt.

- Färska siffror visar att 23 % av vår forskande och undervisade personal är internationell och att 27,7 % av alla publikationer finns i internationella tidskrifter. Dessa siffror hör till de högsta i Finland, poängterar rektor Liljeblom.

I jämförelse verkar självständigheten vara en framgångsfaktor då de handelshögskolor som är delar av större universitet inte klarar sig lika bra i utredningen.

- Hanken visar att en medveten strategi kombinerad med en flexibel och effektiv medelallokering ger bra utdelning. Hanken är ett bevis på att även i små enheter kan forskningen vara livskraftig, produktiv och ha hög genomslagskraft, avslutar Liljeblom.

Finlands Akademi utreder regelbundet den vetenskapliga verksamheten i Finland (Tieteen tila). I år har fokus legat på den forskande och undervisande personalen vid de finländska universiteten, forskningsfinansieringen och forskningens genomslagskraft. Rapporten finns att ladda ner på Finlands Akademis webbplats: www.aka.fi/tieteentila

Tilläggsinformation:
Eva Liljeblom, rektor
eva.liljeblom@hanken.fi
040 3521 291

Till början av sidan

4.11.2014: Utredning rekommenderar mindre statliga bidrag och större skattelättnader för allmännyttiga samfund

Forskningsrapporten Yleishyödylliset yhteisöt Suomessa granskar beskattningen av allmännyttiga samfund och privata stiftelser samt de donationer och bidrag samfunden får från både den offentliga och den privata sektorn.

Enligt professor Matti Virén, som lett projektet föreligger ett behov att omvärdera de allmännyttiga samfundens roll i förhållande till den offentliga sektorn vad gäller beskattningsregler samt statliga understöd och bidrag. En av projektets slutsatser är att det statliga stödet bör minska och att mera tyngd bör läggas vid samfundens egen medelinsamling.

- I dagsläget har vi samfund vars verksamhet är helt beroende av statliga understöd och tillväxten av denna typ av samfund bör begränsas, speciellt då deras verksamhet snedvrider konkurrensen inom sina respektive branscher, säger professor Matti Virén.

Enligt Virén kunde stödet från den offentliga sektorn istället riktas till skattelättnader så att donationer från privatpersoner och företag skulle vara avdragbara i inkomstbeskattningen. Ett annat sätt är att eliminera kapitalinkomstbeskattningen av allmännyttiga samfund.

- Även om kapitalinkomstbeskattning kan motiveras med fiskala skäl, är de negativa effekterna av beskattningen ändå större än den fiskala nyttan, konstaterar Virén. Kapitalinkomstbeskattning av allmännyttiga samfund är alltså inte att rekommendera under nuvarande omständigheter, fortsätter han.

Forskningsrapporten kan laddas ner via Hankens webbplats

Tilläggsinformation:
Professor Matti Virén
Matti.viren@bof.fi

Till början av sidan

28.10.2014: Fem hedersdoktorer promoveras vid Hankens doktorspromotion 28.11.2014

Hanken Svenska handelshögskolan promoverar 75 promovender och fem hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 28 november 2014. Av hedersdoktorerna promoveras tre på basis av vetenskapliga meriter och två på basis av samhälleliga meriter.

Hedersdoktorer som promoveras på basis av vetenskapliga meriter:

R. Edward Freeman
För upphov till och meriter inom intressentteorin, som allmänt ses som grunden för det moderna tänket inom företagsansvar. Den banbrytande teorin är utbredd och etablerad inom de flesta företagsekonomiska ämnena.

Annette Kur
För väsentliga bidrag till utvecklingen av den europeiska immaterialrättsforskningen, särskilt inom varumärkes- och mönsterrätten.

Oz Shy
För väsentliga bidrag till utvecklingen av branschanalys. Shy har speciellt utvecklat tillämpade modeller för analys av nätverksbranscher liksom modeller för att evaluera de samhällsekonomiska effekterna av prissättning baserad på olika typer av information gällande konsumenterna .

Hedersdoktorer som promoveras på basis av framgångsrik verksamhet inom näringsliv och samhälle:

Berndt Brunow
För framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringslivet samt för verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska vetenskaperna till fromma.

Stefan Persson
För framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringslivet samt för verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska vetenskaperna till fromma.

Mer information om och foton på hedersdoktorerna finns på http://www.hanken.fi/public/hedersdoktorer .

Promotionen, som anordnas vart femte år, är den elfte i ordningen. Den första promotionen ägde rum år 1953 i samband med invigningen av byggnaden vid Arkadiagatan 22. Då promoverades högskolans första doktor, Axel Grandell, samt fem hedersdoktorer. Sedan dess har högskolan promoverat ytterligare 190 doktorer och 44 hedersdoktorer.

Presskonferens 27.11
I samband med promotionen anordnas en presskonferens på Hanken 27.11 kl. 14.00-15.00, Sessionssalen (2 vån.), Arkadiagatan 22, Helsingfors. Under presskonferensen finns det möjlighet att intervjua hedersdoktorerna, rektor Eva Liljeblom samt promotor professor Johan Knif.

Förhandsanmälan till presskonferensen senast 25.11 till Nina Olin ( nina.olin@hanken.fi, 050-5727470).

För mera information, vänligen kontakta:

Nina Olin
Direktör för Externa relationer och kommunikation
+358 (0)50 5727470
nina.olin@hanken.fi

Till början av sidan

9.10.2014: Doktorsavhandling: Fortbildning är mer "fort" än "bildning"

Maria Forss doktorsavhandling handlar om hur fortbildning arrangeras för sjukskötare i en finländsk sjukvårdsorganisation. Enligt forskning är fortbildning viktig för organisationer som ett strategiskt verktyg för att möta, bemästra och skapa förändringar. Tidigare forskning kring fortbildning har ofta kretsat kring pedagogiska lösningar eller lärande där fortbildning uppfattas som något neutralt. Forss avhandling tillför fortbildningsforskningen ett retoriskt maktperspektiv, där fortbildning inte behandlas enbart som något positivt.

- Fortbildning kan vara handlingar med potential för normativ kontroll och således kan den vara partisk och värdeladdad. Redan begreppet fortbildning (fort + bildning) ger upphov till en mångbottnad förståelse, därav avhandlingens titel, förklarar Maria Forss, som numera arbetar som lektor inom undervisning, lärande och fortbildning för studerande inom social- och hälsovården vid Arcada.

Enligt Maria Forss studie känner sig anställda alienerade från beslutsprocesserna kring fortbildning, samtidigt som varje anställd förväntas driva sin egen utveckling. Det förekommer ett entreprenörskapstänkande kring varje anställds fortbildning vilken kräver en stark självreglering och ett starkt intresse för att utveckla sig själv från de anställdas sida. Även valet av instrument för att mäta de anställdas kompetenser kan leda till en känsla av ojämlikhet mellan de anställda samt till ökade hierarkiska strukturer.

Forss avhandling är en omfattande fallstudie som bygger på 31 intervjuer av 23 informanter och på två olika icke-deltagande observationer.

Avhandlingen kan kategoriseras som en kritisk organisationsstudie av personalutveckling med fokus på fortbildning. Enligt Forss finns det potential i dialogen mellan ledningens och de anställdas perspektiv, men att ledningens och de anställdas förväntningar kring fortbildning omöjligt kan mötas om det inte finns vilja, initiativ och plats för dem.

Magister i hälsovetenskap, Maria Forss disputerar i ämnet företagsledning och organisation med doktorsavhandlingen "Fortbildning är mer "fort" än bildning" måndagen den 13 oktober 2014.

Tid: 13.10.2014, kl. 13
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, sal 309
Opponent: Docent Kaija Collin, Jyväskylä universitet
Kustos: Professor emeritus Karl-Erik Sveiby, Hanken Svenska handelshögskolan

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Forss
Mia.forss@arcada.fi
Telefon: 050 345 1431

En kopia av avhandlingen kan laddas ned på: http://hdl.handle.net/10138/136022

Till början av sidan

7.10.2014: Doktorsavhandling: Finansiell instabilitet påverkar företags förvärv och börsintroduktioner

Magnus Blomkvists doktorsavhandling "Essays on market states, firm growth and corporate finance decisions" belyser de konsekvenser som olika marknadstillstånd haft på företagsfinansiering och tillväxt på den amerikanska marknaden under åren 1970-2013. Som en följd av den senaste finanskrisen minskade företagsfinansieringen och likaså antalet företagsfusioner och -förvärv. Blomkvists avhandling, bestående av tre olika essäer, tar upp hur det marknadsomfattande utbudet av skulder och aktiekapital påverkar företags finansierings- och investeringsaktiviteter.

Den första essän i avhandlingen ser på vilken typ av företag som är mer benägna att pådriva fusioner.

- Resultaten tyder på att företag med ekonomiska begränsningar tenderar att ha en mer volatil förvärvsaktivitet och att dessa företag samtidigt är mer känsliga för förändringar i kreditutbudet, menar Blomkvist.

I den andra essän studeras tidsvariationen i företags olika sätt att stegvis finansiera sin verksamhet. Resultaten visar att företag som börsintroduceras under sämre tider tenderar att uppnå mindre kapital i samband med börsintroduktionen, och att de utfärdat mer eget kapital i en emission efter introduktionen. Företag som börsnoteras under bättre tider tenderar istället att uppnå högre kapitalfinansiering under själva introduktionen, och behöver således inte genomföra finansieringen i etapper. Resultaten påvisar att solida företag kan börsintroduceras under sämre tider och därmed också i högre påverka den kapitalfinansiering som sker i samband med introduktionen. Samtidigt visar resultaten att företag som börsintroduceras under bättre tider de facto samlar mer kapital än nödvändigt.

Blomkvists tredje essä behandlar mer ingående hur och varför företag väljer att börsintroducera under sämre ekonomiska tider.

- En av de mest troliga anledningarna till varför ett företag börsnoteras under sämre tider är för att sedan använda medlen till att köpa upp ett annat företag, sammanfattar Magnus Blomkvist.

EM Magnus Blomkvist disputerar i ämnet finansiell ekonomi med doktorsavhandlingen "Essays on market states, firm growth and corporate finance decisions" fredagen den 10 oktober.

Tid: 10.10.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Sami Torstila, Aalto-universitetets handelshögskola
Kustos: Professor Timo Korkeamäki, Hanken Svenska handelshögskolan

För mera information vänliga kontakta:
Magnus Blomkvist
mblomkvist@audencia.com alt. magnus.blomkvist@hanken.fi
+358400790502

En kopia av avhandlingen kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10138/135988

Till början av sidan

3.10.2014: Hanken utsåg Anna Häggblom till Årets alumn 2014

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som är en person som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit kontakt till högskolan efter sin utexaminering.

I år har Hankens rektor tillsammans med högskolans alumnråd valt Anna Häggblom, VD för byggnads- och inredningsföretaget Aveo, till Årets alumn. I och med hennes engagemang i Hankens verksamhet är hon en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet samt är en rollmodell för studerande och andra alumner.

- Med hjälp av detta hedersomnämnande vill Hanken komma ihåg sina synliga alumner och för allmänheten understryka att personen är en Hankenalumn, säger rektor Eva Liljeblom.

Anna Häggblom utexaminerades från Hanken år 2006 med finansiell ekonomi som huvudämne. Redan under studietiden var hon aktiv inom studentkåren och har sedan sin utexaminering varit engagerad i Hankens verksamhet, till exempel i alumnrådet. Hennes senaste engagemang ligger i Hanken New Ventures, där hon är alumnrepresentant i styrgruppen och sparrar studerande som är intresserade av en karriär som entreprenörer.

För Årets alumn är samarbetet med Hanken en självklarhet.

- Under min studietid fick jag gedigen kunskap och vänner för livet. Utexaminering ser jag inte som något avslut på relationen till högskolan utan snarare som en naturlig övergång till ett nytt kapitel. Livslångt långt lärande genom en livslång relation, sammanfattar Anna Häggblom.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 3 oktober 2014. Det här var sjätte året som Hanken utsåg Årets alumn. Tidigare år har Veronica Lindholm, Ole Johansson, Philip Aminoff, Dag Sandås och Catharina Stackelberg fått utmärkelsen.

Tilläggsinformation:

Anna Häggblom
anna.haggblom@aveo.fi
Tfn: 0505740420

Nina Olin
Direktör för Externa relationer och kommunikation
Nina.olin@hanken.fi
Tfn: 0505727470

Till början av sidan