Pressmeddelandearkiv januari-mars 2015

Pressmeddelanden på finska och engelska hittas genom att byta språk till engelska.
Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

30.03.2015: Nya professorer i marknadsföring

Två nya professorer i marknadsföring har utnämnts vid Hanken Svenska handelshögskolan från början av året.

Peter Björk har utnämnts till professor i marknadsföring vid institutionen för marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa.

Peter Björk avlade ekonomie doktorsexamen vid Hanken år 1994 och har innehaft ett flertal forsknings- och undervisningspositioner vid högskolan, senast som universitetslektor i marknadsföring. Han har också utsetts till årets lärare.

Björk har en lång forsknings- och undervisningskarriär, och en bred erfarenhet av att medverka i och driva såväl nationella som internationalle forsknings- och utvecklingsprojekt.

- Utnämningen är hedrande och ger mig ännu större möjligheter att utvecklas och bidra till Hankens och ämnets utveckling, säger professor Björk. Forskningsmiljön i Vasa kan utvecklas genom samarbeten och projekt, vilket jag kommer att jobba allt hårdare för, fortsätter han.

Till Björks forskningsintressen hör tjänstemarknadsföring, konsumentbeteende, brand management, marknadsföring inom turism, hållbar turism och destinationsutveckling.

Läs mer om Peter Björks publikationer, aktiviteter och projekt här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Professor Peter Björk
peter.bjork@hanken.fi
+358 40 352 1723

Kristina Heinonen

Kristina Heinonen har utnämnts till professor i tjänste- och relationsmarknadsföring vid institutionen i marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors.

Kristina Heinonen har innehaft en Tenure Track-position inom tjänste- och relationsmarknadsföring vid Hanken. I enlighet med villkoren för positionen har hon gjort betydande framsteg inom såväl forskning, undervisning som institutionell kontribution och uppfyller därmed behörighetsvillkoren för att kunna kallas till en professur.

Hanken införde år 2006 som det första universitetet i Finland ett Tenure Track-system. Tenure Track-systemet grundar sig på den karriärmodell som tillämpas vid ledande universitet i USA. Systemet erbjuder unga lovande forskare en tidsbunden meriteringstjänst efter vilken de ska vara behöriga för en professur. Heinonen är den tredje av de år 2006 utsedda Tenure Track-forskarna som nått en professur.

Sedan 2010 är Heinonen direktör för CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management, ett av världens ledande tjänsteforskningscenter.

- Hankens tjänste-och relationsforskning är på hög nivå i internationell jämförelse. Jag strävar till att denna kunskap står till näringslivets tjänst i Finland genom närmare samarbete. Därtill bör vi ytterligare förstärka vår internationella närvaro och vårt inflytande, konstaterar professor Heinonen.

I sin forskning studerar Heinonen hur kunder upplever tjänster och hurdana relationer de har med olika företag, hur en kunddominant marknadsföringslogik förändrar företagens verksamhet, samt hur teknologin såsom sociala medier skapar nya utmaningar för företagens tjänster och kundrelationer.

Läs mer om Kristina Heinonens publikationer, aktiviteter och projekt här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Professor Kristina Heinonen
kristina.heinonen@hanken.fi
+358 40 352 1436

Till början av sidan

20.03.2015: Stort intresse för programmering hos svenskspråkiga elever

Programmering blir en del av läroplanen år 2016 men redan nu kan elever vid sju olika skolor bekanta sig med kodning tack vare Coderiets klubbverksamhet. Pilotverksamheten inleddes första veckan i mars och den stora efterfrågan har överraskat arrangörerna. Tre extra klubbar har startats och ändå ryms inte alla cirka 130 elever, som har anmält sitt intresse, med.

Skolor i Finland förbereder sig som bäst på att programmering blir en del av läroplanen från och med nästa år. Initiativtagarna till Coderiets klubbar, Erling-Persson Centre for Entrepreneurship vid Hanken Svenska handelshögskolan och Tekniska Föreningen i Finland r.f., har startat klubbar vid sju skolor i Nyland och Åboland. I klubben får elever i årskurs 3-6 bekanta sig med programmering i skolan efter skoltid, och se hur intresserade de är av kodning.

- Intresset i pilotskolorna överraskade oss verkligen, säger Jan Sten vid Hanken. Vi har 14-16 platser i varje klubb och vid två skolor har vi fått sätta in extra klubbar. Tanken med Coderiets klubbar är att samla elever som är intresserade av programmering och ge dem en möjlighet att testa på olika program. Under fem tillfällen arbetar eleverna främst med verktyget Scratch för att lära sig grunderna i hur program fungerar.

- Varje skola förverkligar läroplanen på sitt eget sätt, säger Pär Mickos, ordförande för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Vi konkurrerar inte med själva skolan utan ser oss mera som ett komplement där vi ger elever möjligheten att under fria former lära sig mera om programmering och umgås med andra elever som tycker att det är roligt och intressant att koda. Coderiets klubbledare är i främsta hand studerande som har möjlighet att ställa upp under eftermiddagarna. Att hitta ledare för de olika klubbarna är den största utmaningen för Coderiet. Visionen är att nå ut till alla svenskspråkiga skolor i Finland, det kommer alltså att behövas ledare på många olika orter.

Klubbens koncept har utvecklats under ledning av Linda Mannila från Åbo Akademi. Mannila har stor erfarenhet av att jobba med kombinationen programmering och unga.

Tilläggsinformation:

Jan Sten
Erling-Persson Centre for Entrepreneurship vid Hanken Svenska handelshögskolan
jan.sten@hanken.fi
050-3242 834

Pär Mickos
Tekniska Föreningen i Finland r.f.
par.mickos@tfif.fi
040-5454 119

Till början av sidan

13.03.2015: Hanken undertecknar samarbetsavtal med Fulbright Center

Hanken Svenska handelshögskolan har undertecknat ett samarbetsavtal med Fulbright Center i Finland om Fulbright Centrets Distinguished Chairs-stipendieprogram. Avtalet gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa och forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

- För Hanken innebär samarbetet ett ytterligare sätt att höja vår internationella profil, speciellt bland forskare och universitet i USA. Samtidigt får vi ett breddat kontaktnät i USA och dörren öppnad för impulser till utveckling, säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Avtalet görs för en treårsperiod och undertecknades den 12 mars av Hankens rektor Eva Liljeblom och för Fulbright Centrets del av verksamhetsledare Terhi Mölsä och av Matti Kokkala som är ordförande för Fulbright Centers styrelse och Senior Adviser vid Smart Cities på VTT.

- Avtalet med Hanken stärker Finlands profil även internationellt. Fulbright-programmet finns i över 150 länder. Fulbright Distinguished Chairs-professurer finns det dock bara 40 av. Av dem är rentav fyra i Finland, konstaterar ordförande Matti Kokkala. Fulbright Center har liknande avtal med Nokia Stiftelsen, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.

Mer information:
Lotte Granberg-Haakana, stipendieombud, Hanken
lotte.granberg-haakana@hanken.fi
+358 40 352 1375

Terhi Mölsä, verksamhetsledare, Fulbright Center
terhi.molsa@fulbright.fi
+358 50 570 5498

Läs mer om Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics här: http://www.fulbright.fi/en/research-and-lecturing-opportunities-scholars-and-specialists/fulbright-hanken-distinguished-chair

Läs mer om Fulbright Center här:
http://www.fulbright.fi/fi/fulbright-center/fulbright-center-i-korthet

Till början av sidan

11.03.2015: Fredrik Teir årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelades ekonomistuderande och mångsysslaren Fredrik Teir som arbetat på flera starka start-ups, importerat te från Kina, grundat och sålt en nätbutik samt bott i New York, Guatemala, London och Helsingfors. Under de senaste fyra åren har han även fokuserat på att bygga Greenstep Oy, där han jobbar med bl.a. marknadsföring och affärsutveckling, till världens bästa företagspartner i ekonomiförvaltning och finansieringsrådgivning.

Grattis Fredrik Teir – hur känns det att få det största stipendiet som delas ut till en Hanken-studerande?
- Helt otroligt! Stipendiet ger stor glädje och jag hoppas att min historia även inspirerar andra att försöka sig på egen företagsverksamhet.

Teir tog emot stipendiet på 125 000 SEK (ca 14 800 euro) den 10 mars under den årliga utdelningen på Musikaliska i Stockholm, i samband med Anders Walls födelsedag. Under stipendieutdelningen gavs stipendiaterna möjligheten att presentera sig och sina framtidsplaner.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
- Vi har just lanserat Receiptcamera-tjänsten (en reseräkningsapplikation), så nu är jag fokuserad på att få den att växa. Under första månaden fick vi redan 500 kunder och då har vi just bara kommit igång. Jag tror hårt på att vi kommer att lyckas med att mångdubbla antalet betalande användare under det första året.

Hur har du tänkt använda stipendiet?
 - Stipendiet kommer jag att använda till att utveckla mig själv. Jag ser mycket potential i att skapa moderna, automatiserade ekonomistyrningssystem och -processer.  För att kunna göra det måste jag förstå och kunna utnyttja moderna teknologier, samt se till att bolaget växer så att kassaflödet finansierar vidareutvecklingen. Mina studier på Hanken har hittills varit till stor nytta, och nu känns det som om jag till följande borde fördjupa mina kunskaper i IT och att leda tillväxtföretag, avslutar Teir.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Teir
fredrik.teir@greenstep.fi
0440-161288

Till början av sidan

10.02.2015: Professor Karen Spens blir Hankens nya rektor

Svenska handelshögskolans styrelse har den 10 februari 2015 valt professor Karen Spens till Hankens nya rektor. Professor Spens tillträder som rektor 1.8.2015 och hennes mandatperiod är 5 år.

Professor Spens har doktorerat vid Hanken år 2001 och har sedan 2007 varit professor i ämnet logistik och företagsgeografi, numera logistik och samhällsansvar. Sedan 2010 har professor Spens även fungerat som prorektor med ansvar för utbildning. Därtill har hon fungerat som inspektor för studentkåren sedan år 2014.

Hankens nuvarande rektor Eva Liljeblom fortsätter i sitt uppdrag till 31.7.2015 och återgår därefter till sin professur i finansiell ekonomi vid Hanken.

- Under de senaste 10 åren har högskolan utvecklats mycket positivt, speciellt med avseende på den forskning som bedrivs. Mycket av detta är Eva Liljebloms förtjänst, men nu vill hon återgå till sin forskning. I Karen Spens får Hanken en stark och erfaren rektor med en gedigen akademisk bakgrund. Jag är övertygad om att valet av Spens kommer att trygga och fortsätta den gynnsamma utveckling Hanken uppvisat, säger styrelseordförande Björn Wahlroos.

Professor Karen Spens forskar inom området logistik och samhällsansvar med fokus på humanitär logistik. Tillsammans med sin kollega Gyöngyi Kovacs grundade hon kompetenscentrat HUMLOG (The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute). De har även grundat den första vetenskapliga tidskriften inom humanitär logistik, för vilken Spens även varit redaktör för.

- Under Eva Liljebloms tid som rektor har Hanken utvecklats till en forskningsmässigt stark och internationell högskola med goda kontakter till näringslivet. Det är en stor ära för mig att få fortsätta detta arbete och därutöver vidareutveckla undervisningen och förbättra studiemiljön. Gott samarbete, internt och externt, är nyckeln till fortsatt framgång, säger blivande rektor Karen Spens.

Tilläggsinformation:
Styrelseordförande Björn Wahlroos, tel: +358(0)10 516 0000

Läs mer om professor Karen Spens akademiska meriter här.
Foton på Karen Spens hittas här.

Till början av sidan

09.02.2015: Doktorsavhandling: Låga finansieringskostnader kan uppmuntra bankers risktagande och leda till finanskris

Rinat Mukminovs doktorsavhandling "Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives" adresserar en outforskad fråga inom finanslitteraturen: Hur påverkar bankernas finansieringskostnader - såsom depositionsränta, interbankränta, centralbankens låneränta etc. - bankernas incitament att utvärdera låntagare? Majoriteten av den litteratur som behandlar utvärdering av låntagare utgår från att bankernas finansieringskostnader är noll – trots att bankerna i många länder betalar höga räntor. Dessutom påvisar litteraturen att låga finansieringskostnader kan uppmuntra till risktagande, vilket i sin tur kan öka kreditmarknadens instabilitet.

- Resultaten visar att en lägre finansieringskostnad uppmuntrar bankerna att finansiera fler lån som samtidigt ger bankerna incitament att dra ner på granskningen av låntagare, eller att till och med undvika det helt och hållet. Detta leder till en förhöjd kreditrisk, särskilt under högkonjunkturer, säger Mukminov. Detta kan även leda till en ackumulation av så kallade dåliga lån i bankernas balansräkningar, vilket i sin tur kan resultera i en kreditåtstramning, fortsätter han.

Avhandlingen lägger även vikt vid hur olika beslutsfattare - till exempel bankreglerare, centralbanker och statliga myndigheter - kan använda studiens resultat i olika stadier av konjunkturcykeln: vilka politiska åtgärder som skulle kunna användas under en lågkonjunktur för att stimulera kreditgivning samt vilka åtgärder som skulle kunna genomföras under en högkonjunktur för att hindra bankers höga risktagande.

EM Rinat Mukminov disputerar i ämnet nationalekonomi på doktorsavhandlingen "Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives" fredagen den 13 februari.

Tid: 13.2.2015, kl. 12
Plats: Sal Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Thomas Gehrig, University of Vienna
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Hanken Svenska handelshögskolan

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rinat Mukminov
rinat.mukminov@hanken.fi
+358 46 6456248

En kopia av avhandlingen kan laddas ned på: http://hdl.handle.net/10138/153134

Till början av sidan

09.02.2015: Doktorsavhandling: Rätten att ”forkka” kod värdesätts av programmerare och möjliggör nya innovationer

Open source-datorprogram, program med öppen källkod, har blivit allt viktigare med åren. De kan hittas i allt från telefoner och TV-apparater till bilar och satelliter i omlopp runt jorden. En av de mest unika egenskaperna med open source-program är rätten att skapa en s.k. fork (ung. förgrening, kopia) av koden, dvs.  att ”forkka” eller kopiera ett existerande program för att använda den som utgångspunkt för ett nytt program. I en ny doktorsavhandling, “Understanding Code Forking in Open Source Software: An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers”, analyseras vilken betydelse rätten att ”forkka” har, och hur det upplevs och används av programmerare.

 - Resultaten var definitivt överraskande, säger Linus Nyman, doktoranden bakom studien. I teorin kunde vem som helst kopiera vilket program som helst och sedan släppa en konkurrerande version av det. Ändå anser programmerare överlag rätten att ”forkka” vara en grundsten för hela open source-programutvecklingen.

 - Som utomstående tänkte jag att rätten att skapa en fork riskerar skapa ett okontrollerbart kaos inom utvecklingen, fortsätter han. Men bland de hundratals forkar jag studerade så var det vanligaste bakomliggande motivet att skapa ett nytt program för att tjäna behov det inte ännu fanns något program för.

Nymans avhandling består av en samling artiklar vilka analyserar temat från olika metodologiska utgångspunkter för att nå nya insikter i ämnet.

EM Linus Nyman disputerar i ämnet informationsbehandling på doktorsavhandlingen "Understanding Code Forking in Open Source Software - An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers" fredagen den 13 februari.

Tid: 13.2.2015, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, sal 309, Helsingfors
Opponent: Universitetslektor Imed Hammouda, Göteborgs universitet
Kustos: Forskardoktor Juho Lindman, Hanken Svenska handelshögskolan

En kopia av avhandligen kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10138/153135

Till början av sidan

02.02.2015: Nari Lee utnämnd till professor i immaterialrätt

Nari Lee har från och med den 1 januari 2015 utnämnts till professor i immaterialrätt (Intellectual Property Law, IPL) vid institutionen för redovisning och handelsrätt vid Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa. 

Nari Lee har studerat juridik vid Ewha Womans University i Korea samt vid Kyushu University i Japan. Doktorsexamina har Lee avlagt vid Östra Finlands universitet samt vid Kyushu University.

Sedan 1996 har Lee forskat och undervisat inom ämnet immaterialrätt och internationell handel vid flera universitet i Europa och i Asien. Innan hon började på Hanken som biträdande professor i immaterialrätt 2012 arbetade hon som forskare och programdirektör på Max Planck Institute for Innovation and Competition i München.

- Samhälleligt sett utgör immaterialrätt ett system som består av ensamrätter för innovationer och kreativ kunskap. Forskning inom immaterialrätt bör därför utgå från både ett juridiskt och ett affärsmässigt perspektiv, eftersom utmaningarna man stöter på inom systemet är både normativa och ekonomiska. Samtidigt, i dagens globala ekonomi, är det oundvikligt att juridisk forskning endast sker inom ramen för en nationell gräns - den internationella aspekten är oundviklig, säger professor Lee. 

- Vid Hanken eftersträvas internationella och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt vilket gör högskolan till en idealisk plats för undervisning och forskning inom immaterialrätt, fortsätter Nari Lee. 

Läs mer om Nari Lees publikationer, aktiviteter och projekt här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Professor Nari Lee
nari.lee@hanken.fi
+358 40 352 1769

Till början av sidan

23.01.2015: Linjedragningar och lagstiftning kring 3D-utskrifter ska locka företag till Finland

År 2015 startar forskningsprojektet ”Additive Manufacturing and Innovation: Technical, Economic, Legal, and Policy Related Aspects of Raising Technologies (AdManI)”. Projektet, en internationell studie, kommer att undersöka grundläggande frågor kring immaterialrätt, framväxande teknik (t.ex. friformsframställning eller 3D-utskrift), innovation och linjedragningar. I det gemensamma forskningsprojektet mellan Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet medverkar både nationella och internationella toppakademiker och framstående finska företag såsom Multi-Print, Wärtsilä, DeskArtes, Kalevala Koru och BOCO IP.

- Vi anser att endast genom ett holistiskt och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kan vi skapa den hållbara grund som dagens Finland behöver för att uppnå globala konkurrensfördelar, säger professor Jouni Partanen vid Aalto-universitetet, som fungerar som projektledare för AdManI.

Friformsframställning (FFF), eller i vardagligt tal 3D-utskrift, är en revolutionerande teknik genom vilken produkter ”skrivs ut” i stället för att ”tillverkas” vilket radikalt förändrar  produktionsverksamheten.

- Eftersom FFF är en jämförelsevis ny teknik har de flesta rättsliga och linjemässiga frågorna ännu inte blivit kartlagda, säger forskardoktor Rosa Ballardini vid Hanken. Det är därför nödvändigt att analysera de här frågorna, både för att utreda de rättsliga konsekvenserna och speciellt för att utforma principer och lagstiftning som kan locka företag till Finland, framhåller Ballardini.

Forskningsprojektet, som finansieras av Tekes, utgör en plattform med stora möjligheter för nya industrisektorer och verksamhetsmodeller i och med utvecklandet av hållbara innovativa teorier och nya praktiska hjälpmedel för att föra fram denna globala förnyelse av produktionsverksamhet, såsom FFF.

- Det här projektet kommer att bidra med kunskap till statliga principer och linjedragningar om FFF och hur nyetableringar lämpligast ska finansieras och därmed få till stånd fler investeringar inom den privata sektorn samt effektivt påverka riktlinjebeslut hos finansieringsorgan såsom Finlands Industriinvestering,, säger professor Marcus Norrgård vid Helsingfors universitet.

Läs mer om forskningsprojektet AdManI här:

http://hanken.halvi.helsinki.fi/portal/en/projects/additive-manufactur%285f06f0e2-9c56-42a5-9372-7f8149e00583%29.html

För mer information, vänligen kontakta:
Rosa Maria Ballardini
+358 40 352 1247
rosa.ballardini@hanken.fi

Till början av sidan