Pressmeddelandearkiv januari-juni 2014

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

30.6.2014: Jaakko Aspara till Hanken som Grönroos professor i marknadsföring

ED Jaakko Aspara har utnämnts till Grönroos professor i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2014. Aspara arbetar för närvarande som professor i marknadsföring och ledning av design business vid Aalto universitetets handelshögskola. Aspara har även internationell erfarenhet av gästande befattningar vid New York University's Stern School of Business, Temple University's Fox School of Business samt Maastricht University's School of Business and Economics.

- Jag är mycket glad över att ha blivit utnämnd till den här befattningen, som är den internationellt mest erkända professorsbefattningen inom marknadsföring i Finland, med placering vid Hankens högt ansedda marknadsföringsinstitution, säger Aspara.

- Jag kommer att göra mitt bästa för att bidra till Hankens framtid som den ledande handelshögskolan i regionen, fortsätter han.

Professor Aspara har en ekonomie doktorsexamen från Helsingfors handelshögskola samt en doktorsexamen inom industriell design från Konstindustriella högskolan i Helsingfors.

Aspara anses som en av de ledande akademikerna inom sitt forskningsområde i Norden och har en stark portfölj av högkvalitativa forskningsresultat. Han har publicerat artiklar i högklassiga tidskrifter inom sitt forskningsområde, bland annat Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Research in Marketing, Journal of Business Research och Long Range Planning.

Professor Asparas forskning fokuserar på strategisk marknadsföring, inklusive innovationer, företagsmodeller, utveckling och design av nya tjänster samt kundbeteende och marknadsundersökning.

Aspara har under sin karriär undervisat på alla akademiska nivåer, från grundutbildning till doktorandprogram. Han har även bred erfarenhet av utbildning inom fortbildningsprogram för ledare. Han är även medlem av styrelser och rådgivande organ vid flera storbolag såsom Onninen Oy, HOK-Elanto och Valio Oy, samt vid andra institutioner såsom Etiska rådet för marknadsföringsindustrin och Finlands marknadsföringsförbund.

Mer information:

Professor Jaakko Aspara
E-post till och med den 30 september 2014:
jaakko.aspara@aalto.fi
E-post från och med den 1 oktober 2014: jaakko.aspara@hanken.fi
Telefon: +358 50 546 8891; +358 40 3521 532

Till början av sidan

27.6.2014: Rune Stenbacka utnämnd till forskningsprofessor vid Hanken

Rune Stenbacka, prorektor och professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan, har utnämnts till forskningsprofessor vid högskolan. Stenbacka inleder sin 2-åriga professur den 1 januari 2015 och mandatperioden pågår till och med den 31 december 2016.

Under forskningsprofessuren är Rune Stenbacka befriad från undervisning och administrativa uppgifter och kan således fokusera till fullo på att bedriva forskning.

- Det är såväl ett privilegium som en stimulerande utmaning att med Hankens stöd fokusera exklusivt på forskning i konkurrensekonomi under två års tid. På det hela taget är timingen av forskningsprofessuren för min del optimal i belysning av pågående och planerade projekt, säger Rune Stenbacka.

Detta är andra gången Hanken tillsätter en forskningsprofessur och är ett naturligt led i arbetet för att stärka profileringen som ett internationellt forskningsintensivt universitet. Vid valet beaktas tidigare forskningsmeriter och den sökandes forskningslöfte, vilket baserar sig på en klart formulerad forskningsplan.

- Forskningen är grundstenen för hela vår verksamhet och styr även den finansiering universitetet får. Trots att Hanken forskningsmässigt klarat sig bra under de senaste åren måste vi vara medvetna om att konkurrensen ökar hela tiden och att vi kontinuerligt måste utveckla och förnya både oss själva och den kunskap vi skapar, betonar rektor Eva Liljeblom.

För närvarande innehas forskningsprofessuren av Eero Vaara, vars mandatperiod utgår 31.12.2014.

Tilläggsinformation:

Professor Rune Stenbacka
rune.stenbacka@hanken.fi
040 3521 433

Till början av sidan

26.6.2014: Benjamin Maury utnämnd till Wahlroos professor i finansiell ekonomi

ED Benjamin Maury har blivit tillsatt som Wahlroos professor i finansiell ekonomi. Han tillträder professuren från och med den 1 augusti 2014.

Benjamin Maury har innehaft en så kallad Tenure Track-position inom finansiell ekonomi vid Svenska handelshögskolan och har enligt positionens villkor gjort betydande framsteg inom såväl forskning, undervisning som institutionell kontribution för att uppfylla behörighetsvillkoren för att kunna kallas till en professur.

Svenska handelshögskolan införde år 2006 som det första universitetet i Finland ett Tenure Track-system. Tenure Track-systemet är baserat på den karriärmodell som tillämpas vid ledande universitet i USA. Systemet erbjuder unga lovande forskare en tidsbunden meriteringstjänst efter vilken de skall vara behöriga för en professur. Maury är den andra av de år 2006 utsedda Tenure Track-forskarna som nått en professur.

- Jag är väldigt glad över att ha nått denna punkt i min akademiska karriär och det är en oerhört stor ära att bli utnämnd till en professur som är namngiven efter Björn Wahlroos. Vid sidan om hans insatser för forskningen har han som även ett stort inflytande inom både finansbranschen och näringslivet i stort, för att inte nämna den finländska samhällsdebatten, säger Maury.

Till Maurys forsknings- och undervisningsområden hör bland annat corporate governance, värdeinvestering samt fundamental analys. Hans pågående forskningsprojekt fokuserar på värde- och kvalitetsinvestering, inom vilket han undersöker hur placerare kan dra nytta av information om aktieägares portfölj- och ägarkoncentration samt andra corporate governance-variabler i samband med aktieval. Maurys forskningsintressen sträcker sig även till sambandet mellan bolagsstyrning och företagets prestation. Dessa forskningsprojekt utgör grunden till Maurys utvecklingsarbete för en undervisningshelhet inom fundamental analys vid Hanken.

Wahlroos professuren är namngiven efter en donation till Hanken från Saara och Björn Wahlroos Stiftelse i samband med fundraisingkampanjen HANKEN 100.

Tilläggsinformation:

Professor Anders Löflund, prefekt
anders.loflund@hanken.fi
040 3521 351

Professor Benjamin Maury
benjamin.maury@hanken.fi
040 3521 422

Till början av sidan

23.6.2014: Doktorsavhandling: Ägarstrukturerna och inflödet av utländska investeringar påverkar den kinesiska aktiemarknaden

I sin doktorsavhandling använder Peng Wang data från börsnoterade kinesiska företag för att undersöka tre företagsekonomiska teman: pyramidal ägarstruktur, dualistiskt ledningssystem och förhållandet mellan inflödet av utländska investeringar och aktieavkastning.

Sedan början av 1990-talet har den kinesiska aktiemarknaden haft en snabb tillväxt som förvandlat Kina till en av de största ekonomierna i världen. Trots den snabba tillväxten har den kinesiska aktiemarknaden endast studerats i begränsad omfattning, säger Wang, som valt aktiemarknaden som sitt laboratorium.

Wang inleder med en undersökning av ägarstrukturen på den kinesiska GEM-marknaden (Chinese Growth Enterprise Market). Resultaten visar att nästan hälften av företagen i urvalet har en pyramidal ägarstruktur.

- 47 % av företagen har en pyramidal struktur, vilket är ganska överraskande eftersom den allmänna uppfattningen är att pyramidala företag typiskt är gamla företag som verkar i mogna branscher. Studien visar även att de flesta av GEM-företagen är familjeägda, vilket står i stark kontrast mot företagen på huvudlistan i Kina, som är statsägda, säger Wang.

Wang föreslår även ett nytt mått för att mäta oavhängigheten av bolagens förvaltningsråd, och han har funnit ett signifikant icke-monotont förhållande mellan förvaltningsrådens självständighet och värderingen av bolaget.

- Till skillnad från Norden eller USA har de kinesiska bolagen en dualistisk ledningsstruktur, som består av en bolagsstyrelse och ett förvaltningsråd. Trots detta finns det relativt lite kunskap om dessa organ.

Avslutningsvis undersöker Wang i sin avhandling handelsmönster och hur priserna påverkas av utländska institutioner som omfattas av QFII-programmet.

- Marknaden förefaller vara gynnsam för sådana företag som drar till sig institutionella investeringar från utlandet. En tänkbar handelsstrategi är således att följa de utländska institutionernas handel på den kinesiska marknaden för A-aktier eftersom dessa flöden har en stor inverkan på den framtida aktieavkastningen, säger Wang.

EM Peng Wang disputerar i ämnet finansiell ekonomi med doktorsavhandlingen " Four essays on corporate finance of Chinese listed firms" den 27 juni 2014.

Tid: 27 juni 2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Futurum
Opponent: Professor Juha-Pekka Kallunki, Uleåborgs universitet, Finland
Kustos: Professor Timo Korkeamäki, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

En kopia av avhandlingen kan laddas ned här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135448

Till början av sidan

11.6.2014: Doktorsavhandling: Kommunikation av e-tjänster ska motivera konsumenterna

Genom att testa och mäta effekten av kommunikationsinnehåll i olika faser av e-tjänstanvändning kan man optimera kommunikationen och dess budskap, skriver Pia Hellman i sin doktorsavhandling "The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer E-service Adoption".

I sin doktorsavhandling undersöker Hellman hur konsumentens fördelar i anslutning till e-tjänster kan användas i kommunikationen för att motivera kunden att ta i bruk e-tjänster.

Undersökningen visar att ibruktagandet av e-tjänster kan utvecklas genom att man testar de fördelar som bäst motiverar konsumenterna samt fördelarnas inverkan på ibruktagandet under olika skeden av tjänsteanvändningen.

Bristen på kommunikation i anslutning till e-tjänsten kan leda till att tjänsten får färre användare. Kunden blir inte intresserad av att ta i bruk e-tjänsten, ifall denne inte vet hur han borde agera och inte vet vilken fördel han får av att använda tjänsten. Enbart det att e-tjänsten har ett bra användargränssnitt och är användarvänlig utgör inte i sig en garanti för att kunden motiveras att ta i bruk tjänsten. Brist på kommunikation kan i värsta fall också leda till att kundnöjdheten minskar: kunden upplever att det är svårt att förstå och använda tjänsten och blir inte övertygad om fördelarna med att använda tjänsten, beskriver Hellman som de centrala resultaten i sin doktorsavhandling.

Undersökningsresultaten kan utnyttjas vid planeringen av kommunikationen om e-tjänsten, användargränssnittet och ibruktagandet samt vid utvecklingen av dessa.

Hellmans doktorsavhandling är baserad på ett experiment och som material har använts en teleoperatörs 20 000 finska kunder.

EM Pia Hellman disputerar i ämnet marknadsföring med doktorsavhandlingen: "The Effect of Communicating E-service Benefits on Consumer e-service Adoption" tisdagen den 17 juni 2014.

Tid: 17.6.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Chanaka Jayawardhena, University of Hull, England
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

Ytterligare information:
Pia Hellman
050 5823400
pia.hellman@hanken.fi

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135162

Till början av sidan

9.6.2014: Immaterialrätt i Kina och gemensam EU patentlagstiftning på agendan för unik satsning

IPR University Center, där Hanken är en av fyra universitetsmedlemmar, står värd för ett unikt program inom internationell patent- och immaterialrätt den 8-13 juni 2014. Programmet består av två separata linjer; en för studerande som deltar i en s.k. IPR Summer School och en för praktiker som deltar i ett fortbildningsprogram under namnet International Patent Licensing Academy.

- Detta är det första programmet i sitt slag och är en unik satsning för att skapa en mötesplats för akademiker, studerande och praktiker med ett intresse för immaterialrätt. Under veckan kommer de olika grupperna att ha både egna seminarier, men även gemensamma tillställningar för att maximera utbytet, säger Hankenprofessor Niklas Bruun, som är en av personerna bakom konceptet.

Deltagare från 12 länder kommer att delta i Summer School där studerandena kommer att delta i både akademiska föreläsningar och besöka företag med en koppling till immaterialrätt.

Ett nyckeltema i både studentprogrammet och praktikerprogrammet är immaterialrätt i Kina. Temat baserar sig på ett pågående forskningsprojekt vid Hanken som är lett av forskardoktor Nari Lee.

Veckans största evenemang ordnas torsdagen den 12 juni. Seminariet "Unitary Patent and Unified Patent Court" behandlar det nya europeiska patentsystemet. Seminariet har lockat ca 150 deltagare och bland talarna finns personer som varit centrala i utvecklandet av en enhetlig patentdomstol, bl.a. Alexander Ramsay, rättssakkunnig vid Justitiedepartementet i Sverige, och Kevin Mooney från Simmons & Simmons LLP, som leder arbetet med en gemensam domstol.

- De teman som behandlas under både Summer Schoolen och praktikerprogrammet är sådana som är och kommer vara kritiska för både Finlands och Europas framgång, säger Bruun.

Tilläggsinformation:

Direktör av IPR University Center, Professor Niklas Bruun, niklas.bruun@hanken.fi, +358 (0)505996801
www.iprinfo.com

Till början av sidan

5.6.2014: Doktorsavhandling: Känslomässiga konflikter vardag för anställda på djurhem

Linda Tallberg har, i arbetet med sin doktorsavhandling "Processing Puppies: An Animal Shelter Ethnography", studerat arbetet på ett djurhem och påstår att det är vanligt att anställda på djurhem utsätts för ständiga och intensiva känslomässiga och moraliska konflikter.

- De anställda kommer till djurhemmen för att rädda djur, men på grund av organisatoriska begränsningar är det de som får i uppgift att avliva dem, menar Linda Tallberg.

Enligt Tallberg är de anställda motiverade och har en ideologi som starkt överensstämmer med organisationens mål, och följer en livsstil där de lägger stort värde på att rädda och vårda misskötta, oönskade och misshandlade djur i samhället. Trots detta har inte ledningen och de anställda samma syn på hur man ska hantera överflödet av sällskapsdjur, som utgör ett samhällsproblem.

Tallbergs resultat visar att djurhemsorganisationer har en traditionell hierarkisk maktfördelning, där de som utför de obehagliga arbetsuppgifterna är de som inte har rätt att fatta några beslut. Genom att reducera de anställda på djurhemmen till ett slags löpande-band-arbetare, kan ledningen säkerställa att organisationens affärsmodell fungerar smidigt.

Tallberg identifierade fyra s.k. copingstrategier som de anställda utnyttjade för att hantera känslor av maktlöshet och moralisk konflikt som de mötte i sitt dagliga arbete: Hjälte (relationsbyggande), Offer (bedövande), Professionell (desensibilisering) och Turist (exit). Dessa strategier kan återfinnas även i andra organisationer. Kategoriseringen kan vara till stöd för personalavdelningar, exempelvis i att identifiera processer för att minimera copingstrategier som leder till en kostsam personalomsättning. Resultaten kan även vara till hjälp i rekryteringsprocesser, genom att förväntningarna kan läggas på rätt nivå.

Tallberg arbetade under ett års tid som djurskötare på ett djurhem i Australien. Hon presenterar sina resultat med hjälp av poesi, bilder och berättelser i syftet att engagera läsaren och skapa förståelse för den unika känslomässiga kontext som ett djurhem utgör.

EM Linda Tallberg disputerar i ämnet företagsledning och organisation med doktorsavhandlingen: "Processing Puppies: An Animal Shelter Ethnography" onsdagen den 11 juni 2014.

Tid: 11 juni 2014, kl. 13
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Futurum-salen
Opponent: Docent Arne Carlsen, BI Norwegian Business School, Norge
Kustos: Professor emeritus Karl-Erik Sveiby, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

För mer information, vänligen kontakta:
Linda Tallberg
+358 45 1850160
linda.tallberg@hanken.fi
Kontaktas helst innan 11.6

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45434

Till början av sidan

26.5.2014: Doktorsavhandling: Konsumentens kategorisering av färgdimensioner påverkar köpbeslutet

I sin doktorsavhandling undersöker Hanna Kiehelä hur konsumenten klassificerar en viss produkts färg som en del av köpbeslutet och användarupplevelsen.

Kieheläs studie visar att konsumenten kategoriserar produktfärg i tre olika dimensioner: en estetisk, en symbolisk och en funktionell dimension. Den estetiska dimensionen består i konsumentens bedömning av hur behaglig färgen är för ögat. Vår estetiska åsikt gällande färger är personlig och varierar stort från person till person. Den symboliska dimensionen innebär att konsumenten tar hänsyn till färgers olika symboliska betydelser, vilka ofta är kollektiva och påverkas av kultur och/eller miljö. I västerländska kulturer indikerar till exempel grönt ofta miljömedvetenhet. Den funktionella dimensionen består i konsumentens bedömning av hur pass praktisk färgen är sett till produktens ändamål.

Inom varje dimension grupperar konsumenten samtliga färgalternativ i undergrupper; attraktiva, acceptabla och icke-önskvärda. Denna indelning har en stor inverkan på köpbeslutet. Om färgerna som erbjuds inte är attraktiva inom alla tre dimensioner, är konsumenten tvungen att kompromissa mellan dimensionerna vid färgvalet för en viss produkt. Om konsumenten upplever en färg som icke önskvärd i någon av de tre dimensionerna, leder detta ofta till att man väljer att inte köpa produkten.

Kieheläs avhandling ger ett nytt perspektiv på konsumentbeteende och visar att produktens färg har en viktig roll i konsumentupplevelsen. Till skillnad från många andra marknadsundersökningar kring färger har Kiehelä inte koncentrerat sig på någon enstaka färg, utan istället tittat på färg som ett bredare begrepp. Utifrån detta har hon tagit fram en konceptuell modell för konsumentens benägenhet att klassificera en viss produkt utifrån dess färg.

Insikt i den tredimensionella effekt som färger har på konsumenten hjälper produkttillverkare att bedöma på vilket sätt konsumenterna kommer att ta emot nya färger och detaljhandeln att assistera konsumenten vid val av produkt. Detta höjer både konsumentens köpbenägenhet och kundnöjdhet.

Undersökningsresultaten grundar sig i fenomenologiska intervjuer samt en internetbaserad kategoriseringsuppgift. Underlaget till undersökningen består i totalt 694 konsumenter bosatta i Finland.

EM Hanna Kiehelä disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "Dimensionality of the Consumer Perceived Value of Product Colour" den 30 maj 2014.

Tid: 30.5.2014, kl. 12.00
Plats: Hanken Svenska handelshögskolans festsal, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Micael Dahlén, Handelshögskolan i Stockholm
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken Svenska handelshögskolan

Ytterligare information:
Hanna Kiehelä
Telefon: 044 556 3622
hanna.kiehela@hanken.fi

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45306

Till början av sidan

21.5.2014: Doktorsavhandling: Allt fler vetenskapliga publikationer kan läsas gratis på nätet

Mikael Laaksos doktorsavhandling visar att det har skett en snabb ökning i antalet vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga på nätet, särskilt genom förlag som arbetar enligt nya affärsmodeller. Open Access, dvs. fri tillgång till artiklar publicerade i vetenskapliga journaler, har som ett fenomen vuxit fram genom ett flertal främjande faktorer; ideologi, beteende, teknik, politiska riktlinjer, och affärsverksamhet. Avhandlingen hävdar att 17 % av alla artiklar publicerade år 2011 var tillgängliga direkt från förlagets webbsidor inom 12 månader från publicering. Idag är siffran sannolikt redan över 20 %.

- De senaste fem åren har varit en tidsperiod av snabb förändring för vetenskapliga journaler. Branschen har omformats för att ta i hänsyn den växande efterfrågan för fri tillgång till det största och viktigaste segmentet av vetenskaplig publicering, säger Laakso.

Sedan 2005 har antalet artiklar publicerade som Open Access vuxit kraftigt. Tillväxten har varit särskilt stor för artiklar publicerade i tidskrifter som har vänt upp och ned på traditionella affärsmodeller: istället för att begära att läsarna betalar, begärs en engångssumma per artikel från författarna.

- De ekonomiska omständigheterna för en vetenskaplig tidskrift har under lång tid dikterats av behovet att sprida artiklar i pappersform till prenumeranterna. Precis som inom övriga delar av mediebranschen, har skiftet från fysisk till digital distribution öppnat upp för helt nya möjligheter i sättet att göra affärer och leverera innehåll, säger Laakso.

Under de senaste tjugo åren har det även blivit vanligare att forskare laddar upp sina artiklar på olika webbplatser. Dock finns det fortfarande mycket outnyttjad potential när det kommer till i vilken utsträckning forskarna gör sitt arbete tillgängligt utan kostnad för läsarna.

M.Sc.(Econ.) Mikael Laakso disputerar med sin doktorsavhandling i ämnet informationsbehandling: "Measuring Open Access - Studies of Web-Enabled Innovation in Scientific Journal Publishing".

Tid: 23 maj 2014, kl 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Carol Tenopir, University of Tennessee, USA
Kustos: Professor Bo-Christer Björk, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45238

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Laakso
050-9100864
mikael.laakso@hanken.fi

Till början av sidan

13.5.2014: Doktorsavhandling: Bättre tjänster genom insikt i kundens aktiviteter

Vilken roll spelar en tjänst i kundens liv? Jacob Mickelssons doktorsavhandling visar hur samma tjänst kan ha olika betydelse beroende på kundens aktiviteter. Inom till exempel vinkonsumtion använder kunder vinleverantörers tjänster på olika sätt. En del kunder upprätthåller ett komplext nätverk av aktiviteter; de reser, deltar i kurser, planerar middagar och umgås med andra vinintresserade. Andra kunder är mindre engagerade och har därför inte lika stora krav på vinleverantörens tjänster.

- Ur kundens perspektiv är en tjänst bara ett sätt att åstadkomma något, och kunden försöker passa in tjänsten i ett nätverk av andra aktiviteter, säger Mickelsson.

I avhandlingen presenteras nätverk av kundaktiviteter som ett nytt sätt för företag att skapa kundinsikt. Vid användningen av en tjänst utför kunden själv en mängd olika handlingar, och tjänsten ingår bara som ett element bland andra i kundens liv. Detta skapar ett sammankopplat nätverk av återkommande aktiviteter.

Enligt Mickelsson har kundaktivitet i tidigare forskning främst setts som en passiv respons på företagets insatser (till exempel att reklam skall leda till köp), eller att kunden är delaktig i en tjänsteprocess. Till skillnad från dessa traditionella synsätt, dvs. hur kundens aktiviteter bidrar till företagets verksamhet, lyfter avhandlingen istället fram hur företagets tjänster bidrar till kundens verksamhet.

Avhandlingen visar genom studier av spel- och vinkonsumtion hur olika kundtyper bygger upp nätverk av sammankopplade aktiviteter. Genom att förstå kunders aktivitetsnätverk kan företag bättre planera sina tjänster och anpassa sin kommunikation.

- Insikt i kundaktivitet kan även bidra till idéer för innovationer, menar Mickelsson.

EM Jacob Mickelsson disputerar i ämnet marknadsföring med doktorsavhandlingen "Customer Activity: A Perspective on Service Use" vid Svenska handelshögskolan den 16 maj 2014.

Tid: 16.5.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Docent, universitetslektor Fredrik Nordin, Stockholms universitet, Sverige
Kustos: Professor Tore Strandvik, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Mickelsson
+358 50 58 50 880
karl-jacob.mickelsson@hanken.fi

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45016

Till början av sidan

23.4.2014: Stabilitet nyckelordet för Hankens år 2013

Enligt bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2013, som Hankens styrelse behandlade 9.4.2014, motsvarade resultatet förväntningarna både vad gäller budget och resursfördelning. Under året fortsatte högskolan att stärka sin ställning som forskningsintensiv handelshögskola med en stark internationell profil och kunde göra så utgående från en god ekonomisk ställning.

Nya styrkeområden och ny forskarskola

Resultaten av den externa evalueringen av Hankens forskning var mycket positiva. Av högskolans tio forskningsområden ansågs fyra vara av högsta internationella standard och ytterligare fyra områden bedömdes ha potential för internationell konkurrenskraft. De fyra högst evaluerade forskningsområdena blev utsedda till högskolans styrkeområden för de kommande fem åren. Dessa ämnen är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring, och nationalekonomi.

Högskolan stärkte sin utbildning och forskning i entreprenörskap genom att grunda ett nytt forskningscenter: Erling-Persson Centre for Entrepreneurship. Centret namngavs efter Familjen Erling-Perssons Stiftelse som var den största enskilda donatorn i medelinsamlingskampanjen Hanken 100.

För att stärka återväxten av forskare omstrukturerade Hanken sin forskarutbildning i en forskarskola. Under året kunde Hanken garantera 18 månaders heltidsfinansiering för samtliga nya doktorander. Den nya strukturen samt garantin på startfinansieringen ökade forskarutbildningens attraktivitet, vilket återspeglade sig i ett större antal kvalificerade sökande.

Antalet publikationer i internationella referentgranskade tidskrifter med en ISI Web of Science Impact Factor>1 (53) överskred målsättningen (32) med god marginal. Hanken ökade även antalet publikationer inom den så kallade Financial Times 45-listan där endast de mest prestigefyllda tidskrifterna finns listade.

Satsningar på utbildning och stabil genomströmning

Efter en tid av fokus på forskning präglades året 2013 av satsningar på att främja utbildningens kvalitet. Under hösten utsågs professor Veronica Liljander till programdirektör för utbildningarna på kandidat- och magisternivå och en grupp bestående av framstående unga och ambitiösa lärare tillsattes för att identifiera och utveckla sätt och incentiv för att främja undervisningens kvalitet.

Hankens styrelse höjde kvoten till den integrerade magisterutbildningen till för att möta den nya årliga målsättningen för antalet magisterexamina (280 från tidigare 250). På grund av detta, samt det faktum att ett stort antal läsåret 2012-13 frånvaroanmälda studerande inledde sina studier hösten 2013, hade Hanken det högsta antalet förstaårsstuderande på 20 år. Även antagningen 2013 var framgångsrik då antalet sökande till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen steg speciellt med avseende på sökande med finskspråkig skolbakgrund.

Utexaminationen från samtliga utbildningsnivåer var stabil och på en god nivå. Under året utexaminerade Hanken 227 kandidater (2012: 237), 254 magistrar (2012: 255) och 15 doktorer (2012: 13).

I övrigt skedde endast små justeringar på kandidat- och magisternivå. Ett magisterprogram har ombildats så att fokus i fortsättningen ligger mera på företagsansvar. Den första antagningen till Master's Degree Programme in Strategy and Sustainability var våren 2014.

Reackreditering och utmärkelser för ansvarsfull ekonomutbildning

Hankens MBA-program fick förnyat förtroende i form av en förnyad AMBA-ackreditering. PÅ basis av rekommendationerna programmet i processen, inleddes ett utvecklingsarbete av programmet. En del förbättringar implementerades redan i det program som startade i januari 2014, medan en mer omfattande programutveckling för programmet 2015 är under arbete.

Hankens satsningar på ansvarsfull ekonomutbildning inom ramen för PRME-initiativet (Principles for Responsible Management Education) bekräftades då högskolan blev invald som en av 25 PRME Champions, vilkas syfte är att gemensamt vidareutveckla och främja de aktiviteter som i praktiken möjliggör en ansvarsfull ekonomutbildning. Hankens rapport om framsteg i arbetet för en ansvarsfull ekonomutbildning tilldelades även priset för årets bästa PRME-rapport, 2013 Recognition of Excellence Award, bland de 500 universitetsmedlemmarna världen runt.

Ökad internationalisering av utbildning, studerande och personal

Under året ingick Hanken avtal om en gemensam examen med det prestigefyllda EMLYON Business School i Frankrike. Examen genomförs inom ramen för det engelskspråkiga magisterprogrammet International Strategy and Sustainability vid Hanken och Master of Science in Management vid EMLYON Business School, till en början med två studerande per år.

Effekterna av den obligatoriska utlandsterminen kunde tydligt ses i verksamheten då den totala studentmobiliteten (inkommande och utgående utbytesstuderande) stadigt ökar. Antalet studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller praktik steg från 299 (medeltal 2010-12) till 337 (medeltal 2011-13). Även antalet studiepoäng som avlades utomlands steg till 4 068 (2012: 3212).

Antalet internationella examensstuderande har hållits stabilt. Andelen internationell personal bland den forskande och undervisande personalen har ökat från 20 % (2012) till 21,2 % (2013).

Stark balans och ökad avkastning tryggade ekonomin

År 2013 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 82,4 MEUR (76,8 MEUR år 2012). Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 2,7 MEUR, varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten (4,2 MEUR), främst placerade donationsmedel. Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen var 11,05 %.

Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 22,0 MEUR (23,1 MEUR år 2012), varav finansieringen från UKM på 16,6 MEUR stod för merparten (18,1 MEUR år 2012). Kostnaderna för den operativa verksamheten uppgick till totalt 23,6 MEUR (22,3 MEUR år 2012), varav personalkostnaderna stod för 65 % (66 % år 2012), fastighetskostnaderna för 13 % (13 %) och övriga kostnader för 22 % (21 %).

Till början av sidan

23.4.2014: Doktorsavhandling: Utöver varumärkesrisk utgör också leveransrisk ett motiv till att satsa på hållbara försörjningskedjor

- En produkt är etiskt sett lika hållbar som de involverade och tillverkande företagens praxis, säger Hanna-Riitta Harilainen i sin doktorsavhandling "Managing Supplier Sustainability Risk". I sin forskning har Harilainen fokuserat på utmaningar och socialt ansvar inom hållbara försörjningskedjor ur en praktikers perspektiv.

Studien visar att risker kring varumärke, likväl leverans, kan vara avgörande faktorer när det kommer till att investera i hållbar logistik.

- Ett företags strategi och praxis för dess leverans- och inköpskedja påverkar sårbarheten vid kritiska incidenter i försörjningskedjan, likväl de konsekvenser incidenterna har. Också den inköpande organisationens incitamentsstruktur och riskmedvetenhet, likväl dess position i försörjningskedjan, påverkar riskhanteringens fokus samt dess proaktivitet, beskriver Harilainen som avhandlingens viktigaste resultat.

Studiens resultat är användbara för att förstå sig på leverantörers miljö- och samhällsansvar samt riskhantering av hållbara försörjningskedjor. Studiens metodologi bygger på en s.k. grounded theory, där teorin byggts upp på basen av det insamlade materialet, vilket i det här fallet utgörs av företagsdokumentation från och intervjuer med sex finska multinationella företag.

EM Hanna-Riitta Harilainen disputerar i ämnet logistik och företagsgeografi med doktorsavhandlingen "Managing Supplier Sustainability Risk" vid Svenska handelshögskolan den 26 april 2014.

Tid: 26.4.2014, kl. 12
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Constantin Blome, Louvain School of Management, Belgien
Kustos: Erkko Professor Gyöngyi Kovács, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Harilainen
+358 50 577 4005
hanna.harilainen@gmail.com

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här.

Till början av sidan

11.3.2014: Årets Anders Wall-stipendium gick till Hankenstuderande Rasmus Ritamäki

Årets Anders Wall-stipendium tilldelades en person som visat prov på entreprenörskapsanda och framgångsrikt startat flera bolag - Hankenstuderande Rasmus Ritamäki tog igår, den 10 mars 2014, emot stipendiet på 125 000 SEK (ca. 14 800 euro) under den årliga utdelningen i konserthuset Musikaliska i Stockholm.

Entreprenören och ekonomistuderande Rasmus Ritamäki har varit med om att grunda tre växande företag inom återförsäljning och videokonsultering. Ritamäki har även under sin studietid varit en av drivkrafterna bakom framgångsrika projekt, såsom den årliga casetävlingen för toppstuderande Nordic Case Competition, modevisningen Hanken Fashion Night och gruppen International Friends of Finance, som grundades för att samla alumner med internationella karriärer inom finansbranschen för att fungera som positiva rollmodeller för Hankenstuderande.

Genom att tilldelas Anders Wall-stipendiet 2014 blickar Ritamäki både bakåt och framåt i sin karriär.

- Stipendiet känns som en belöning och en milstolpe för redan åstadkomna förtjänster, men samtidigt också som en språngbräda och som inspiration för att vidareutveckla mina kunskaper.

Under stipendieutdelningen, som årligen hålls i samband med Anders Walls födelsedag den 10 mars, fick de nya stipendiaterna bekanta sig med alumnnätverket Wallumni, bestående av tidigare års stipendiater. De nya stipendiaterna fick även möjligheten att presentera sig och sina framtidsplaner - Ritamäkis sikte är inställt på ett internationellt toppuniversitet.

- Jag kommer att använda stipendiet till fortsatt utbildning inom ett utländskt toppuniversitet. Förmodligen en MBA- eller magisterexamen, säger årets stipendiat.

Tilläggsinformation:
Rasmus Ritamäki
Rasmus.ritamaki@student.hanken.fi
040 936 9699

Till början av sidan

16.1.2014: Doktorsavhandling: Tjänstelönsamhet - det lönar sig för tjänsteleverantörer att stöda kundernas värdeskapande aktiviteter

- Begreppet tjänstelönsamhet (service profitability) bör karakteriseras som det ekonomiska resultatet av tjänsteförsäljning och -leverans, där kundernas upplevelse av sättet hur tjänsteleverantören underlättar och stöder kundernas egna värdeskapande aktiviteter är av största vikt för tjänstelönsamheten, föreslår Henrich Nyman i sin doktorsavhandling "Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach".

Enligt Nyman bör så kallad tjänstelogik (service logic) anammas i synen på lönsamhet, och han efterlyser en distinktion mellan tjänsteerbjudande (services) och tjänsteperspektiv (service). Den förra syftar till en specifik kategori av marknadserbjudanden medan den senare representerar de tänkesätt, mentala modeller och den logik som hänför sig till kundens process för värdeskapande där värde skapas då en tjänst tas i bruk.

Genom att anta ett leverantörsperspektiv på begreppet tjänster innefattar dessa enligt Nyman två olika processer: processen där en tjänst säljs (service sales process) och processen där en tjänst levereras (service provision process). Nyman understryker dock att kundperspektivet är essentiellt även i dessa processer med avseende på de ekonomiska konsekvenserna. Ur kundens synvinkel handlar tjänsteförsäljningsprocessen om värdelöften, vilket tyder på att tjänsteerbjudandet som sådant inte är slutresultatet av en ekonomisk handling, utan ett element i kundens egen process för att skapa mervärde. Ytterligare ser Nyman tjänsteleveransen som en slags värdefacilitering där leveransen skall underlätta kundens eget värdeskapande.

Enligt Nyman kan begreppet värdefacilitering beskrivas som kundens uppfattning om hur tjänsteleverantören stöder samt hur tjänsteerbjudandet möjliggör, förstärker och finansiellt stöder hennes eget värdeskapande.

I sin avhandling hävdar Nyman att konceptet tjänstelönsamhet (service profitability) med fördel kan tillämpas inom design, utveckling och styrning av tjänster.

EM Henrich Nyman disputerar i marknadsföring fredagen den 17 januari med doktorsavhandlingen " Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach" vid Svenska handelshögskolan.

Tid: 17.1.2014, kl. 12
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Arkadiagatan 22, 1 vån.

Opponent: Professor Lynette Ryals, Cranfield University
Kustos: Professor Tore Strandvik, Svenska handelshögskolan

För mer information vänligen kontakta:
Henrich Nyman
+358 400 835 521
henrich.nyman@hanken.fi

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42359

Till början av sidan