Pressmeddelandearkiv april-juni 2016

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

15.06.2016: Doktorsavhandling: Skattesystemet i Europeiska unionen för företagets överlåtelsevinster samt deras betydelse för och roll i samhällsekonomin

I sin doktorsavhandling “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” undersöker Anu Torkkeli beskattningen av företags överlåtelsevinster i de nordiska länderna, Europeiska unionen och Finland. Undersökningen fokuserar främst på företagsskattelagen, men på grund av den tvärdisciplinära karaktären hos beskattningen av överlåtelsevinster finns det också ett samhällsekonomiskt perspektiv i undersökningen.

Torkkeli undersöker beskattningen med hjälp av skattejuridisk litteratur och kompletterar analysen med valda rättsfall. I sin undersökning inkluderar hon även de förändringar i beskattningen av överlåtelsevinster som skett före januari 2015.

I sin avhandling analyserar Torkkeli det internationella skattesystemet för överlåtelsevinster och diskuterar framtida alternativ för beskattningen av överlåtelsevinster och utmaningar i anslutning till förändringar i beskattningen av överlåtelsevinster.

- Vi måste fastställa en korrekt nivå av internationell harmonisering på ett sådant sätt att enskilda länder fortfarande i tillräcklig utsträckning har en egen skattepolitik, konstaterar Torkkeli.

Torkkelis undersökning skapar mervärde för samhället på en rad olika sätt.

- Undersökningen innehåller en bred analys av internationella modeller för beskattningen av företags överlåtelsevinster. Dessutom diskuteras företags överlåtelsevinster inte endast ur ett rent juridiskt perspektiv, utan fokus ligger också starkt på faktorer bakom skattesystemet för överlåtelsevinster, såsom egenskaper hos ett bra skattesystem, samhällsekonomi och konkurrenskraft samt vilken betydelse och roll företags överlåtelsevinster har för samhällsekonomin, påpekar Torkkeli.

Torkkeli avslutar med att diskutera den framtida utvecklingen av beskattningen av företags överlåtelsevinster på EU-nivå. Dessutom tar hon fram ett förslag för en finländsk modell för beskattningen av företags överlåtelsevinster som ett enskilt nordiskt land och som medlemsstat i EU.

EM och DI Anu Torkkeli disputerar i handelsrätt på avhandlingen “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” fredagen den 17 juni 2016.

Datum och tid: 17.6.2016, kl. 14:00
Plats: Auditorium 309, plan 3, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Mattias Dahlberg, Uppsala universitet
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

Länk till avhandlingen:
http://hdl.handle.net/10138/163472

 

 

Anu Torkkeli

 

Ytterligare information:

Anu Torkkeli
anu.torkkeli@hanken.fi

Till början av sidan

07.06.2016: Doktorsavhandling: Mätning av fonders prestanda med hjälp av nätverksteori

I sin doktorsavhandling “Essays on Mutual Fund Performance”, tar David González sig an fonder och nätverk. González närmar sig frågeställningen genom ett komplext förhållningssätt till nätverk för att utreda korskorrelation mellan fonder.

González studerar hur fondernas resultat påverkas av informationskopplingar och uppskattar informationskopplingarnas betydelse genom att mäta deras centralitet i ett nätverk av fonder. Centralitet används som ett mått på hur hög korrelationen är mellan avkastningen från viss fond och andra fonder på marknaden.

- Centralitet antyder tillgång till inofficiell information om marknaden, vilket borde ha en positiv inverkan på fondens resultat. Resultaten visar att det, efter kontroll för ålder, storlek, omsättning och inaktivitet, finns ett signifikant förhållande mellan resultat och position i nätverket, säger González.

Resultaten visar också att det existerar en länk mellan uthållighet och korrelation fonderna emellan, vilket ytterligare stöder att centraliteten och resultate är kopplade.

González undersöker också hur korrelationen mellan fonderna förklarar flockbeteende inom fondindustrin.

- Flockbeteende är då en investerare baserar sina investeringsbeslut på andra investerares eller analytikers rekommendationer, i stället för att investeringen är resultatet av en rationell process där man samlar och analyserar information. Resultaten visar att flockbeteende är uppenbart inom fondbranschen och att det korrelerar med graden av centralitet i nätverket, tillägger González.

EM David González disputerar 8 juni i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays on Mutual Fund Performance”.

Datum och tid: 8 juni 2016, kl. 10
Plats: Promotionssalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Wolfgang Bessler, Justus-Liebig-Universität Giessen
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska Handelshögskolan

Avhandlingen kan laddas ner via denna länk:
http://hdl.handle.net/10138/162991

För ytterligare information:
David González
E-mail: david.gonzalez@hanken.fi

Till början av sidan

06.06.2016: Doktorsavhandling: Bolagsstyrning, investerarskydd och revisionsmekanismer inverkar positivt på värdering av tillgångar

I sin doktorsavhandling ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”, tar sig Jimi Siekkinen an hur interna och externa kontrollmekanismer kan användas för att minimera företagsledningens potentiella missbruk vid värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Siekkinen studerar om bolagsstyrning, lagstiftning och revision av god kvalitet kan öka investerares förtroende för redovisning av finansiella instrument.

- Företag med små, mer självständiga styrelser med en diversitet vad gäller bland annat kön inverkar positivt på det verkliga värdet samt minimerar opportunism och agentkostnader orsakade av företagsledningen, säger Siekkinen.

Siekkinen har även studerat sambandet mellan användning av revisionstjänster och värdering av komplexa finansiella instrument. Resultaten visar att företag i ekonomiskt stabila länder drar nytta av att anlita en så kallad Big 4-revisor, medan i ekonomisk labila länder är inverkan de facto mer negativ.

I sin studie på 34 länder som tillämpar IFRS-regler visar Siekkinen att företag från länder med välutvecklad lagstiftning för investerarskyddvisar högre kvalitet på redovisningen av finansiella instrument.

- I länder där investerarskyddet är undermåligt investerare ingen tillit till redovisning till verkligt värde utan förlitar sig helt på marknadsvärdet, hävdar Siekkinen.

Avhandlingens resultat är relevanta för tre huvudgrupper: Företag kan anamma förslagen till god bolagsstyrning för att garantera en hög redovisningskvalitet, investerare kan kräva att företag följer rekommendationer för att utöka investerarskyddet, och beslutsfattare kan använda informationen för att vidareutveckla sina redovisningsstandarder.

EM Jimi Siekkinen försvarar sin doktorsavhandling i redovisning: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”.

Datum och tid: 8 juni 2016, kl. 14
Plats: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Trond Randøy, University of Agder
Kustos: Professor Minna Martikainen, Svenska Handelshögskolan

Avhandlingen kan laddas ner via denna länk:
http://hdl.handle.net/10138/162990

 

 

Jimi Siekkinen

 

Mera information:
Jimi Siekkinen
e-mail: jimi.siekkinen@hanken.fi
Telefon: +358 50 463 0455

Till början av sidan

31.05.2016: Fortsatt ackreditering för Hankens Executive MBA Program

Association of MBAs har beviljat Hankens Executive MBA program fortsatt ackreditering för fem år framåt.

Den 31 maj har Association of MBAs (AMBA) meddelat att organisationen förnyat ackrediteringen av Hanken Svenska handelshögskolans Executive MBA program för fem år framåt. Hanken har haft AMBA-ackrediteringen sedan år 2008.

- Ackrediteringen är ett tecken på ett fortsatt förtroende för Hanken Executive MBA vad gäller programstruktur och -utveckling samt dess framtida potential. Ackrediteringen är även en garanti för både deltagare och alumner att programmet är av högsta internationella standard och att det är en investering värd att göra, säger programdirektör Henrich Nyman.

- Vi kommer även i fortsättningen att fokusera på att skapa en heltäckande och integrerad programhelhet samt på det individuella stöd vi kan erbjuda våra deltagare i deras utvecklingsprocess, fortsätter Nyman.

I och med AMBA reackrediteringen fortsätter Hanken som ett av de ca 75 universitet världen över som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, AACSB, AMBA och EQUIS.

- Internationella ackrediteringar garanterar att vi håller hög kvalitet inom såväl forskning, undervisning som samhällskontakter, säger rektor Karen Spens.

Beslutet att reackreditera Hanken Executive MBA fattades av AMBAs International Accreditation Advisory Board (IAAB). Beslutet baserade sig på rekommendationerna av den ackrediteringspanel, bestående av akademiska medlemmar från europeiska universitet och av personal från AMBA, som besökte Hanken i mars och träffade både personal, programdeltagare och alumner.

Hanken Executive MBA är ett tvåårigt, engelskspråkigt program som utförs på deltid med moduler inom bland annat strategi och ledarskap, marknadsföring och försäljning, finansiering, redovisning, och personlig ledarskapsutveckling. Följande program inleds i mars 2017.

Tilläggsinformation:

Henrich Nyman, programdirektör
Henrich.nyman@hanken.fi
+358 (0)40 3521 481

Karen Spens, rektor
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

www.hanken.fi/mba

Till början av sidan

25.05.2016: Nya donationer på 200 000 euro överräcktes till Hanken

Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll. Donationerna kommer från den österbottniska stiftelsen Evald och Hilda Nissis Stiftelse samt företaget Helvar Merca Oy Ab.

”Hanken är en viktig utbildningsaktör i Vasa då högskolan möter efterfrågan på svenskspråkiga ekonomer i hela regionen. En donation till den pågående kampanjen ser vi som ett sätt att försäkra att utbildningen i Vasa fortsättningsvis håller hög kvalité”, säger stiftelsens ordförande Juhani Lassila.

Evald och Hilda Nissis Stiftelse grundades år 1964. Stiftelsen stöder bland annat handelsvetenskaplig forskning, barnskydds- och ungdomsarbete samt forskning av ögonsjukdomar.

”För Helvar Merca är det viktigt att utbildningen i Finland är tidsenlig och på hög nivå. Hanken har kontinuerligt satsat hårt på att stärka sitt kunskapskapital, på förnyelse och på internationalisering, vilket är just vad som behövs i Finland”, säger styrelsens ordförande Philip Aminoff.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med dessa två donationer inkluderade hittills inbringat drygt 5,4 miljoner euro. Staten har förbundit sig vid att matcha de insamlade medlen med upp till tre euro per insamlad euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:
Camilla Wardi, Fundraisingchef
tfn 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi

Till början av sidan

23.05.2016: Financial Times executive education ranking 2016: Hanken & SSE Executive Education är den bästa nordiska leverantören

Hanken & SSE Executive Education rankades till den bästa leverantören av ledarskapsutbildning i Norden som en del av handelshögskolan i Stockholm. Samtidigt  förbättrades positionen i den globala rankingen

Helsingfors 23 maj 2016 – Hanken & SSE Executive Education är en del av handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics – SSE) och tog del i den årliga Financial Times rankingen som dess samföretag i Finland. SSE Executive Education bibehåller sin position i rankingen som toppleverantör av ledarutbildning i Norden och Baltikum i alla kategorier.

Tidningen Financial Times rankar årligen de bästa leverantörerna av ledarskapsutbildning i världen. I år rangordnades de 75 bästa öppna programmen, de 85 bästa skräddarsydda programmen och kombinerat de två rankingarna för att få top 50 leverantörer av ledarutbildning globalt.

Rankingen baserar sig på deltagar- och kundnöjdhet, mångfalden bland deltagare och akademisk personal samt leverantörens internationella synlighet.

I kategorin för skräddarsydda program bättrar SSE Executive Education sin position något och i rankingen för öppna program förbättrar leverantören sin placering till 31:a, från placeringen 37 förra året. Detta i sin tur höjer placeringen i den kombinerade rankingen till 28:e av top 50 i världen, vilket är en förbättring från fjolårets ranking.

”Vi är nöjda över detta erkännande i rankingen, den demonstrerar vår starka fokus på hög kvalitet och en internationell dimension i vårt utbud”, sade Sari Salojärvi, VD för Hanken & SSE Executive Education.

Mer information om Financial Times Executive Education rankingen på engelska:

http://www.ft.com/intl/business-education/executive-education

Mer information

Sari Salojärvi
VD, docent
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

Till början av sidan

18.05.2016: Doktorsavhandling: Förståelse av kunskapsskapande och arbetspraxis nyckel till framgångsrika informationsverktyg

I Annikki Roos avhandling, ” Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach” studerar hon informationspraxis bland forskare inom det vetenskapliga området biomedicin. Roos målsättning är att förstå det informationsrelaterade arbetets karaktär och praxis som en del av det biomedicinska forskningsarbetet.

- Genom att förstå processerna för kunskapsproduktion och arbetspraxisen på det biomedicinska området gör det lättare att ta fram effektiva verktyg för informationssökning och fördelaktiga informationsrelaterade tjänster för biomedicinska forskare, vilket ökar ansträngningarnas framgång, hävdar Roos.

I sin avhandling använder Roos en domänanalytisk metod (domain analytical approach), som ett alternativ till modeller som försöker identifiera likheter i sökmönster och informationsanvändning över forskningsområden.

Inom informationsvetenskapen är studier av informationspraxis en ganska ny forskningsinriktning, liksom biomedicin som studieobjekt och aktivitetsteori som teoretisk forskningsram.

- Aktivitetsteori visade sig vara väldigt användbar då jag ville förstå forskares informationspraxis ordentligt i sitt sammanhang. Det är förvånande hur sällan den använts inom informationsvetenskap och informationsbehandling, anmärker Roos.

M.Soc.Sc  Annikki Roos försvarar sin doktorsavhandling i informationsbehandling:  ” Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach” fredagen den 20 maj 2016

Datum och tid: 20.5.2016, kl.  12
Plats: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Carol Tenopir, University of Tennessee
Kustos: Universitetslektor Turid Hedlund, Hanken Svenska handelshögskolan

Kopia av avhandlingen kan laddas ner via denna länk:  
http://hdl.handle.net/10138/161539

För mer information, kontakta:

Annikki Roos
Annikki.Roos@hanken.fi
+358 351 3036

Till början av sidan

13.05.2016: Doktorsavhandling: Grundarens positionering efter fusion och val av vd påverkar företagets resultat

Yamin Xie presenterar tre studier om företagsfinansiering och -ledning i sin doktorsavhandling, “Essays on Corporate Finance and Governance” . De tre essäerna presenterar perspektiv på kopplingar mellan entreprenöriell finansiering samt företagsfusioner och -köp, mellan ekonomiskt resultat och familjeägande versus privat ägande, agentproblem samt finansiella effekter av val av vd.

- Grundarnas övergång från ägare till agenter när grundarna stannar kvar i företaget efter en fusion har praktiska konsekvenser för köpare. Till exempel kan en grundare som stannar kvar i företaget inverka positivt på köparens Tobins q och aktieavkastning, noterar Yamin Xie.

Xie studerar också köparpremier och köparens avkastning vid företagsköp av privata företag som ledas av grundaren. Tidigare studier hävdar att privata avkastningspremier kan hänföras till privata prisnedsänkningar. Xie visar emellertid att ett prispremium och ett avkastningspremium kan samexistera för privata grundare. Även familjeägarskap inverkar.

- Privata familjeföretag får ett högre transaktionspris än privata icke-familjekontrollerade företag. Att grundaren är aktiv före köpet höjer även priset, konstaterar Xie.

Dessa första två studier kan ha praktiska ekonomiska implikationer för köpande företag, grundarkontrollerade företag, riskkapital- eller private equity-partner och för forskare.

Xies tredje studie ger ett finansiellt perspektiv på val av vd och finner att det är mest sannolikt att interna operativa chefer (CIO) befordras till vd på grund av högre relativa företagsresultat.

- Underpresterande vd:er kan bytas ut mot andra företagsledare för att maximera aktievärdet. Befordran av en intern operativ chef till vd kan ha flera positiva finansiella effekter på till exempel avkastning på tillgångar (ROA) och aktieavkastningen, säger Xie.

Denna tredje studie har implikationer för hur man befordrar ledare, väljer vd och utformar styrmekanismer.

EM Yamin Xie disputerar i finansiell ekonomi: “Essays on Corporate Finance and Governance” måndagen 16 maj 2016.

Datum och tid: 16.5.2016, kl. 12
Plats: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet
Kustos: Professor Anders Löflund, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors 

Du kan ladda ned avhandlingen här:  
http://hdl.handle.net/10138/161472

För ytterligare information:
Yamin Xie
e-post: yamin.xie@hanken.fi

Till början av sidan

09.05.2016: Hankens medelinsamlingskampanj når 5 miljoner euro

Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken. Därmed når kampanjen HANKEN RETURNS milstolpen på 5 miljoner euro.

Detta är stiftelsens tredje donation till kampanjen vilket innebär att stiftelsen donerat sammanlagt 600.000€ till Hanken. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning på företagsledningens område, i första hand i Finland men även i internationella sammanhang.

”Vi är otroligt hedrade av att Marcus Wallenbergs Stiftelse återigen visat förtroende för Hanken. Det betyder mycket för framtiden”, säger rektor Karen Spens.

”Det är också ett väldigt bra resultat att vi nått fem miljoner med drygt ett år kvar av kampanjen”, fortsätter Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat över fem miljoner euro. Staten har förbundit sig vid att matcha de insamlade medlen med upp till tre euro per insamlad euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:
Camilla Wardi, Fundraisingchef
tfn 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi

Till början av sidan

06.05.2016: Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen.
 
Utbildningssamarbetet främjar studiernas flexibilitet och förbättrar studiemöjligheterna för kandidat-, magister- och forskarstuderande. Avsikten är att erbjuda gemensamt producerade kurser inom ekonomi och språk för studerande vid bägge universitet.
 
- Vasa universitet och Hanken har samarbetat inom utbildningen redan länge och nu skall detta samarbete stärkas och utvecklas ytterligare, säger professor Jorma Larimo från Vasa universitet.
 
- Målet är att studerande i framtiden skall kunna välja både enskilda kurser och biämneshelheter från det andra universitetet. Avsikten är också att utnyttja gemensamma internationella gästföreläsare allt bättre.
 
Inom forskningssamarbetet strävar parterna efter gemensamma projekt på områden där universiteten redan samarbetar, men också på nya områden så som energi.
 
-  Med hjälp av samarbetet kan vi stärka både utbildningens och forskningens inverkan och på så sätt bidra till att stärka regionens livskraft, säger Hankens rektor Karen Spens.
 
Tilläggsinformation:
 Vasa Universitet
Tf. rektor Jari Kuusisto, tfn. 029 449 8291
Professor Jorma Larimo, tfn. 029 449 8464
 
Svenska Handelshögskolan
Prorektor Sören Kock, tfn. 050 525 6709
Rektor Karen Spens, tfn. 050 564 3742

Till början av sidan

03.05.2016: Hanken och MIT inleder samarbete

Hanken och Massachusetts Institute of Technology inleder samarbete inom forskning i humanitär logistik och innovationer. 

Samarbetet kombinerar det program MIT har utvecklat för att utvärdera teknologiska lösningar på utmaningar i utvecklingsländer (MIT/CITE Comprehensive Initiative on Technology Evaluation) och den forskning som bedrivs inom ramen för forskningsinstitutet för humanitär logistik (HUMLOG Institute - Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) vid Hanken.

- Förhoppningen är att dessa utvärderingar skall stöda beslutsfattare att välja och utveckla lämplig teknologi för humanitära interventioner och på så sätt direkt gynna de människor som lever i nöd, säger Gyöngyi Kovács, Erkko Professor i humanitär logistik vid Hanken.

Inom ramen för samarbetet kommer parterna att fokusera på forskning på innovation i utvecklingsländer samt betydelsen av logistikkedjor och andra icke-tekniska aspekter så som användarvänlighet, överkomliga priser, och miljömässig hållbarhet.

- Hanken kommer bland annat att ha en prioriterad ställning då MIT väljer partner och deltagare till sina forskningsteam för t.ex. datainsamling, fältarbete och forskningspublikationer, berättar Kovacs.

Det första konkreta projektet sker inom ramen för en utvärdering av ett solkraftsdrivna vattenpumpar som används för bevattning i områden med vattenbrist samt i läger för interna flyktingar.

Tilläggsinformation:
Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik
gyongyi.kovacs@hanken.fi
+358 40 3521 241

Till början av sidan

28.04.2016: Kurs i finländsk affärskultur för asylsökande ökar Hankens samhällsansvar

Den 28-29 april 2016 arrangeras den första upplagan av kursen Finnish Business Culture vid Hanken. Målgruppen för kursen är asylsökande i Finland samt utbytesstuderande vid Hanken.

- Under kursens gång får deltagarna lära sig om faktorer som inverkar på det finländska affärslivet, om organisationskultur och ledarskapsstil, samt väldigt konkret om hur det är att starta och driva ett företag i Finland, berättar universitetslektor Pia Polsa som är ansvarig för kursen.

Under kursens gång skall deltagarna även göra upp en affärsplan samt arbeta med sin CV.

Deltagarna i den två dagar långa kursen består till hälften av asylsökande och till hälften av utbytesstuderande. De asylsökande kommer från i huvudsak från Irak, men även från Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Nepal, Somalia och Syrien.

Under det senaste halvåret har Hanken startat flera initiativ inom ramen för sitt samhällsansvar. I maj kör integrationsprogrammet för utbildade asylsökande igång inom ramen för Hanken & SSE Executive Education och i april beslöts att Hankens studerande i framtiden kan få studiepoäng för frivilligarbete.

- Dessa initiativ är ett svar på undervisningsministeriets upprop efter aktiviteter som stöder integrationen av flyktingar i det finländska samhället. Hanken har även flera nya initiativ under planering, berättar Minna Martikainen, som är prorektor med ansvar för undervisning vid Hanken.

Hanken erbjuder sedan flera år tillbaka även en studiehelhet i företagsansvar som kan tas av alla studerande oberoende av huvudämne. Hanken har även en inriktningslinje i humanitär logistik i ett av sina sex engelskspråkiga magisterprogram.

- Hanken har i flera år arbetat målmedvetet för att främja samhällsansvar inom både forskning och utbildning. Inom forskningen är Institutet för humanitär logistik (HUMLOG) en föregångare i världen och inom utbildningen är Hanken i bräschen för ansvarsfull ekonomutbildning inom ramen för det så kallade PRME-initiativet, avslutar Martikainen.

Tilläggsinformation:
Pia Polsa, universitetslektor i marknadsföring
pia.polsa@hanken.fi
+3521 3521 419

Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisning
minna.martikainen@hanken.fi
+3521 3521 460

Till början av sidan

25.04.2016:Doktorsavhandling: Vänlig personal skapar mest värde för bankkunder över tid

I sin doktorsavhandling ”How Do Customers Perceive Value-In-Use? Empirical Insights from Bank Service Stories” studerar EM Gustav Medberg hur bankkunder upplever värde i banktjänsteprocesser. Till skillnad från tidigare studier, som huvudsakligen definierat värde som en statisk evaluering av tjänsten vid en viss tidpunkt, undersöker Medberg hur bankkunders upplevelser av värde utvecklas såväl positivt som negativt över tid.

Medbergs resultat visar inte bara hur föränderliga och dynamiska värdeupplevelser är, utan också vad det är i banktjänster som kunder värderar allra mest.

-  Jag blev förvånad att upptäcka hur fundamentala och till synes självklara aspekter av banktjänsterna som kunderna värderade allra högst, och ofta saknade mest, berättar Medberg.

Enligt Medberg handlar de faktorer kunder värdesätter i huvudsak om vänlighet och bemötande hos personalen. Även faktorer som väntetid och avgifter spelar ofta en stor roll för det kundupplevda värdet.

För att kunna studera värde som en dynamisk process har Medberg utvecklat en egen forskningsmetod Value Chart Technique (VCT). VCT-metoden låter kunderna själva grafiskt illustrera i ett diagram hur deras upplevda värde utvecklas genom tjänsteprocessen.

- Det kanske mest intressanta resultatet av studien är hur föränderliga värdeupplevelserna faktiskt är över tid. Bankerna själva har dessutom stora möjligheter att påverka det kundupplevda värdet genom hela sin tjänsteprocess, betonar Medberg.

EM Gustav Medberg disputerar på ämnet marknadsföring med avhandlingen ”How Do Customers Perceive Value-In-Use?  Empirical Insights from Bank Service Stories” torsdagen den 28 april 2016.

Tid: 28.04.2016, kl. 13:00
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Ekonomie doktor Jan E Persson, Lunds universitet, Sverige
Kustos: Professor Emeritus Christian Grönroos, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors

Länk till avhandlingen:

http://hdl.handle.net/10138/161270

För mer information, vänligen kontakta:
Gustav Medberg
+358 (0)40 3521 514
gustav.medberg@hanken.fi 

Till början av sidan

21.04.2016: Internationell erkänsla och produktivitet kännetecknande för Hanken år 2015

Hankens bokslut för 2015, som godkändes av högskolans styrelse 20.4.2016, visar att Hanken under år 2015 befäste sin position som en internationellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola. Ett bevis på detta är den i november beviljade AACSB-ackrediteringen. I och med den uppnådde Hanken status som en sk. Triple Crowne-handelshögskola, en kvalitetsgaranti som endast 1 % av alla handelshögskolor världen uppnått.

Stabil utexamination och aktiv publiceringsverksamhet

Utexaminationen från samtliga utbildningsnivåer låg på en stabil och god nivå som följer de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina steg till 252 (2014: 229, mål 210) tack vare satsningar på studieplanering, tillgängliga vägledningstjänster och god kvalitet på de studerande. Antalet utexaminerade magistrar fortsatte stiga till 284 (2014: 278, mål 280).

Antalet utexaminerades doktorer sjönk till 9 (2014: 19, mål 16), mycket på grund av doktorspromotionen år 2014 som ökade utexaminationen under det året. Under år 2015 fattades beslutet att förlänga heltidsfinansieringen för forskarstuderande från 18 månader till 24 månader vilket, i samband med ett ökat antal sökande år 2016, inger en viss tillförsikt för att antalet doktorer under de kommande åren kommer att öka.

Ett ytterligare mål vad gäller utbildningen är andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret. Hanken har som målsättning att denna andel är minst 30 % och under läsåret 2014-15 steg denna procent till 35,8 % (2013-14: 32,3), vilket är det bästa genom tiderna.

Antalet vetenskapliga publikationer ökade från året innan till 303 (2014: 281). Även antalet publikationer i internationella referentgranskade tidskrifter med en ISI Web of Science Impact Factor över 1 steg till 69 (2014: 61) och överskred således målsättningen (32) med god marginal.

Internationell erfarenhet naturlig del av studierna

Den obligatoriska utlandsterminen är fortsättningsvis en naturlig del av utbildningen och den totala studentmobiliteten (inkommande och utgående utbytesstuderande) ökar stadigt. Antalet studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik steg från 404 till 408.

Hankens studerande studerar allt aktivare under sina utlandsstudier och antalet studiepoäng som avlades utomlands fortsatte att stiga 5 480 (2014: 4 863). Även de inkommande utbytesstuderandena avlägger allt fler studiepoäng och antalet poäng avlagda vid Hanken steg markant till 4 354 (2014: 3875).

Antalet internationella examensstuderande har hållits stabilt. Andelen internationell personal bland den forskande och undervisande personalen har minskat något ökat från 24,3 % (2014) till 22,7 % (2015).

Ökad växelverkan med det omgivande samhället

Hanken fortsätter hålla en tät samverkan med både företag och det omgivande samhället i stort. Hankens fortbildningsverksamhet fortsätter vara brobyggare mellan näringsliv och forskning, alumnverksamheten är aktiv och antalet företag involverade i Hankens partnerprogram fortsatte öka.

Hankens arbete för ökat ansvar inom ekonomutbildningen inom ramen för PRME-initiativet (Principles for Responsible Management Education) fick förnyad erkänsla då högskolan för andra gången blev vald till PRME Champions-gruppen. Inom forskningen fortsätter högskolan som föregångare speciellt inom humanitär logistik, ett område vars betydelse accentuerats ytterligare i samband med flyktingkrisen.

Strukturella förändringar och samarbetsavtal stöder profileringen

Som ett led i att skapa kritisk massa samt inom ramen för de ämnen som undervisas vid Hanken, beslöt högskolan att ämnena ekonomisk statistik och informationsbehandling inte längre kan väljas som huvudämnen av studerande vid högskolan. I framtiden fungerar dessa som viktiga stödämnen för alla studerande.

Hanken inledde även diskussioner om strukturellt samarbete med Arcada, vilka utmynnade i ett samarbetsavtal som undertecknades i början av år 2016. Avtalet innebär ökat samarbete inom vissa administrativa områden samt inom digitalisering.

Ökad balans, stabil avkastning och fastighetsköp stärker ekonomin

År 2015 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 105, 6MEUR (2014: 92,1 MEUR). Placeringsportföljens värde steg till 75,1 MEUR (2014: 70,8 MEUR). Under 2015 köpte högskolan även sina fastigheter i Helsingfors och Vasa.

Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 6,0 MEUR (2014: 2,5 MEUR), varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten där resultatet steg till 5,8 MEUR (2014: 4,4 MEUR). Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen var 6,1 %.

Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 23,0 MEUR (2014: 23,1 MEUR), varav finansieringen från UKM på 18,3 MEUR stod för merparten (2014: 17,3 MEUR). Kostnaderna för den operativa verksamheten uppgick till totalt 25,1 MEUR (2014: 25,0 MEUR), varav personalkostnaderna stod för 62 % (64 % år 2014), fastighetskostnaderna för 14 % (14 %) och övriga kostnader för 24 % (22 %).

Medelinsamlingen inom ramen för kampanjen HANKEN RETURNS var fortsatt framgångsrik och inbringade under året 2,3 MEUR (2014: 0,72 MEUR). Kampanjen pågår till slutet av juni 2017.

Tilläggsinformation ges av:
Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

Till början av sidan

19.04.2016: Doktorsavhandling: Algoritmisk handel inverkar inte negativt på marknadens kvalitet

- De finansiella marknaderna och takten i handeln har förändrats dramatiskt under det senaste årtiondet i och med att handeln har förflyttats från fysisk handel till elektroniska plattformar. Detta har lett till att allt fler marknadsdeltagare numera använder sig av automatiserade, algoritmiska strategier i sin handel, säger Sergey Osmekhin, som försvarar sin doktorsavhandling i finansiell ekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan den 22 april 2016.

Osmekhins avhandling “Essays on Algorithmic Trading” består av tre essäer som behandlar vilken effekt algoritmisk handel har på marknaden i allmänhet, på transaktionskostnaderna, och på marknadseffektiviteten.

I sin avhandling studerar Osmekhin hur algoritmisk handel inverkar på marknadens egenskaper och kommer till slutsatsen att algoritmiska handlare inte inverkar negativt på marknadskvalitén. Han baserar sin analys på unikt data från NASDAQ OMX och strävar i sin undersökning efter att identifiera kausaliteter som inte grundar sig på utifrån verkande händelser, vilket tidigare studier främst har gjort.

Osmekhin analyserar även vilken inverkan transaktionskostnader har på marknadens egenskaper. Enligt Osmekhin har den ökande algoritmiska handeln resulterat i olika avgifter för så kallade market makers, som erbjuder både köp- och säljkurser och handlar på båda sidor, och så kallade market takers, som handlar enligt marknadspris. Genom ett så kallat naturligt experiment med att förenhetliga tariffstrukturen på transaktionsprislistan vid NASDAQ OMX Nordic, testar Osmekhin ifall en förändring i kostnad är mindre än osäkerheten i spridningen mellan köp- och säljpris (bid-ask spread). Resultaten visar att förändringens ekonomiska inverkan är obetydligt.

I sin avhandling presenterar Osmekhin även en kvantitativ infallsvinkel till marknadseffektivitet som han baserar på väntetidsdistribution. Genom att konstruera så kallade medelvärdeskongruerande portföljer med aktier listade på flera börser, observerar Osmekhin att ineffektiva pristillstånd som ligger utanför de optimala gränsvärdena tenderar att snabbt närma sig medelvärdet. Ju längre ifrån sitt medelvärde aktievärdets spridning kommer, desto snabbare är medelvärdeskonvergeringen.

Osmekhins resultat kan vara relevanta för investerare, lagstiftare och beslutsfattare internationellt.

EM Sergey Osmekhin disputerar på sin doktorsavhandling I finansiell ekonomi ”Essays on Algorithmic Trading” fredagen de 22 april 2016.

 

 

Sergey Osmekhin 300x225 webb.jpg

 

Datum och tid: 22.4.2016, kl. 12:00
Plats: Sal 309, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Juho Kanniainen, Tampereen Teknillinen Yliopisto
Kustos: Professor Timo Korkeamäki, Svenska handelshögskolan

En elektronisk version av anhandlingen kan laddas ner via addressen:

http://hdl.handle.net/10138/161144

Tilläggsinformation ges av:
Sergey Osmekhin
E-mail: sergey.osmekhin@hanken.fi

Till början av sidan

14.04.2016: Hanken rankad femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete

Hanken har blivit rankad femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankingen och överträffar således över 1 300 universitet i både USA och Europa.

- Vi ser detta som ett resultat av det målmedvetna arbetet vi gjort för att uppmuntra våra forskare att publicera i toppciterade tidskrifter och samarbeta internationelt, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

- Bland de tio bästa på listan, enligt toppciterade publikationer, finns endast två universitet från Europa och ena av dessa är Hanken. Detta understryker åter den höga kvalitet forskningen vid Hanken håller, konstaterar Timo Korkeamäki, som är prorektor med ansvar för forskning.

Rankingen jämför sju bibliometriska indikatorer för utvalda U-Multirank institutioner . Alla indikatorer är baserade på information om publikationer indexerade i den CWTS-licensierade upplagan av databasen Web of Science (WoS). WoS innehåller ca 12 000 källor av vilka de flesta är referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

I de andra kategorierna där de 1 300 deltagande universiteten jämförs med varandra, klarar sig Hanken utmärkt i variabler som internationell mobilitet, andel internationell personal, andel privat finansiering och utexamineringsgrad.

Den tredje årliga upplagan av U-Multirank jämför över 1 300 universitet från mer än 90 länder. Rankingen innefattar 10 resultatlistor som listar de 25 bästa universiteten enligt olika U-Multirank indikatorer.

U-Multirank är den första globala rankingen som erbjuder en heltäckande bild över diversiteten i universitetens resultat. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen

Läs mer om rankingen: www.umultirank.org

Tilläggsinformation ges av:

Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

 

 

U-Multirank Top Ten 600x400.png

 

Till början av sidan

12.04.2016: Doktorsavhandling: Anomalier i prissättning av tillgångar och informationsflöden påverkar aktieutvecklingen

I sin doktorsavhandling ”Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk”, tar sig Jesper Haga an två anomalier i prissättning av tillgångar: förhållandet mellan medellångt momentum och kreditgradering liksom det så kallade kreditriskpusslet. Han studerar dessutom hur rapporteringsfrekvensen inverkar på aktieprisets volatilitet. Haga kommer försvara sin doktorsavhandling i finansiell ekonomi på Hanken den 15 april 2016.

Enligt Haga är det viktigt att studera anomalier i tillgångars prissättning för att förstå hur olika modeller för tillgångars prissättning klarar sig.

”Studier i anomalier av tillgångars prissättning kan ge oss ledtrådar om hur våra prissättningsmodeller kan förbättras och därmed hjälpa oss att förstå den marknadsfriktion som gör att anomalier existerar”, förklarar Jesper Haga.

Momentum anomalin syftar på när tidigare högpresterare fortsätter prestera bättre än andra jämförbara tillgångar och vice versa för tidigare lågpresterare. I sin avhandling visar Haga att den optimala tidshorisonten för momentum varierar med kreditvärderingen, då bolag med låg kreditvärdering har starkare kortsiktigt momentum, medan bolag med hög kreditvärdering har starkare mellanlångt momentum. Haga finner därtill att den nyupptäckta bättre prestationen hos medellångt momentum visavi kortsiktigt momentum i huvudsak drivs av bolag med hög kreditvärdighet.

I studien om sambandet mellan rapporteringsfrekvens och enskilda aktiers volatilitet, utförd i 14 EU-länder, tyder Hagas resultat på att en mer frekvent rapportering minskar aktiemarknadens volatilitet under lågkonjunktur. I snitt ökar dock enskilda bolags nivå av systemisk risk med en högre rapporteringsfrekvens.

Hagas resultat kan vara av värde primärt för investerare och forskare inom finansiell ekonomi, liksom för lagstiftare.

EM Jesper Haga försvarar sin doktorsavhandling i finansiell ekonomi: ”Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk”.

Datum och tid: 15 april 2016, kl. 12
Plats: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Gregory Koutmos, Charles F. Dolan School of Business, Fairfield University
Custos: Professor Johan Knif, Svenska Handelshögskolan

Avhandlingen kan laddas ner via denna länk:
http://hdl.handle.net/10138/161089

Mera information:
Jesper Haga
e-mail: jesper.haga@hanken.fi
Telefon: +358 44 379 7918

Till början av sidan