Pressmeddelanden

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta. For press releases in English, please switch to the English webpages.

Hankeiten Frans Westerlund årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten Frans Westerlund. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum på Musikaliska Akademien i Stockholm ikväll.

Vid sidan av sina studier på Hanken jobbar Frans Westerlund på Nordic Sales Crew, som han varit med och grundat. Företaget, som specialiserar sig på direktmarknadsföring, har vuxit kraftigt under dess två verksamhetsår. Nordic Sales Crew har omkring 100 anställda på fem kontor över hela landet. För många i personalen är jobbet deras allra första och företagets vision är att skapa en ledande försäljningsakademi. 

Westerlund är en förebild med stor potential för andra unga entreprenörer både på Hanken och nationellt. 

– Att bli tilldelad Anders Walls stipendium är ett väldigt fint erkännande efter många år av hårt arbete. Det ökar inte bara min trovärdighet som entreprenör utan för även med sig ypperliga möjligheter för mig att bredda mitt nätverk, säger Westerlund. Jag kommer att använda stipendiet till att investera i verksamheten för att driva den framåt, samt för min personliga utvecklig, bland annat för studier i styrelsearbete, fortsätter Westerlund.

Anders Walls Stiftelser delar ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelser sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet.

Mera information:
Frans Westerlund
frans.westerlund@nordicsalescrew.com


Doktorsavhandling: Nya optionsvärderingsmodeller med effektivare beräkning av osäkerhet

Finansiell modellering handlar om att hitta den bästa kvantitativa lösningen till ett problem. Sedan börskraschen i oktober 1987 har forskare och experter försökt modellera implicit volatilitet för optionsvärdering och säkring. Modellering av implicit volatilitet är fortfarande idag  en viktig fråga på derivatmarknaderna.

I sin doktorsavhandling undersöker och utvecklar Kun Huang effektiva optionsvärderingsmodeller som kan användas i aktie- och räntederivatmarknaden.

– En optionsvärderingsmodell som är populär på en optionsmarknad lämpar sig inte nödvändigtvis för en annan optionsmarknad. I praktiken används ofta olika optionsvärderingsmodeller på olika derivatmarknader. I min avhandling undersöker jag optionsvärderingsmodeller som används vid prissättning av valuta-, aktie- och ränteoptioner, säger Huang.

Huang är den första som har undersökt hur effektiv Vanna Volga-metoden är för att värdera S&P 500 index-optioner. Vanna Volga-metoden används i stor utsträckning inom valutaoptionsmarknaden, men har inte använts inom andra derivatmarknader. De starka resultaten visar att metoden även lämpar sig för att värdera aktieindexoptioner.

Huang utvecklar i sin avhandling en hybridmodell som kombinerar fördelarna av stokastisk volatilitet och lokala volatilitetsmodeller. Hybridmodellen skapar en effektivare beräkning av den underliggande stokastiska processen och dess volatilitet.

– Hagans asymptotiska formel för implicit volatilitet, som bygger på en SABR-process, har varit referenspunkt för värdering och säkring av räntederivat. Formelns brister framkom dock under perioder med  låga och negativa räntor. 

Den nya asymptotiska formeln, som också bygger på SABR-processen och har utvecklats i Huangs doktorsavhandling, klarar av problemet med låga och negativa räntor vilket är kännetecknande för finansmarknaden nu, säger Huang.

Kun Huang disputerar i finansiell ekonomi och statistik med sin avhandling ‘Implied Volatility and Option Pricing Models’ på fredag den 8 februari 2019.

Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa
Opponent och universitet: Professor Seppo Pynnönen, Vasa Universitet
Kustos: Kenneth Högholm

Ytterligare information: 
Kun Huang
E-post: kun.huang@hanken.fi
Tfn: +358 469 371 493

22.01.2019: Hanken & SSE presenterar integrationsprogram vid WEF i Davos

Under Världsekonomiforumet (WEF) kommer integrationsprogrammet Business Lead att presenteras och Hanken Svenska handelshögskolans rektor deltar i en paneldebatt som behandlar impact investing eller s.k. påverkansinvesteringar, under det årliga evenemanget Swedish lunch i Davos.

Det prisbelönta integrationsprogrammet Business Lead är ett initiativ som främjar tillväxt och ökar Finlands konkurrenskraft ur ett internationellt talangperspektiv. Initiativet ökar också diversiteten i organisationer som i sin tur leder till bättre lönsamhet och överbryggar hållbarhetsgapet i Finland. Business Lead, som är utvecklat av Financial Times-rankade Hanken & SSE, kombinerar utbildning, mentorskap och praktik för att underlätta integrationen av akademiskt utbildade flyktingar och immigranter i näringslivet i Finland.

- Business Lead är ett väldigt bra typexempel på ett samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Företag och statliga institutioner har tillsammans skapat en social innovation med genomslagskraft. Vi är väldigt stolta över att få presentera det här under Världsekonomiforumet, säger Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education.

Business Lead-programmet är ett samarbete mellan statliga institutioner och organisationer i Finland och offentliga och privata företag. Programmet är en del av Europas största sociala utfallskontrakt (Social Impact bond, SIB).  

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en ledstjärna för utveckling mot hållbarare praxis också inom affärsvärlden. Business Lead-initiativet stöder förverkligandet av flera av dessa mål. Hanken Svenska högskolan är en av 38 universitet i världen, som ingår i PRME Champions. Gruppen arbetar med att vidareutveckla en ansvarsfull ekonomutbildning och jobba på projekt som tangerar de globala målen för hållbar utveckling.

- Som en ledande handelshögskola i Finland, med socialt ansvar i hjärtat av vår verksamhet, är vi mycket glada över att få vara en del av det här initiativet, som har så stor genomslagskraft, säger Karen Spens, rektor för Hanken.   

Business Lead vann European Foundation for Management Development:s (EFMD) första pris i kategorin Talent Development i Lausanne, Schweiz i oktober 2018.

Läs mera om Business Lead programmet här och om evenemanget Swedish lunch här.

Mera information

Marc Hinnenberg, VD
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

11.01.2019: Hankens nya styrelseordförande kritisk till finansieringsmodellen för universitet

Hanken har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande utkastet till ny förordning om universitetens finansiering från och med år 2021.

I utlåtandet framför Hanken sin oro över att den nya finansieringsmodellen är mera komplicerad och mindre förutsägbar än den nuvarande. Hanken anser också att internationaliseringen bör hållas kvar som en del av basfinansieringen, samt att finansieringen bör beakta personer som sysselsätter sig utomlands. Det här är speciellt viktigt för Hanken, vars utexaminerade är mest benägna av alla universitetsalumner i Finland, att sysselsätta sig utomlands för att erhålla värdefull internationell arbetserfarenhet.

Hanken nya styrelse, som tillträdde 1.1.2019, leds av Jannica Fagerholm med Janne Larma som viceordförande. Fagerholm är mycket bekymrad över förslaget till ny finansieringsmodell:

 - Modellen sänker värdet på examen i ekonomiska vetenskaper och förbiser fullständigt betydelsen av internationell verksamhet. Det här är helt kontraproduktivt då Finlands framtid är beroende av ett starkt och internationellt näringsliv. Modellen minskar Hankens finansiering med drygt 15 procent, vilket måste anses som helt oskäligt, kommenterar Fagerholm.

Mera information:

Marlene Günsberg
Kommunikationschef
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

Till början av sidan

pressmeddelande