Pressmeddelandearkiv oktober-december 2017

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

20.12.2017: Helsinki Graduate School of Economics förstärks med flera donationsprofessurer

Finlands Bank och finansministeriet finansierar tillsammans tre professurer i det kommande Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). Donationerna främjar forskning och utbildning av toppförmågor inom nationalekonomi.

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), som inleder sin verksamhet hösten 2018, får flera professurer som stärker forskningen på området på bred front.

Ambitionen för Helsinki GSE är att konkurrera om de bästa forskarna och studerandena med världens toppenheter inom nationalekonomi, erbjuda en högklassig lärandemiljö för kandidat- och magisterutbildning, samt erbjuda forskarutbildning och forskning av hög kvalitet inom nationalekonomins centrala delområden.

Enhetens finansieringsbas fått bra grund

Finlands Bank finansierar en professur inom makroekonomi för att stärka forskningen och undervisningen av detta nationellt viktiga område.

“Denna nya forskningsenhet kommer att stärka det finländska kunnandet inom makroekonomi och bidrar på så sätt till att säkra en framtida högklassig finanspolitisk analys i Finland. Ur Finlands Banks synvinkel är denna donation en investering i framtiden. Med hjälp av Helsinki GSE kan vi säkra en hög kvalitet av och tillgång till inhemska experter inom penningpolitik”, säger Erkki Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank.

Finansministeriet och Statens ekonomiska forskningscentral VATT bidrar till Helsinki GSE med två professurer inom tillämpad mikroekonomi.

”Som en del av Helsinki GSE och som fortsättning på tidigare samarbete mellan Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Helsingfors universitet, fylls en professur inom offentlig ekonomi. VATT har tilldelats en finansieringsreservation i statsrådets budget för en gemensam professur om vilken VATT kan börja förhandla med universiteten i början av 2018”, säger statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet och de grundande universiteten förhandlar om Helsinki GSE:s strategiska finansiering under våren 2018.

”Det finns ett uppenbart behov av att bredda den finländska forskningens spets inom nationalekonomi”, säger kanslichef Anita Lehikoinen från undervisnings- och kulturministeriet (UKM). ”Helsinki GSE fungerar som ett utmärkt exempel på universitetens förmåga att reagera på forsknings- och kompetensbehov inom både den privata och offentliga sektorn. UKM och de grundande universiteten har alla förbundit sig att stöda Helsinki GSE också finansiellt.”

Helsinki GSE:s tre grundaruniversitet budgeterar tillsammans för minst fyra nya professurer inom nationalekonomi. Helsinki GSE samlar även privata donationsmedel under våren 2018.

Bredare studiemöjligheter och en stark grund för forskarsamarbete

När Helsinki GSE nått sin fulla verksamhetsförmåga under år 2022 skall antalet utexaminerade magistrar inom nationalekonomi från huvudstadsregionens universitet vara hälften fler än nu samt antalet doktorer vara det dubbla.

”En högklassig utbildning producerar kompetenta forskare och säkrar en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som lockar toppforskare från hela världen. Med dessa viktiga satsningar kan vi tillsammans bygga en sådan miljö i Finland och samtidigt svara på samhällets ökande behov av experter inom nationalekonomi, säger Jukka Kola, rektor vid Helsingfors universitet.

”Grundandet av Helsinki GSE är centralt och nödvändigt i byggandet av Finlands framgång: både den offentliga ekonomin och den privata sektorn behöver forskning av experter på internationell nivå”, säger rektor Ilkka Niemelä från Aalto-universitetet.

”Helsinki GSE breddar studiemöjligheterna och skapar en stark grund för forskarsamarbete inom nationalekonomi. Genom samarbete kan vi märkbart förbättra vår internationella konkurrenskraft”, säger Hankens rektor Karen Spens.

Styrelserna vid alla tre universitet har godkänt grundandet av enheten. En akademisk direktör och direktion till Helsinki GSE väljs under januari 2018 och det praktiska arbetet inleds hösten 2018 när Helsinki GSE:s doktorandprogram och det så kallade research master-programmet, som förbereder för forskarstudier, startar.

Tilläggsinformation:
Rektor Jukka Kola,Helsingfors universitet, tfn. 02941 22211
Professor Topi Miettinen, Hanken, tfn. 040 3521 406
Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet, tfn. 050 452 4690

Till början av sidan

19.12.2017: Hankens EQUIS ackreditering förnyad

Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS.

Svenska handelshögskolan har beviljats fortsatt EQUIS-ackreditering till år 2022 av European Foundation for Management Education (EFMD). Som en följd av detta, bibehåller Hanken sin plats bland den ca 1% av världens handelshögskolor som har de tre mest prestigefulla internationella ackrediteringarna. I tillägg till EQUIS är Hanken ackrediterad av AACSB och högskolans Executive MBA program är ackrediterat av AMBA.

- Den förnyade EQUIS-ackrediteringen är ett ytterligare bevis på att Hanken är en av de ledande handelshögskolorna både i Finland och internationellt. Internationella ackrediteringar garanterar att vi håller hög kvalitet inom alla funktioner, med speciell fokus på internationalisering, näringslivskontakter, samt på etik, samhällsansvar och hållbarhet, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken har varit EQUIS-ackrediterad oavbrutet sedan år 2000. EQUIS-ackrediteringen tilldelas av organisationen EFMD som ackrediterat handelshögskolor världen över sedan slutet av 1990-talet. Ackrediteringen är tidsbunden, vilket garanterar en fortlöpande kvalitetsutveckling.

- Strategisk kvalitetsutveckling med tyngdpunkt på högtstående forskning och på utbildningsprogram som garanterar goda karriärmöjligheter för studenterna är avgörande för att stå sig i den internationella konkurrensen. Centralt för Hankens framgång på alla plan är att vi fortgående kan upprätthålla en attraktiv, inspirerande och utmanande verksamhetsmiljö för såväl studerande som personal, konstaterar Karen Spens.

Tilläggsinformation:
Rektor Karen Spens
040 3521 428
karen.spens@hanken.fi

Till början av sidan

07.12.2017: Disputation: Kontext är viktig när det gäller att påverka anställda

Ledarskapsforskningen förbiser ofta att det förekommer stor variation i hur de anställda interagerar med den organisation där de är verksamma.

Sofia John studerar i sin avhandling From the employee perspective: Understanding the antecedents of employees’ perceptions and identification in the MNC context hur individer som arbetar inom samma organisation är bundna till olika kontexter som påverkar sättet att förhålla sig till organisationen.

Sofia Johns forskning visar organisationer visserligen försöker påverka de anställda på olika sätt, men effekten av dessa försök beror på vilken position den anställda har inom organisationen och med vem hen samverkar.

-Människor är en organisations viktigaste tillgång. Ändå kämpar de flesta organisationer med att påverka och leda sina anställda. Det är stor variation på hur anställda reagerar på ledarskap, säger Sofia John.

I syfte att utveckla vår förståelse av orsakerna bakom skillnaderna i de anställdas gensvar till organisationen, studerar Sofia John i sin avhandling två olika kognitiva reaktionsvägar, nämligen varseblivning och identifiering. Varseblivning handlar om hur anställda ser och tolkar olika aspekter av organisationen, och identifiering hänger ihop med hur de anställda förhåller sig till själva organisationen.

Varseblivning och identifiering drivs av flera olika faktorer. Den viktigaste drivande kraften bakom de kognitiva reaktionerna är den information som finns tillgänglig för de anställda och deras relationer med andra medlemmar inom organisationen.

-Allt beror på i vilket sammanhang personen fungerar. En persons yrkesroll och arbetsuppgifter samt hur arbetet är organiserat har en stor inverkan på hur personen interagerar med andra och vilken information hen tar del av, sammanfattar Sofia John.

Sofia John disputerar i ämnet företagsledning och organisation fredagen den 8 december 2017 kl. 14.

Tid: 8 december 2017, kl. 14.00
Plats: Auditorium 309, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Mila Lazarova, Beedie School of Business, Simon Fraser University
Kustos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Hanken Svenska Handelshögskolan

Mer information:
Sofia John
Tfn: 040 962 22 57
E-post: sofia.john@hanken.fi

Till början av sidan

07.11.2017: Disputation: Strategiprocesser som förs via dialog effektiverar städernas beslutsfattande

Strategiarbete har blivit ett viktigt ledarskapsverktyg i både företag och offentliga organisationer. Ny forskning visar att den samarbetsförmåga som skapas under strategiprocessen möjliggör effektivt beslutsfattande under en lång tid framöver.

I sin doktorsavhandling Strategy as dialogue - reflections on institutional voices in city strategy undersöker Kari Jalonen hur deltagarna i en strategiprocess inom en stadsorganisation bidrar med olika infallsvinklar på stadens uppgifter och framtid när de arbetar fram en strategi som möjliggör flexibel och effektiv agerande.

Kari Jalonen lyfter fram strategiprocessens potential att nå konstruktiva kompromisser även då deltagarna uttrycker motsatta åsikter om stadens framtid. Forskningen breddar också debatten om kommunstrategier, som hittills fokuserat på kommunernas framtidsutmaningar och substansen i deras strategier. Resultaten visar att inkluderande strategiprocesser effektiviserar beslutsfattandet och bidrar till att minska konflikter.

– Min forskning beskriver hur personlig interaktion under strategiprocessen hjälper att passa ihop olika synpunkter och skapa en dialog mellan dem innan det uppstår en konflikt. Det resulterar i effektivare beslutsfattande under en lång tid framöver, förklarar Kari Jalonen.
Jalonens forskning visar också hur mångfalden i kommunernas verksamhetsmiljö kan utgöra en resurs som gör det möjligt för deltagarna att tolka kraven enligt situationen.

– De som deltog i strategiprocessen använde flera olika synsätt i sin tolkning av staden: välfärdstjänsternas betydelse sammanflätades i diskussionerna med marknadsaspekten. Förmågan att kombinera de här aspekterna gör det lättare att undvika problem och välja lämpliga tillvägagångssätt beroende på omständigheterna, sammanfattar Jalonen.

Kari Jalonen disputerar fredagen den 10 november 2017 kl. 12.00. Avhandlingen hör till området företagsledning och organisation.

Tid: 10.11.2017 kl. 12.00
Plats: Auditorium 309, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Martin Kornberger, EM Lyon
Kustos: Professor Frank den Hond, Hanken

Mera information:
Kari Jalonen, DI, projektforskare
Tfn 040 580 1967
kari.jalonen@hanken.fi

Till början av sidan

31.10.2017: Hanken stöder inte en universitetsfusion i Vasaregionen

Hanken stöder inte Vasa universitets förslag till en fusion av högskolorna i Vasa. Däremot välkomnar Hanken ett djupare samarbete, men på självständiga villkor.

Hankens styrelse har behandlat visionen för stärkandet av genomslagskraften och livskraften bland högskolorna i Vasa. Visionen ”Uusi Vaasa – Visio 2030”, som är utarbetad under ledning av Vasa universitet, presenterar tre alternativ för högskolesamarbetet i regionen: en fördjupning och utveckling av det nuvarande samarbetet högskolorna emellan, utökandet av samarbetet genom öppna forskningsplattformar, eller en fusion av högskolorna i Vasa till ett tvåspråkigt universitet.

Hankens position till förslagen är att högskolan stöder en strävan att fördjupa och utveckla det nuvarande samarbetet mellan högskolorna, och samarbetet kan också omfatta verksamhet inom nya öppna forskningsplattformar. Hanken ställer sig dock inte bakom en eventuell högskolefusion i regionen.

- Hankens verksamhet i Vasa är en fungerande helhet och autonomin gör verksamheten effektiv med en flexibel och snabb beslutsprocess. Samarbetet med övriga högskolor fungerar väl. Den akademiska kvaliteten kan bäst garanteras genom att bibehålla ekonomutbildningen och forskningen i Vasa som en del av Svenska handelshögskolan, säger Hankens prorektor Sören Kock.

- Om Vasa universitet har som avsikt att grunda en tvåspråkig ekonomutbildning och överta ansvaret för att utbilda svenskkunniga ekonomer i Österbotten måste Vasa universitet organisera sin utbildning utan resursering från Hanken, återger Kock utlåtandet från Hanken styrelse.

Hanken har haft verksamhet i Vasa sedan år 1980. Avsikten har varit att stärka näringslivet i Österbotten med en högklassig forskningsbaserad ekonomutbildning. Idag studerar ca en femtedel av Hankens studerande i Vasa och ca en fjärdedel av Hankens personal jobbar i Vasa.

Mera information:

Sören Kock, prorektor för enheten i Vasa
soren.kock@hanken.fi

Till början av sidan

18.10.2017: Disputation: Företagens möjligheter att hantera sina kundrelationer mer begränsade än man trott

Kundrelationer är erkänt viktiga för företagen. En färsk studie utmanar de befintliga teorierna där kundrelationen anses vara ett samspel mellan kunden och företaget och inte en process som pågår hos kunden helt oberoende av företaget.

Studien visar att en kundrelation enligt konsumenten kan finnas och fortgå oavsett vad företaget gör – eller inte gör.

I sin doktorsavhandling Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective utforskar Lotta Vuoristo konsumenternas syn på kundrelationer. Vuoristos forskning om konsumenternas tankeprocesser i anknytning till kundrelationer är helt unik på området.

– Min studie visar att konsumentens uppfattning om kundrelationen avviker på många sätt från nuvarande uppfattningar och praxis, säger Vuoristo. Enligt konsumenternas uppfattning behöver en kundrelation exempelvis inte vara ömsesidig, utan det räcker att konsumenten själv upplever kundrelationen som positiv och betydelsefull, säger Vuoristo.

Om konsumenten å andra sidan upplever att kundrelationen inte är tillfredsställande, kommer den inte att utvecklas oavsett vilka åtgärder företaget vidtar. Företagen har med andra ord betydligt mer begränsade möjligheter att hantera sina kundrelationer än man trott.

I sin studie har Vuoristo utvecklat en detaljerad metod som gör det möjligt att hitta dessa gränser.

– Med hjälp av den här informationen kan man göra effektivare investeringar i kundrelationsmarknadsföring och skapa mera tilltalande marknadsföringsbudskap ur konsumentperspektiv, säger Vuoristo. Även om studien fokuserade på kundrelationer ur konsumentens aspekt, är det en positiv bieffekt om företag kan göra vinst på att verkligen förstå sin egen roll i den processen”, säger Vuoristo.

Lotta Vuoristo disputerar i ämnet fredagen den 27 oktober 2017 kl. 12.00. Hennes doktorsavhandling ingår i forskningsområdet relationsmarknadsföring.

Tid: 27.10.2017 kl. 12.00
Plats: Festsalen, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Per Kristensson, Karlstads universitet
Kustos: Professor Tore Strandvik, Hanken

Lotta Vuoristo
telefon: +358 45 6744 376

lotta.vuoristo@hanken.fi

Till början av sidan

16.10.2017: Hanken utsåg Annika Sucksdorff till Årets alumn 2017

Hanken utsåg filmproducent Annika Sucksdorff till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 13 oktober 2017.

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som är en person som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit kontakt till högskolan efter sin utexaminering. I år har Hankens rektor tillsammans med högskolans alumnråd valt Annika Sucksdorff till Årets alumn.

Annika Sucksdorff är styrelseordförande för familjeföretaget Oy Victor Ek Ab och blev nyligen utnämnd till filmchef vid svenska SF Studios. Hon utexaminerades från Hanken år 2003 med entreprenörskap och företagsledning som huvudämne och har sedan dess engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, som bäst som så kallad Hanken Ambassadör.

I och med sitt engagemang i Hanken är Annika Sucksdorff en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

- Jag är oerhört tacksam för den kunskap samt de redskap och nätverk Hanken försett mig med under studietiden. Studier vid Hanken kan öppna oanade dörrar, vilket jag själv är ett levande exempel på. Jag är stolt över min alma mater och vill genom mitt engagemang stöda Hankens utveckling även i framtiden, säger en hedrad Annika Sucksdorff.

- Annika är en Hankenalumn med en hög ambition och hennes karriär är ett fint exempel på alla de vägar en examen från Hanken kan leda till. Hennes engagemang för Hanken är starkt, vilket vi är väldigt tacksamma för, säger Hankens rektor Karen Spens.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Helsingfors fredagen den 13 oktober 2017. Det här var nionde året som Hanken utsåg Årets alumn.

Tilläggsinformation:
Annika Sucksdorff
Filmchef, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin
Direktör för externa relationer
Svenska Handelshögskolan
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Till början av sidan