Pressmeddelandearkiv juli-december 2018

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

11.12.2018: Disputation: Organisationskultur avgörande inom långvarigt humanitärt bistånd

Det har skett en ökning i antalet humanitära biståndsprogram, vilket i sin tur har lett till ett starkare samarbete mellan de olika biståndsaktörerna. En ny studie visar att de institutionella mekanismerna minskar skillnaderna i organisationskultur mellan de samarbetande parterna.

I sin doktorsavhandling The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid, undersöker Sabari R. Prasanna vilket inflytande organisationskulturen har på samarbetet gällande leverantörskedjor inom långvarigt humanitärt bistånd.

-I min studie har jag utvecklat ett system som förklarar hur olika mekanismer inom organisationskulturen interagerar med mekanismer inom leverantörskedjor för att i slutändan stöda de hjälpbehövande på bästa sätt, förklarar Sabari R. Prasanna.

Enligt Sabari R. Prasanna, spelar organisationskulturen en avgörande roll i att stärka samarbetsviljan mellan köpare och säljare. Lyckas man inte ena organisationskulturen mellan köparen och säljaren, så blir förhållandet dem emellan ansträngt och ineffektivt. Samarbetsmekanismerna samspelar med mekanismerna inom organisationskulturen så att de antingen förstärker eller försvagar samarbetet.

Hela avhandlingen finns tillgänglig här

Sabari R. Prasanna disputerar i logistik och samhällsansvar 14.12.2018 kl.12.
Plats: Auditorium Futurum, Hankens Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Stanley E. Fawcett, Weber State University, USA
Kustos: Professor Gyöngyi Kovacs, Hanken Svenska handelshögskolan

Mera information:

Sabari R. Prasanna
Sähköposti: sabari.prasanna@hanken.fi

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

30.11.2018: Hanken fick finansiering för kontinuerligt lärande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Hanken Svenska handelshögskolan 450 000 euro för ett tvåårigt projekt för att utveckla möjligheterna till kontinuerligt lärande. Projektet utförs i samarbete med Vasa universitet.

Hanken deltar i Vasa universitets projekt, som ska koordinera kontinuerligt lärande och utbildningsprogram i samarbete med olika lokala aktörer. Högskolan har en aktiv roll i att planera och förverkliga utbildningsutbudet och utför en kartläggning av vilka behov av utbildning små och medelstora företag i kustområdet har.

Mera information:
Minna Martikainen
Prorektor med ansvar för utbildningen
E-post: minna.martikainen@hanken.fi
Tfn: 040 352 1460

21.11.2018: Doktorsavhandling: Prestationsmätningssystem är av betydelse för företagens lönsamhet

Strategiska prestationsmätningssystem är erkänt viktiga för företag. En ny studie visar att utformningen av prestationsmätningssystem kan vara av betydelse för företagens lönsamhet och fungerar som en konkurrensfördel på marknaden.

I sin doktorsavhandling ” The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability” utforskar Eva-Maria Ström ett av de mest kända formaten för prestationsmätningssystem, nämligen det balanserade styrkortet (BSC).

-I min studie har jag utvecklat en ny modell vars syfte har varit att förstå hur BSC kan uppnå de förväntningar som ställts gentemot styrkortets prestationsförbättringar, berättar Ström.   

Hon påvisar att den valda strategiinriktningen och företagsledningens aktiva engagemang har betydelse för utformningen av prestationsmätningssystem. Studien visar att företag inför mätsystemen för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden och det finns belägg för att  företag följer konkurrenter på marknaden och inför mätsystemet för att andra företag gör det.

-Företagsledningens motiv har betydelse för utformningen av prestationsmätningssystemet och de företag som infört ett dylikt system presterar bättre än sina konkurrenter, såväl ekonomiskt som strategiskt, säger Ström.   

Enligt Ström är företagsledningens roll avgörande vid införandet av BSC- det gäller såväl det aktiva engagemanget under förverkligandet och själva beslutet att införa mätsystemet. Du kan läsa hela avhandlingen här

Eva-Maria Ström disputerar i ämnet lördagen den 24.11 kl. 14.00. Forskningsområdet är redovisning.

Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Johnny Lind, Handelshögskolan i Stockholm
Kustos: Professor Minna Martikainen-Peltola, Hanken

Mera information:

Eva-Maria Ström
eva.strom@hanken.fi

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

25.10.2018: Hanken valde ny styrelse

Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 25 oktober 2018 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2019–31.12.2021.

Interna medlemmar
De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. Följande personer har blivit invalda som interna medlemmar i den nya styrelsen:

Sampo Sauri, medieproducent
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, forskardoktor inom företagsledning och organisation
Sofia Stolt, universitetslektor i svenska

Studentmedlem
Studentkåren väljer sin egen representant till styrelsen. Universitetskollegiet fastställde studentkårens förslag på studentrepresentant:

Rasmus Sinnemaa, ekonomie studerande          

Externa medlemmar
De externa medlemmarna väljs av universitetskolleget på förslag av ett valutskott. Följande externa medlemmar valdes till Hankens nya styrelse:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, VD, eQ och Advium Corporate Finance
Agneta Marell, rektor för Jönköping University

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid högskolan. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid en extern medlem.

Tilläggsinformation:

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

15.10.2018: Disputation: Vad gör man inte för andra?

Många röstar främst för att andra förväntar sig det, relativt tjocka människor tenderar att äta smalare mat i sällskap med smala personer, och normen att man skall kunna reda sig själv minskar socialbidragsansökningar i sådana fall där risken är hög att andra får reda på det.

Bland annat det här har Mats Ekman empiriska belägg för i sin doktorsavhandling, ’Essays on Social Economics’. Dessutom finner Ekman teoretiskt stöd för att män tenderar att tjäna mer än sina fruar eftersom män aldrig kan vara lika säkra på sitt föräldraskap som kvinnor. Därmed har män mera att förlora på sin partners otrohet medan en otrogen hustru kan bli "bestraffad" genom en relativt stor minskning av hennes konsumtionsmöjligheter.

Det genomgående temat i avhandlingen är alltså sociala incitament. Mats Ekman har genom sina studier av olika situationer kunnat påvisa att det förekommer sådana incitament och också hur känsliga de är för förändringar i omgivningen.
-Kännedom om andras förväntningar är något som ofta påverkar många människors handlingar, förklarar Ekman. Bland det nya i avhandlingen är den viktigaste punkten att alla avhandlingens data är insamlade från naturliga situationer, snarare än laboratoriemiljöer, där sociala incitament annars brukar studeras, fortsätter Ekman.

Mats Ekman disputerar i nationalekonomi på doktorsavhandlingen ”Essays on Social Economics” fredagen den 19:e oktober 2018. Avhandlingen finns i sin helhet här

Tid: 19.10.2018, kl. 12
Plats: Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Docent Ola Andersson, Uppsala Universitet
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Hanken Svenska handelshögskolan

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Ekman
mats.ekman@hanken.fi
+46(0)73-662-1444

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

12.10.2018: Hanken utsåg Mikael Still till Årets alumn 2018

Hanken utsåg företagsledningskonsulten Mikael Still till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 12 oktober 2018.

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit aktiv kontakt till högskolan efter sin utexaminering. I år har Hanken valt Mikael Still till Årets alumn.

Mikael Still är företagaren och styrelseproffset som har grundat VisionWorks, Plommonet, RomiSystems, A-zeta Consulting och Nooga. Han utexaminerades från Hanken år 1985 med finansiering och investering som huvudämne och har sedan dess engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, bland annat som gästföreläsare, mentor och Hanken Ambassadör.

I och med sitt engagemang i Hanken är Mikael Still en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

- Jag är mycket hedrad över utnämningen som Årets Alumn. Det har från första början varit naturligt för mig att identifiera mig med Hanken. Hanken har gett mig ett helt sätt att tänka, som format mig till den jag är i dag. Om jag kan ge något litet av detta tillbaka, kan jag vara nöjd, säger Mikael Still.

- Mikael har alltid ställt upp för Hanken. Han har fungerat i många olika roller hos oss och är bl.a. en uppskattad föreläsare och mentor. Vi är väldigt tacksamma för hans starka engagemang, säger Sören Kock, Hankens prorektor med ansvar för högskolans enhet i Vasa.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 12 oktober 2018. Det här var tionde året som Hanken utsåg Årets alumn.

Tilläggsinformation:

Mikael Still
Tfn 040 704 7078
E-post: mikael.still@a-zeta.com

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Hanken Svenska handelshögskolan
Tfn 040 3521 212
E-post: marlene.gunsberg@hanken.fi

12.10.2018: Disputation: Starkt engagemang med väldesignad spelifiering

Människor spenderar mycket tid och pengar på spel, allt från mobilspel till konsol- och datorspel. Det här är fallet över hela världen och i alla kulturer.

Hur kan spel vara så fängslande? Kan vi ta lärdom av spelets design och genom den göra andra delar av våra liv lika intressanta? Kan vi till exempel använda speldesign för att motivera studerande i sina studier eller anställda i sitt arbete?

-    Mer specifikt har jag studerat hur man designar system och aktiviteter genom spelifiering (gamification) för att göra dem så engagerande som möjligt, förklarar Lobna Hassan.

I sin doktorsavhandling har Hassan använt flera teorier inom psykologi för att kartlägga vad som gör spelifiering till ett så starkt verktyg för engagemang. Olika designtyper av spelifiering fungerar med varierad framgång i olika sammanhang. Hassan rekommenderar därför att de som jobbar med att utforma spelifiering bör välja designegenskaper utifrån de förväntade målen hos användarna inom respektive system och applikation. På så sätt blir spelifieringen anpassad till både användaren men också användningsområdet. Ett område Hassan tittat närmare på är medborgarengagemang.

-    Jag har tagit fram en ram för hur spelifiering bäst kan designas för att engagera medborgare och därmed gynna inte bara individen utan hela samhället, säger Hassan. Vi har utvecklat en detaljerad sju stegs-metod för att utforma spelifiering, en metod som har använts vid utformningen av verkliga och framgångsrika spelprogram, fortsätter hon.

Lobna Hassan disputerar vid en ålder av 26 år och efter bara tre års forskarstudier, samtidigt som hon ingår i Finlands största spelforskningsgrupp, Gamification Group. Hon disputerar i  informationsbehandling på sin avhandling " Means to Gameful Ends: How to Design Gamification?" onsdagen den 17 oktober 2018.

Hela avhandlingen finns tillgänglig här

Tid: 17.10.2018 kl.12
Plats: Festsalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Sylvester Arnab, Coventry University
Kustos: Universitetslektor Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan

Mera information:
Lobna Hassan
Tfn +358 50 4377294
E-post: lobna.hassan@hanken.fi

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

03.10.2018: Hanken lanserar sin första online-kurs i samarbete med Future Learn

Hanken lanserar i höst sin första MOOC (Massive Open Online Course), dvs. en storskalig, öppen och nätbaserad kurs. Pionjären inom tjänstemarknadsföring, professor emeritus Christian Grönroos, inleder med kursen Principles of Service Management, som börjar 22.10.2018.

Hanken har ingått partnerskap med den ledande europeiska online plattformen för digitalt lärande, Future Learn, som har miljontals användare världen över och ett omfattande kursutbud. Principles of Service Management är den första kursen i en serie av Hanken Legend MOOC:ar.

- På det här sättet vill Hanken ta sitt sociala ansvar och göra högklassig undervisning tillgänglig för alla som inte har möjlighet att gå på ett universitet. Vi är också måna om att dokumentera och sprida väletablerade professorers banbrytande forskning, säger Karen Spens, Hankens rektor.

Kursen består av korta föreläsningsvideor, artiklar, diskussioner online på Future Learn plattformen och onlinetester. Utgångspunkten har varit att allt material skall fungera både på mobila apparater och datorer. Fokus ligger på hur tjänstefokuserade företag leds – både traditionella tjänsteföretag, som banker och turismföretag, men också varuproducerande företag som vill omdefiniera sin verksamhet som tjänsteverksamhet. Man behandlar ämnen som t.ex. värdeskapande, produktivitet i tjänsteverksamhet, lönsamhet i kundrelationer, varumärkesstyrning och intern marknadsföring.

- Kursen tar ett kundperspektiv som utgångspunkt. Dess perspektiv är utifrån-in och inte inifrån-ut som ofta är fallet. Hur verksamheten stöder kunder i enlighet med tjänsteperspektivet styr kursens syn på företagsledningsfrågor. Det handlar om kundorienterat ledarskap där tjänsteföretagets resultatlogik ligger till grund för beslutsfattandet, beskriver professor Grönroos.

Kursen är öppen för deltagare runt om i världen som registrerat sig på Future Learns sida. Kursen är gratis men ett diplom över utförd kurs är avgiftsbelagt. Online kursen är också en del av en marknadsföringkurs för studenter på Hanken.

Christian Grönroos är professor emeritus i service- och relationsmarknadsföring vid Hanken. Han är också initiativtagare till högskolans kompetenscenter CERS (Centre for Relationship Marketing and Service Management). Professor Grönroos var bland de första akademiker i världen som använde begreppet service management och hans namn förknippas även internationellt med tjänsteorienterad marknadsföring.  

Läs mer på Future Learns sida.

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

04.09.2018: Hankens inskription: Wahlroos avslöjade meningen med livet

I sitt inskriptionstal befäste Hankens rektor Karen Spens att internationalisering och fortsatt lärande är grundstenar då Hanken blickar framåt. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori uppmanade studenterna att våga bli goda ledare och styrelseordförande Björn Wahlroos tilldelades Hankens medalj i guld för sina insatser för Hanken.

Rektor Karen Spens öppnade det 110:e läsåret i Helsingfors och 39:e i Vasa med ett inskriptionstal som tog avstamp i Hankens långa historia som populär studieplats.

- Intresset för att studera vid Hanken är fortsättningsvis starkt. I år ansökte rekordmånga, dvs. sammanlagt 1254 personer till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors. De s.k. snabbledsplatserna vid Hankens öppna universitet sålde i fjol slut på två minuter och i år på två sekunder, sade Spens.

Spens konstaterade att Hanken idag är en internationellt erkänd ackrediterad handelshögskola, där internationalisering har varit en stark ledstjärna ända sedan den första ackrediteringen av EQUIS år 2000. Den förnyade femåriga EQUIS-ackrediteringen som Hanken tilldelades förra året är ett yttre tecken på att vi gjort ett gott arbete.

- Ytterligare ett steg i vår internationaliseringsprocess har varit att inleda ett samarbete med Fulbright Center år 2016. Samarbetsavtalet erbjuder prominenta amerikanska forskare en möjlighet att tillbringa en tid på Hanken. Hittills har vi haft sju forskare på besök och det nätverk och samarbete man lyckats knyta den vägen vid institutionerna har varit ovärderliga.  

För att svara på utmaningarna i en värld där kraven och förutsättningarna i arbetslivet förändras allt snabbare, poängterade Spens att den arbetande befolkningens kunskap och färdigheter borde kunna uppdateras oftare och mera flexibelt. Universitetsstudier ska vara aktuella genom hela den aktiva arbetskarriären, s.k. fortsatt lärande.

-Fortsatt lärande har föreslagits bli ett tyngdpunktsområde i den nya universitetslagen för finländska universitet och det kommer också att vara en viktig del av vad Hanken kommer att fokusera på de närmaste åren, summerade Spens.

Borgmästare Jan Vapaavuori poängterade att Hanken har sin givna plats bland högskolorna i Helsingfors och att staden ser Hanken som en föregångare i internationalisering. Vapaavuori efterlyste mod bland studenterna. För att bli en god ledare måste man våga säga det obekväma och fatta även impopulära, men nödvändiga, beslut.

Styrelseordförande Björn Wahlroos hävdade att meningen med livet är att påverka varje organisation som man är delaktig i under sitt liv så att man lämnar organisationen lite bättre än vad den var då man anslöt sig till den. Inskriptionen avslutades med att avgående styrelseordförande Wahlroos tilldelades Hankens medalj i guld. Han har framgångsrikt följt sin egen devis eftersom Hanken idag är både akademiskt och ekonomiskt starkare än då han tillträdde för åtta år sedan.

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

Till början av sidan