Mall för användaravtal

När du undertecknar användaravtalet lovar du att utnyttja ditt Id rätt och följa Hankens regler.

Nedan en mall för användaravtalet, online-versionen är alltid den aktuellaste texten:

 Användaravtal för användar-id vid Svenska handelshögskolan

			
Sammandrag av Användningsregler för IT‐tjänster
=============================================== 

Reglerna gäller all användning av Hankens IT‐tjänster, apparatur, tillämpningar 
och nätverk. Reglerna är bindande och förpliktar alla användare.

Högskolan ger dig användningsrätt till IT‐tjänsterna genom att bevilja dig ett 
användar-id eller genom att göra tjänsterna tillgängliga för dig.

Du ansvarar personligen för all användning som sker med ditt användar-id.

IT‐tjänsterna och resurserna är avsedda att användas för skötsel av arbetsuppgifter 
och studier vid Hanken.

Om du följer lag och god sed får du i rimlig utsträckning använda tjänsterna för 
privat bruk. Kom ihåg att respektera den privata integriteten och äganderätten 
till information.

All kommersiell eller propagerande verksamhet är förbjuden.