Användar ID och Giltighet

Giltighetstid för användar-id

 • Studerande för examen vid Hanken bör ha terminsanmält sig för att ha ett giltigt användar-id. Oanmälda studerandes rättigheter avslutas 30.9 (höstterminen) respektive 31.1 (vårterminen) om de inte terminsanmält sig för ifrågavarande termin.
 • Studerande för fristående studier (JOO, Öppna högskolan, övriga fristående studier) har normalt ett användar-id på Hanken så länge studierätten är i kraft.
 • Anställda har rätt till användarrättigheter under anställningstiden.
 • För timlärare, personer som får ett arvode, post doc forskare, stipendiater, civiltjänstögrare och andra associerade beviljas användarrättigheterna på basen av enhetschefens anhållan för en viss tid, högst ett år i gången.

Användarrättigheterna tar slut

 • Användar-id för studerande som utexamineras slutar fungera 7 dagar efter examensdatum. För en studerande som avbruter sina studier avslutas användarrätten genast.
 • Användar-id för anställda och associerade slutar fungera sju dagar efter att anställningen eller associationen tagit slut.

Meddelande om att användarrättigheterna tar slut (liksom andra administrativa meddelanden från Hanken) skickas till Hanken e-posten som finns i användarregistret. Varningen skickas med 4, 3, 2 veckors varsel och den sista veckan varje dag.

Om du anser att du bör ha rätt att fortsätta använda Hankens it-tjänster:

 • Examensstuderande - kontrollera din terminsanmälan - utan terminsanmälan tar dina rättigheter slut.
 • Fristående studerande - Kontrollera din studierätt - är den giltig?
  Om det är oklarheter, kontakta servicepunkten.
 • Anställda och associerade - kontakta din enhet och kontrollera att tiden för anställning och övriga uppgifter om ditt förhållande till enheten är korrekta.

Datacentralen beviljar endast id, eller förlängning av id, på basen av anhållan från enhetschefen eller på basen av uppgifter från studiebyrån.

Missbruk av användarid

Om du svarar på fiskeri e-post, dvs ger ut ditt användar-id och lösenord på basen av ett mail som skickats till dig, sprider kedjebrev eller annars missbrukar din anvädnar-id stängs ditt konto. Datasäkerhetschefen tar då kontakt med dig.

användarnamn