Användar ID

Alla måste ha ett användar-id för att kunna komma åt nät, system, dator etc på Hanken.

För att kunna använda en dator, trådlöst nät, e-post, biblioteksdatabaser, mm. måste alla ha en egen användar-id som är personlig och inte får överlämnas till någon annan.

  • Studiebyrån anhåller om användar-id för studerande,
  • Enheterna anhåller om användar-id för sin personal och de personer som är associerade med enheten (gästforskare, timlärare, stipendiater, civiltjänstgörare, praktikanter mm)

Sidorna Rätt till användar-id och användar-id:s giltighet ger mer information om vem som kan få id och hur länge den är giltig. Att använda din id ger kort sammandrag av tjänster, Administration av användare innehåller användarhanteringen beskriven enligt HAKA federations önskemål. Blanketter innehåller de ansökningsblanketter som enheten fyller i för personal.

Användar-id för studerande

Användar-id för studerande skapas på basen av uppgifter i studeranderegistret Oodi samt meddelanden från Studiebyrån. Id:n löses ut vid Introduktionsdagarna. Om du inte deltagit i dessa får du Användar-Id vid InfoBITen i Helsingfors/datacentralen i Vasa efter introduktionsdagarna.

Användarid kan inaktiveras och raderas om du som studerande varit länge utskriven. Även en studerande som varit utskriven länge får sin id genom att studiebyrån meddelar datacentralen om återinskrivning. 

Användar-id för personal och associerade

Enhetschefen anhåller om id för dig som anställd eller annars associera till enheten. Att skapa ett id tar vanligen minst 1-3 dygn om allt är rätt ifyllt i blankett och personaldatabasen.

OBSERVERA att enhet bör ha gjort ett arbetsavtal i personaldatabasen (Personec/ESS) eller anhållan om Rättigheter/kulkulupa i personaldatabasen för den tid det gäller!

  • Utan uppgifterna från personaldatabasen kan den anställda eller associerade inte komma åt något system som är shibbolerat eller utnyttjar Hakafederationens tjänster (Webben, Moodle, Schema, M2, Rondo, Helpdesk RT mm).
  • Med enbart ett användarid kommer man åt datorn och nätet på Hanken, men ganska få tjänster.

Användar-id löses ut personligen

Användarid lämnas ut vid InfoBiten eller datacentralen i Vasa mot uppvisande av officiellt id (körkort, studiekort, pass).

Vid utlämnandet undertecknar användaren ett användaravtal där han/hon förbinder sig att följa Hankens regelverk och inte äventyra datasäkerheten.

HAKA - federationen och Shibboleth

Hanken och alla andra högskolor och univeristet i FInland är medlemmar av HAKA federationen som gör det möjligt att med ett och samma användar-id och lösenord logga in i många tjänster för forskning och undervisning. Användar-id och lösenord och rätten till dessa, hanterar och garanterar vi som hemorganisation för våra studerande, anställda och associerade. Vi garanterar för resten av medlemmarna i federationen att vi kontrollerat identitet (dvs att användarid getts till en viss identifierad person) och att vi ger Shibboleth/Haka-användarrättigheter enbart åt de som skall ha det.

För Hakafederation måste Hanken ha ett allmänt läsligt dokument som beskriver användarhanteringen och hur uppgifterna i användardatabasen uppdateras.

 

användarnamn lösenord identifiering
Shibboleth