Hanken som arbetsplats

På följande sidor hittar du nyttig information för dig som Hanken-anställd. Du hittar information via menyn till vänster och snabblänkarna nedan. Hankens enhet för personalärenden erbjuder vid behov mera information och hjälp.

Hanken är en rättvis, välfungerande och stimulerande arbetsmiljö som stöder personalens kompetensutveckling och erbjuder de bästa möjliga förutsättningarna för alla anställda att utföra sina uppgifter. Hanken utvecklar kontinuerligt sina rekryteringsprocesser för att kunna konkurrera på den globala arbetsmarknaden. Akademiskt ledarskap, som karakteriseras av öppen kommunikation i båda riktningar, är en nyckelfaktor när det gäller att stimulera initiativ och stöda personalens arbetsinsatser. Hanken fäster stor vikt vid den akademiska och administrativa personalens välmående.

Kontaktuppgifter

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också ta kontakt via uppgifterna nedan:

Elina Stadigh, personalchef (tel. 299)

 • Arbetsgivare (tillsammans med rektor)
 • Utveckling av HR-funktionen
 • Arbetarskyddschef

Jenny Elander, personalplanerare (tel. 574)

 • Rapportering och statistik
 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson för företagshälsovård

Heidi Sten, personalamanuens (tel. 214)

 • Basservice till enheter (arbetsavtal, lönerelaterade ärenden, etc.)
 • Kontaktperson vid olycksfall i arbetet och pensionsfrågor

Personalamanuensen och personalplaneraren vikarerar varandra i frågor relaterade till löner och anställningsförhållandet.

Sara Braskén, HR-assistent (tel. 393)

 • Uppdatering av HR-info på hanken.fi
 • Användarstöd för systemen ESS (administration av semestrar och sjukledigheter), Nepton (tidsregistrering) och Laura (rekryteringsdatabas) 
 • Semesterärenden

Kontaktperson för försäkringar: Kristina Wallin (Vasa) (tel. 713)

personal arbetsmiljö personaladministration personalledning
human resource management