Kandidatstudier

Hanken students in foyer
Hanken erbjuder kandidatstudier i nationalekonomi på svenska

Brinner du både för matematik och för att förstå hur samhället och ekonomin fungerar samt hur de ska designas så att de främjar välfärden? Eller hur konsumenternas och företagens ekonomiska beslut påverkar arbetslösheten och tillväxten? Vill du lära dig mer om hur digitala marknader regleras så att globala digitala jättar inte kan utnyttja den dominerande marknadspositionen de har? Eller hur skatt på koldioxidutsläpp eller utsläppsmarknader kan användas för att bekämpa klimatförändring? Vill du läsa om hur incitament designas inom organisationer så att konkurrens mellan medarbetarna inte förstör samarbetsviljan eller så att företagsledningen agerar i ägarnas och samhällets intresse? Eller hur kvinnor ska kunna ha lika möjligheter att nå toppositioner inom företag och i samhället generellt?

Läroämnet Nationalekonomi ger ett helhetsperspektiv och utvecklar kvantitativ analysförmåga tillämpad på alla nivåer: individen, företaget, branschen samt nationella och globala ekonomin. Nationalekonomi erbjuder redskap och kvantitativa metoder för analys av de centrala marknadskategorierna(produktmarknaderna, arbetsmarknaderna och kapitalmarknaderna) och speciellt interaktionen mellan dessa marknadskategorier. Nationalekonomi fäster speciell vikt vid att  utveckla förmågan att genomföra nyanserade analyser av effekterna av ekonomisk politik.

En utbildning i nationalekonomi har ett stort optionsvärde eftersom den utvecklar den analytiskt tänkande förmågan, vilket i praktiken betyder utövandet av kvantitativt baserad problemlösning på olika nivåer i samhällsekonomin.  Utbildningen ger färdigheter och redskap för en framgångsrik ekonomistkarriär i en internationell värld präglad av en dynamisk ekonomi och ett dynamiskt samhälle.

Frågeställningarna är otroligt breda och komplexa – vad som gör nationalekonomi, eller ”economics” som det kallas på engelska, speciellt är dess unika matematiska metoder som möjliggör att på riktigt förstå vad som påverkar vad i samhället, hurdana kausala samband som finns och inte bara korrelationer. Med hjälp av matematiska modeller och grafer, baserade både på teori och data, kan man ha koll på komplexa samband. Med hjälp av moderna ekonometriska metoder kan man på riktigt testa vilka modeller och samband som verkligen stämmer i organisationer och företag, på olika marknader och branscher, samt i samhället över lag. Det är därför som nationalekonomer är väldigt eftertraktade bland företag, inom den offentliga sektorn, i internationella organisationer och även i de globala digitala jättarna som vi talade om tidigare. Vill du främja fair trade eller jämställdhet eller bekämpa koldioxidutsläpp eller fattigdom –”it all comes to economics after all”.

Kandidatstudierna i nationalekonomi består av kärnkurser i:
 • mikroekonomi
 • makroekonomi
 • ekonometri
 • specialiserade kurser inom andra viktiga ekonomiska områden
Kurserna inriktade på mikroekonomi behandlar:
 • analys av konkurrens med fokus på hur företag, organisationer och branscher ska organiseras för att uppnå effektivitet
 • analys av företagsstrategier för att skapa hållbara konkurrensfördelar
 • analys av tillgångsmarknader som kännetecknas av ofullständig information.
Kurser som erbjuds inom makroekonomi fokuserar på:
 • ekonomisk politik
 • varför vi har strukturell arbetslöshet och hur den kan minskas
 • varför penningpolitiken bör bedrivas av en oberoende centralbank

Separatantagning i nationalekonomi

Du som är intresserad av samhällsekonomi och tillämpning av matematik och kvantitativa metoder för att lösa relevanta problem i ekonomin och samhället - sök in via betygsbaserad direktantagning till Hankens prestigefyllda utbildning i nationalekonomi och försäkra dig om din studieplats på Hanken tidigt!

Då du söker in till Hanken i den vanliga gemensamma ansökan så kommer du under ditt första studieår läsa grundkurser och först i slutet av ditt första år välja huvudämne. Ifall du redan på förhand vet att det är just Nationalekonomi du kommer vilja läsa som huvudämne under dina kandidatstudier så kan du med andra ord söka in till Hanken via separatantagningen i nationalekonomi och välja nationalekonomi och dess metodkurser redan under det första året utöver grundkurserna. Du får även personlig vägledning i studierna av professorer och andra undervisande personal i nationalekonomi, samt höra tips och erfarenheter av nationalekonomer som redan är aktiva i arbetslivet. Detta innebär att det finns särskilda intagningskvoter för dig, vilka är helt separata från de kvoter som finns för den vanliga gemensamma ansökan.

För att kunna söka i denna antagning ska du ha avlagt finländsk studentexamen eller IB/EB/RP-DIA examen senast under ansökningsvåren.

Antagningen sker på basis av studentexamensbetyg i enlighet med samma poängsättning av betyg som redan används i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (Kauppatieteiden yhteisvalinta), dock tillämpat med Hankens egna tröskelvillkor och poänggränser för denna antagning. 

För denna antagning har det preliminärt reserverats 30 studieplatser. Målsättningen är att kvotens nybörjarplatser fördelas enligt 70% förstagångssökande.

Ansökningstiden har nu stängt för år 2022.

Ansökningstiden var 16.3–30.3.2022 kl.15.00, ansökan görs via studieinfo.fi-portalen.

Notera att denna antagning är en del av den gemensamma ansökan, MEN ett separat ansökningsmål från den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta innebär att om du exempelvis utöver denna antagning även söker in till Hanken genom den gemensamma antagningen till ekonomutbildning i Helsingfors OCH Vasa, så utgör dessa 3 av de 6 möjliga ansökningsmålen du kan söka till i den gemensamma ansökan.

Du kan ansöka till Hankens huvudämne nationalekonomi direkt i separatantagningen. Då får du:

 • En Hanken-anställd forskare inom nationalekonomi som vägledare och tutor för dina studier. Denne  kan du träffas med och snacka om studier, ditt huvudämne (nationalekonomi), karriärmöjligheter mm. 
 • Välja specialiseringskurser redan under första året. Således kan du redan under ditt första läsår börja lära dig om hur utmanande samhälleliga frågor kan besvaras och lösas med hjälp av metoderna i nationalekonomin.

Efter kandidatstudier

Efter slutförda kandidatstudier i nationalekonomi, kan man fortsätta med magisterstudier. Magisterprogrammet har två studieinriktningar: en allmän nationalekonomisk inriktning och en nationalekonomisk forskarinriktning. Mer information om inriktningarna kan hittas bakom länken för magisterstudier i slutet av sidan.

Karriärmöjligheter

Ett brett spektrum av kvalificerade karriäroptioner står till förfogande för nationalekonomer med analytisk kompetens och förmåga att kvantitativt genomföra empiriska expertuppdrag. Exempel på dylika karriärmöjligheter: ekonomuppdrag (stora internationella företag eller organisationer, centralbankerna, forskningsinstituten, branschorganisationerna), analytiker inom finansiella sektorn, analysuppdrag inom konsultbranschen, ekonomisk journalistik, kvalificerade planeringsuppdrag inom offentliga sektorn med mera. Som du märkes kan man jobba väldigt brett med en bakgrund i nationalekonomi!

Mera om nationalekonomi

 • Mera information om kandidatkurserna i nationalekonomi hittas under länken "kursutbud"  i slutet av sidan.
 • Kolla Helsinki GSE:s nationalekonomikurs MOOC (på finska) för att lära dig mera om allt som du har möjlighet att lära dig då du studerar nationalekonomi.
 • Harvard Business School Online Insights: 7 Reasons Why You Should Study Economics.

 

Structure of studies in Economics as a Minor at Hanken

Students should take at least 25 ECTS from the following courses:

Mandatory courses:
•    1135 Principles of economics, 6 ECTS
•    26032 Microeconomics – Competition, Welfare and Market Failures, 8 ECTS
•    2668 Intermediate Macroeconomics, 6 ECTS

Optional courses:
•    26030 Empirical methods in economics, 5 ECTS
•    2645 International Economics , 6 ECTS
•    2646 Economics of Strategy, 6 ECTS
•    2619 Economics of Organisation and Information, 6 ECTS