Kurser

Här hittar du mera information om studier i ämnet nationalekonomi på kandidat- och magisternivå.

Institutionen för nationalekonomi erbjuder både 180 ECTS ekonomie kandidatexamen och 120 ekonomie magisterexamen på svenska både i Helsingfors och Vasa. Läs mera om kurserna i Helsingfors och om kurserna i Vasa.Därtill, erbjuder vi den engelskspråkiga specialiseringen Economics i Helsingfors.Som huvudämnesstuderande i nationalekonomi kan du dessutom avlägga din magisterexamen inom ramen för QTEM-nätverket. Då får du ett exklusivt  diplom utöver din examen från Hanken.Kurserna  i nationalekonomi ger perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens och de finansiella marknadernas funktionssätt samt bistår i att förstå interaktionen mellan dessa olika typer av marknader.
 De mikroekonomiskt orienterade kurserna behandlar bl.a. konkurrensanalys med fokus på hur företag, organisationer och branscher skall organiseras för att fungera effektivt. Utbildningen presenterar speciellt metoder för analys av företagsstrategier ägnade att skapa konkurrensfördelar på konkurrensutsatta  oligopolmarknader.
 De makroekonomiskt orienterade kurserna studerar de övergripande ekonomisk-politiska problemen i samhället: Varför har vi strukturell arbetslöshet och vilka åtgärder kan vidtas inför arbetslöshetsproblemet?  Varför är penningpolitiken delegerad till en oberoende centralbank? Vilka samhällsekonomiska snedvridningaroch ineffektiviteter genereras av att de ekonomisk-politiska besluten fattas av politiker som är beroende av väljarnas gunst?