Styrkeområden och områden med hög potential

För 2019–2023 har Hanken för närvarande fyra styrkeområden för forskning, såväl som tre framväxande områden med hög potential. Områdena granskas regelbundet, baserat på en övning för forskningsutvärdering som kallas Evaluation of Research.

Styrkeområden, åren 2019–2023

Områden med hög potential, åren 2019–2023

Evaluation of Research (forskningsutvärdering)

Som en av sina principer och policyer för forskning har Hanken en policy för styrkeområden. Områdena granskas uppskattningsvis vart femte år, baserat på en övning för forskningsutvärdering som kallas Evaluation of Research (EoR). Den senaste projektutvärderingen utfördes år 2018 av en internationell expertpanel och fokuserade på att identifiera forskningsområden vid Hanken ”där forskning av högsta internationella standard utförs”.