Principerna och policyerna för forskning

Hankens strategi avspeglas i Hankens strategiska mission och vision, som i sin tur bildar de viktigaste principerna och policyerna för Hankens forskningsverksamhet och dess forskare.

Den kritiska rollen som högklassig vetenskaplig forskning har i Hankens strategi för 2030 avspeglas i Hankens strategiska mission och vision. Hankens mission är att ”utbilda ansvarsfulla experter för den globala ekonomin och ett föränderligt samhälle genom forskning som karaktäriseras av högtstående akademisk kvalitet och näringslivsrelevans”. Hankens strategiska vision är att ”vara en internationellt erkänd forskningsdriven fristående handelshögskola som svarar på globala ekonomiska och samhälleliga utmaningar på ett innovativt och ansvarsfullt sätt”.

Ytterligare strategiska principer och policyer vid Hanken, när det gäller forskning, inkluderar följande.

Styrkeområden-policyn

Vi fortsätter den etablerade policyn styrkeområden. Områdena granskas regelbundet (uppskattningsvis var femte år), baserad på en extern bedömning som utförs av en internationell expertpanel. Förutom de nuvarande styrkeområdena (2019–2023) identifieras och främjas framväxande områden med hög potential.

Inriktning på både vetenskaplig påverkan och relevans för näringsliv och samhälle

Vi uppmuntrar våra forskare att engagera sig i högklassig forskning som har både vetenskaplig påverkan och relevans för näringsliv och samhälle.

Respekt för fakultetens akademiska frihet och forskningsfrihet

Vi respekterar till fullo fakultetens akademiska frihet när det gäller valet av specifika forskningsområden och forskningsmetoder, såväl som publiceringskanaler.

Engagerade i att tillhandahålla ett högklassigt doktorsprogram

Förutom våra studieprogram på kandidat- och magisternivå, samt utbildning för företagsledare, är vi engagerade i att upprätthålla och erbjuda ett högklassigt doktorsprogram

Följer riktlinjerna för god vetenskaplig praxis och etik i forskning

Vi utbildar våra forskare om nationella och internationella riktlinjer för god vetenskaplig praxis och etik i forskning och förutsätter att alla våra forskare följer dessa anvisningar. Vi är engagerade i att följa de etiska riktlinjer som upprättats av Forskningsetiska delegationen i allmänhet, så väl som de etiska riktlinjer för forskning som gäller människor i humanvetenskaplig forskning i synnerhet.

Engagerade i att avancera öppen vetenskap och forskning

Vi är engagerade i att aktivt främja öppen vetenskap och forskning och var en av de första forskningsinstituten i Finland som skrev under Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. En av de strategiska utvecklingsmålen i vår forskningsstrategi är att ”starkt uppmuntra forskarnas strävan för öppen vetenskap och fri tillgång till publikationer”.

Fokuserar företagssamarbeten inom intellektuellt kapital och data

När det gäller forskningssamarbeten med partner från näringslivet (privata och börsnoterade företag, statliga organisationer, icke-statliga organisationer, ideella organisationer) ber vi för forskningsprojekten huvudsakligen våra partner tillhandahåller intellektuellt kapital, data och ledningens tid. I vissa fall kan en partner tillhandahålla en begränsad samfinansiering av projektet. Om inte Hanken har en exceptionellt hög expertis i området eller om området har en betydande inverkan på offentliga policyer, involverar vi oss i allmänhet inte i beställd forskning.

Intresse i att bli en forskningspartner och att hitta nya partner

Vi är mycket intresserade av att expandera och diversifiera vårt nationella och internationella nätverk av forskningspartnerskap och att delta i forskningskonsortium med såväl andra universitet och forskningsinstitutioner som företag, offentliga organisationer och icke-statliga organisationer. För mer information om områden där vi är särskilt intresserad av samarbete, besök sidan Våra styrkeområden och områden med hög potential