Socialskydd vid heltidsfinansiering

Nedan information om socialskydd vid heltidsfinansiering

Enligt lagstiftningen omfattas forskare som arbetar i Finland med stöd av ett i Finland beviljat stipendium (minst 4 månader efter omvandling till en årlig arbetsinkomst minst 4 032 euro) av lagstadgat pensions- och olycksfallsskydd samt grupplivförsäkring. Således intjänar de på basis av stipendiearbete bl.a. pensionsskydd för ålderdom och eventuell arbetsoförmåga. Heltidsstipendierna beviljade efter 1.1.2009 omfattas - med vissa undantag - obligatoriskt av lagen. Den lagstadgade försäkringspremien är i genomsnitt cirka 15 procent av stipendiets belopp.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) handhar stipendiaternas sociala trygghet gällande pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringarna. Stipendiebeviljarna informerar LPA om alla heltidsstipendier som uppfyller kriterierna för lagstiftningen.

Varje stipendiat ska själv sörja för att teckna försäkring och betala försäkringspremierna. Mera information om den sociala tryggheten för stipendiater och ansökning om försäkringen: www.lpa.fi -> Stipendiater; telefon: + 358 29 435 2650, eller via LPAs skyddade e-posttjänst.

Rektor har beslutat att samtliga stipendiater som beviljats stipendium ur Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fonder eller ur donationsmedel som tilldelats högskolan för minst fyra månaders arbete på minst den nivå som nämns ovan beviljas medel för att teckna en lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring via LPA. Om det visar sig att en stipendiat som beviljats medel för social trygghet inte omfattas av det lagstadgade försäkringsskyddet via LPA kan han/hon använda de beviljade medlen för att teckna en privat försäkring. Tilläggsmedel beviljas inte om avgifterna för den privata försäkringen överstiger de medel som beviljats för den lagstadgade försäkringen.