Rekvisition, utbetalning och återbetalning

Rekvisition, utbetalning och återbetalning

Rekvisition av beviljat stipendium

Personer som beviljats stipendium skickas med stipendiebeslutet information om hur stipendiet skall rekvireras/mottas. Rekvisitionen görs i ansökningssystemet. I detta skede ger stipendiaten även sina bankkontouppgifter och personnummer. Rekvisitionsblanketten skall skickas in i elektronisk form i ansökningssystemet samt skrivs ut och undertecknas och skickas in till stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) för att stipendiet skall kunna utbetalas.

Utbetalning av stipendier

Stipendierna betalas ut med ungefär två veckors mellanrum.

Utbetalning av stipendium är endast möjligt då stipendiemottagaren rekvirerat det beviljade stipendiet.

OBS! om den sökande inte kan utnyttja det beviljade stipendiet för det i ansökan avsedda ändamålet (i regel inom ett år från beslutet) återgår de beviljade medlen till fonden. Vänligen fyll i rekvisitionsblanketten även om du inte skall utnyttja stipendiet genom att kruxa för det alternativet på blanketten, samt lämna in blanketten.

Återbetalning av stipendier

Oanvända, redan utbetalda stipendiemedel skall återbetalas till Stiftelsen Svenska handelshögskolans konto:
Nordea 218538-132 
IBAN: FI93 2185 3800 0001 32 
SWIFT/BIC : NDEAFIHH

Betalningen skall förses med namn, stipendiets nummer (finns på beslutet) och texten "återbetalning av stipendium". Vänligen informera även stipendieombudet ifall du återbetalar stipendiet: stipendieombud@hanken.fi