Lediganslagna och beviljade stipendier

Stipendier att sökas samt beviljade stipendier

Hanken lediganslår personliga stipendier att sökas av forskare, forskarstuderande, undervisande personal, studerande samt nyligen utexaminerade alumner. Stipendierna finansieras av Stiftelsen Svenska Handelshögskolan.

Forskare och Lärare

Forskare och lärare som har arbetstid på minst 30% och med arbetsavtal tills vidare eller åtminstone fram till 31.12.2022. Även forskare med sammanhängande kortare arbetsavtal kan ansöka om stipendium för följande ändamål:

  • utlandsaktiviteter/-vistelser/-besök som t.ex. forskningsterminer, heltidsforskning, konferenser, kurser och studiebesök (om pandemiläget och Hankens reserekommendationer möjliggör utlandsbesök) 
  • deltagaravgift för virtuella konferenser, kurser eller liknande som organiseras av internationella vetenskapliga organisationer, nätverk eller utländska universitet
  • pedagogisk och facklig fortbildning
  • annat som främjar forskning och undervisning vid Hanken

Forskarstuderande

Forskarstuderande för följande ändamål:

  • utlandsaktiviteter/-vistelser/-besök som t.ex. konferenser, kurser, tutorials och kollokvium (om pandemiläget och Hankens reserekommendationer möjliggör utlandsbesök)
  • deltagaravgift för virtuella konferenser, kurser, tutorials och kollokvium som organiseras av internationella vetenskapliga organisationer, nätverk eller utländska universitet
  • vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut
  • ev. andra ändamål inom forskarstudier (utomlands)

Notera att stipendier för heltidsstudier inte finansieras med Stiftelsens fonder.

Kandidat- och magisterstuderande samt alumner

Kandidat- och magisterstuderande samt alumner (personer som under de tre närmast föregående åren avlagt examen vid högskolan) för följande ändamål (om pandemiläget och eventuella reserekommendationer möjliggör resor till dessa länder):

  • språkkurser i länder där tyska, spanska eller portugisiska talas
  • summer & winter schools (gäller endast studerande, inte alumner) i länder där tyska, spanska eller portugisiska talas

Anvisningar

Villkor 

Sista ansökningsdagen är 03.10.2021 (kl 23.59). Ansökan görs via Stiftelsen Svenska handelshögskolans webbaserade ansökningstjänst.

 

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond