Ansökningsförfarande

Läs genom instruktionerna nedan innan du lämna in ansökan.

Sökande behöver inte ange från vilken fond medel sökes. Sökande ansöker om medel för ett visst ändamål. I samband med beredningen av stipendiebesluten styrs medel från de olika fonderna till lämpliga ändamål i enlighet med fondernas statuter.

Administrationen av institutionernas ansökningar till Näringslivets fond skiljer sig från principen beskriven ovan; i dessa ansökningar skall fonden därför specificeras. Ansökningar till Näringslivets fond gällande inbjudan av utländska föreläsare kan göras löpande under året, oberoende av vistelsens längd. För mera information, se här.

Övriga stipendieformer kungörs på Hankens webb och på högskolans anslagstavla under kalenderåret.

Inlämnande av ansökan

Inlämnande av ansökan till Hankens fonder görs genom Stiftelsens webbaserade ansökningssystem. Personer med Hanken-användar-id kan logga in med det i systemet. Alumner skall registrera sig i systemet för att skapa ett särskilt användarnamn för systemet. Inne i systemet väljer man på basen av vilken sökandegrupp man hör till det mest ändamålsenliga ansökningsändamålet.

Ansökningsblanketten består av fem delblanketter. Samtliga delar skall fyllas i noggrant och uppgifterna i varje delblankett sparas. Då du fyllt i alla delar av blanketten kan du förhandsgranska den för att kontrollera att alla uppgifter registrerats korrekt. Då du är säker på att ansökan är klar för att skickas in väljer du funktionen: "Godkänn och skicka in ansökan". Då ansökan har skickats och tagits emot får du ett meddelande om detta på skärmen (i systemet). Du kan också printa ut din ansökan eller skicka den till din e-post som ett pdf-dokument.

Om du ansöker om stipendium för flera ändamål skall en ansökan registreras för varje ändamål skilt. Försenade ansökningar mottas/behandlas inte. Bristfälligt ifyllda ansökningar behandlas likaså inte. Ansökningar i pappersform godkänns inte. Stipendierna är personliga och kan inte sökas för någon annans del. För mera information om villkor, se här.

Eftersom fondernas statuter varierar visavi forsknings- eller undervisningsområde, geografiskt område mm. ska sökande lämna in all relevant information som efterfrågas. Sökande ska följa instruktionerna om vilka bilagor som ska bifogas. 

Sökande skall alltid meddela om eventuell övrig för samma ändamål ansökt, planerad och/eller beviljad finansiering. Uppgift om beviljad övrig finansiering skall lämnas in även efter att ansökan inlämnats till Stipendieombudet. 

Information om utfallet

Alla sökande får skriftlig information om utfallet till den e-mail de angett på ansökningsblanketten. Information om beviljade stipendier publiceras på Hankens webb.

Bilagor

Följande bilagor skall bifogas ansökan (alla bilagor skall bifogas i samband med själva ansökan - kompletteringar beaktas inte): 

 

Forskning

 • Forskningsterminer och heltidsforskning utomlands:

  • forskningsplan (inklusive tids- och finansieringsplan)
  • inbjudan från mottagande organisation
  • CV
  • publikationslista
  • kostnadskalkyl
 • Forskningsvistelse utomlands:

  • forskningsplan (inklusive tids- och finansieringsplan)
  • inbjudan från mottagande organisation
  • CV
  • publikationslista
  • kostnadskalkyl
 • Annat inom forskning:

  • forskningsplan
  • kostnadskalkyl
  • CV
  • publikationslista
 • Konferensresa utomlands (samt virtuella):

  • konferenspresentationens sammandrag ("abstract") om det inte ryms i det för detta ändamål avsedda fältet i ansökningssystemet
  • intyg över accepterad konferenspresentation
  • kostnadskalkyl
  • CV
  • publikationslista
 • Kurs utomlands (samt virtuella):

  • intyg över antagning till kursen
  • kostnadskalkyl
  • CV
  • publikationslista

Övriga ändamål

 • Fortbildning:

  • kostnadskalkyl
  • CV
  • publikationslista
 • Utveckling av undervisningen:

  • projektplan
  • kostnadskalkyl
  • CV
 • Annat:

  • kostnadskalkyl
  • CV
  • projektplan

 

Forskarutbildning

 • Vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut:

  • forskningsplan för avhandlingsprojektet (inklusive tids-, finansierings- och studieplan) inklusive ett sammandrag på högst en sida
  • inbjudan från mottagande universitet eller forskningsinstitut
  • CV
  • publikationslista
  • kostnadskalkyl
  • officiellt studieutdrag (Obs! Alla prestationer som du önskar att beaktas skall vara införda i studieregistret. Studieutdraget skall innefatta enbart forskarstudierna.)
 • Konferensresa utomlands (samt virtuella):

  • konferenspresentationens sammandrag ("abstract") om det inte ryms i det för detta ändamål avsedda fältet i ansökningssystemet
  • intyg över accepterad konferenspresentation
  • kostnadskalkyl
  • CV
  • publikationslista
 • Kurs utomlands (samt virtuella):

  • intyg över antagning till kursen
  • kostnadskalkyl
  • CV
  • publikationslista
  • utlåtande från examenshandledaren om kursen skall ingå i examen

 

Språkkurser och Summer Schools

 • Språkkurs:

  • Studieplan med information om kursarrangören
  • motivering för varför språkstudierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken
  • kostnadskalkyl
  • officiellt studieutdrag
  • CV
 • Summer Schools:

  • Studieplan med information om kursen och kursarrangören
  • motivering för varför studierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken
  • kostnadskalkyl
  • officiellt studieutdrag
  • CV