Stipendieformer

Share page with AddThis
Stipendieformerna är följande:

 

A. Forskning, undervisning och forskarutbildning

 • Stipendier för forskningsterminer och -projekt för seniorforskare.
 • Stipendier för postdoktoral forskning. Vid finansieringsbeslut om postdoktoral forskning ges prioritet åt projekt i vilka ingår utlandsvistelse utomlands. (Notera att kan beviljas endast sökande som uppfyller villkoren för erhållande av stipendium från Sv. Handelshögskolans lärares och forskares fond).
 • Stipendier för forskares och lärares forskningsvistelser eller undervisning utomlands.
 • Stipendier för forskarstuderandes vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut.
 • Stipendier för ev. andra ändamål inom forskning (t.ex. insamling av datamaterial).

Stipendierna för forskningsterminer och för heltidsforskning  förutsätter alltid tjänstledighet från annan tjänst samt att inte andra stipendier beviljats för samma ändamål. För beräknandet av stipendiebeloppet för heltidsforskning används ett fastställt månatligt belopp. De månatliga beloppen för stipendier som beviljas år 2016 är följande:

 • Postdoktoral forskning i mindre än fyra månaders tid: 1896 euro / månad
 • Postdoktoral forskning under minst fyra månader: 2209 euro / månad

För seniorforskare med professorskompetens bestäms det månatliga beloppet i samband med stipendiebeslutet. Därför ska seniorforskare med professorskompetens bifoga till ansökan ett förslag till månatligt belopp med motivering.

B. Resor

 • Högskolans lärare, forskare och forskarstuderande.
 • Stipendier för deltagande i konferenser utomlands (också doctoral tutorials och colloquiums).
 • Stipendier för studiebesök utomlands.
 • Stipendier för kurser utomlands (t.ex. forskarkurser).

År 2016 är resebidragens maximibelopp 1000 euro för resor inom Europa och 1700 euro för resor utanför Europa. Deltagande i konferenser och kurser i Finland finansieras inte ur fondernas medel.

Högskolans studerande på kandidat- och magisternivå

Schusterstipendier för studerande på kandidat- och magisternivå för språkkurser och Summer Schools.

De s.k. Schusterstipendierna är avsedda för Summer Schools i tyskspråkigt land eller för studier i tyska, spanska eller portugisiska i sådant land där dessa språk allmänt talas och för dem tillämpas separata maximibelopp (se informationen om Elisabeth Schusters fond).

Notera att Stiftelsen Svenska Handelshögskolan enbart kan finansiera språkstudier och Summer Schools för studerande på kandidat- och magisternivå i s.k. Schusterländer. En studerande som ämnar studera i andra länder än de s.k. Schusterländerna uppmanas att ansöka om finansiering från externa fonder.

C. Fortbildning

 • Stipendier för pedagogisk fortbildning.
 • Stipendier för facklig fortbildning.

D. Utveckling av undervisning

 • Stipendier för utveckling av undervisningsmaterial såsom läroböcker.
 • Stipendier för utveckling av undervisningsmetoder.
 • Stipendier för anställning av hjälparbetskraft.
 • Stipendier för fortbildning och för utveckling av undervisning kan ansökas av ordinarie lärare vid högskolan och av personer som en längre tid handhaft tf undervisningstjänst vid Hanken. 

E. Andra ändamål 

Stipendier kan i undantagsfall beviljas även för andra ändamål, t.ex. för anskaffning av litteratur (inköpet administreras och litteraturen handhas av biblioteket).