Rekvisition, utbetalning och återbetalning

Nedan information om mottagandet av ett stipendium

Rekvisition av beviljat stipendium

Personer som beviljats stipendium skickas med stipendiebeslutet information om hur stipendiet skall rekvireras/mottas. Rekvisitionen görs i ansökningssystemet. I detta skede ger stipendiaten även sina bankkontouppgifter och personnummer. Rekvisitionsblanketten skall skickas in i elektronisk form i ansökningssystemet samt skrivs ut och undertecknas och skickas in till stipendieombudet för att stipendiet skall kunna utbetalas.

Utbetalning och återbetalning av stipendier

Till informationen som skickas till de som beviljats stipendier bifogas ett förslag till betalningstidtabell som tillämpas om inte den sökande önskar annat förfarande. Stipendier för heltidsforskning betalas i form av månatliga rater. Månadsraterna betalas den 1 eller den 15 i månaden börjande från den tidpunkt som i ansökan angetts som starttidpunkt. Stipendier för resor betalas kvartalsvis (kvartalens första bankdag) i regel senast tre månader före resan.

Utbetalning av stipendium är endast möjligt då stipendiemottagaren rekvirerat det beviljade stipendiet.

OBS! om den sökande inte kan utnyttja det beviljade stipendiet för det i ansökan avsedda ändamålet (i regel inom ett år från beslutet) återgår de beviljade medlen till fonden.

Oanvända, redan utbetalda stipendiemedel skall återbetalas till Stiftelsen Svenska handelshögskolans konto:
Nordea 218538-132 
IBAN: FI93 2185 3800 0001 32 
SWIFT/BIC : NDEAFIHH

Betalningen skall förses med namn, stipendiets nummer (finns på beslutet) och texten "återbetalning av stipendium". Vänligen informera även stipendieombudet på Centret för forskning och internationella ärenden ifall du återbetalar stipendiet: stipendieombud@hanken.fi