Näringslivets fond

Nedan information om Näringslivets fond

OBS! Näringslivets fond administreras separat från de övriga fonderna och medlen är i första hand avsedda för att ansökas av institutionerna.

Inom ramen för fondens verksamhet finns tre program: 

1. Visitorprogrammet 
2. Gästföreläsarprogrammet 
3. Studia Generalia serien 


Visitorprogrammet erbjuder i första hand etablerade vetenskapsmän och personer från näringslivet en möjlighet att vistas en längre tid vid Svenska handelshögskolan. Programmet kan även stöda egna forskares temporära vistelser vid utländsk institution. Sist nämnda stöd gäller för högskolans ordinarie personal som inte är i anställningsförhållande till den utländska institutionen. 

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Förutsatt att ansökan är komplett kan beslut i regel väntas inom en månad. Retroaktiva ansökningar finansieras inte.

Ur ansökningarna för finansiering inom ramen för programmen bör framgå specifikt följande: namn och position för besökaren/föreläsaren, personens vetenskapliga och andra meritering i form av CV, ett detaljerat besöksprogram inklusive den undervisning personen meddelar (såväl kurser som timantal) och forskningsprojekt vid högskolan/universitetet besökaren deltar i under sin vistelse. En tillförlitlig kostnadskalkyl bör bifogas (resekostnader, inkvarterings- och dylika kostnader, arvoden och timlärarersättningar och eventuella övriga kostnader) - se Näringslivets fonds råd och principer.

Ansökningar från högskolans egna forskare för temporära vistelser utomlands kan ansökas i slutet av året, vid en särskilt utannonserad tidpunkt såvida medel i fonden kvarstår för detta ändamål och villkoren som uppställts för dessa ansökningar uppfylls.   

Ansökan görs i Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst. I tjänsten väljer man alternativet: "Inbjudan av utländska gäster" i ändamålsmenyn, också då det gäller högskolans egna forskares vistelser vid utländsk institution. Vid frågor gällande ansökan från Näringslivets fond kontakta stipendieombudet, stipendieombud(at)hanken.fi.