Ansökningsförfarande

Läs genom instruktionerna nedan innan du lämna in ansökan.

Sökande behöver inte ange från vilken fond medel sökes. Sökande ansöker om medel för ett visst ändamål. I samband med beredningen av stipendiebesluten styrs medel från de olika fonderna till lämpliga ändamål i enlighet med fondernas statuter.

Administrationen av institutionernas ansökningar till Näringslivets fond skiljer sig från principen beskriven ovan; i dessa ansökningar skall fonden därför specificeras.

Ansökningstider

Stipendier för forskningsterminer, heltidsforskning, forskarstuderandes vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut, konferenser, kurser, studiebesök, forskning och undervisning utomlands, facklig och pedagogisk fortbildning, utveckling av undervisningen samt s.k. Schusterstipendier för språkkurser och Summer Schools.

Stipendierna kungörs på Hankens webb och på högskolans anslagstavla. Den huvudsakliga årliga ansökningstiden är i februari - mars. Förutsatt att det finns kvarstående medel i fonderna efter vårens utdelning utlyses de kvarstående medlen på hösten (ansökningstiden är i regel i slutet av september). Stipendier kan ledigförklaras även under kalenderåret.

Näringslivets fond
Ansökningar till Näringslivets fond gällande inbjudan av utländska föreläsare kan göras löpande under året, oberoende av vistelsens längd. För mera information, se här.

Övriga stipendieformer kungörs på Hankens webb och på högskolans anslagstavla under kalenderåret.

Inlämnande av ansökan

Inlämnande av ansökan till Hankens fonder görs genom Stiftelsens webbaserade ansökningssystem. Personer med Hanken-användar-id kan logga in med det i systemet. De personer som inte har ett Hanken-användar-id (alumner) skall registrera sig i systemet för att skapa ett särsklit användarnamn för systemet. Inne i systemet väljer man på basen av vilken sökandegrupp man hör till det mest ändamålsenliga ansökningsändamålet.

Ansökningsblanketten består av fem delblanketter. Samtliga delar skall fyllas i noggrant och uppgifterna i varje delblankett sparas. Då du fyllt i alla delar av blanketten kan du förhandsgranska den för att kontrollera att alla uppgifter registrerats korrekt. Då du är säker på att ansökan är klar för att skickas in väljer du funktionen: "Godkänn och skicka in ansökan". Då ansökan har skickats och tagits emot får du ett meddelande om detta på skärmen (i systemet). Du kan också printa ut din ansökan eller skicka den till din e-post som ett pdf-dokument.

Om du ansöker om stipendium för flera ändamål skall en ansökan registreras för varje ändamål skilt. Försenade ansökningar mottas/behandlas inte. Bristfälligt ifyllda ansökningar behandlas likaså inte. Ansökningar i pappersform godkänns inte längre.

Eftersom fondernas statuter varierar visavi forsknings- eller undervisningsområde, geografiskt område mm. ska sökande lämna in all relevant information som efterfrågas. Sökande ska följa instruktionerna om vilka bilagor som ska bifogas. 

Sökande skall alltid meddela om eventuell övrig för samma ändamål ansökt, planerad och/eller beviljad finansiering. Uppgift om beviljad övrig finansiering skall lämnas in även efter att ansökan inlämnats (se kontaktpersonen nedan). 

Följande bilagor skall bifogas ansökan (alla bilagor skall bifogas i samband med själva ansökan - kompletteringar beaktas inte): 

Forskning:

 • Forskningsterminer och heltidsforskning: forskningsplan (inklusive tids- och finansieringsplan), CV, publikationslista, kostnadskalkyl.
 • Forskningsvistelse utomlands: inbjudan från mottagande organisation, kostnadskalkyl, CV och publikationslista.
 • Annat inom forskning: kostnadskalkyl, CV, publikationslista.
 • Konferensresa utomlands: konferenspresentationens sammandrag ("abstract") om det inte ryms i det för detta ändamål avsedda fältet i ansökningssystemet, intyg över accepterad konferenspresentation, kostnadskalkyl, CV och publikationslista.
 • Kurs utomlands: intyg över antagning till kursen, kostnadskalkyl, CV, publikationslista.

Forskarutbildning:

 • Vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut: forskningsplan för avhandlingsprojektet (inklusive tids-, finansierings- och studieplan) inklusive ett sammandrag på högst en sida, inbjudan från mottagande universitet eller forskningsinstitut, CV, publikationslista, kostnadskalkyl och officiellt studieutdrag. Obs! Alla prestationer som du önskar att beaktas skall vara införda i studieregistret. Studieutdraget skall innefatta enbart forskarstudierna.
 • Konferensresa utomlands: konferenspresentationens sammandrag ("abstract") om det inte ryms i det för detta ändamål avsedda fältet i ansökningssystemet, intyg över accepterad konferenspresentation, kostnadskalkyl, CV och publikationslista.
 • Kurs utomlands: intyg över antagning till kursen, kostnadskalkyl, CV, publikationslista, utlåtande från examenshandledaren om kursen skall ingå i studentens examen.

Språkkurser och Summer Schools:

 • Språkkurs (Schusterstipendium): Studieplan med information om kursarrangören, motivering för varför språkstudierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken, kostnadskalkyl, officiellt studieutdrag, CV.
 • Summer Schools (Schusterstipendium): Studieplan med information om kursen och kursarrangören, motivering för varför studierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken, kostnadskalkyl, officiellt studieutdrag, CV.

Övriga ändamål

 • Fortbildning: kostnadskalkyl, CV, publikationslista
 • Utveckling av undervisningen: kostnadskalkyl, CV
 • Annat: kostnadskalkyl, CV

Information om utfallet

Alla sökande får skriftlig information om utfallet till den adress de angett på ansökningsblanketten. Information om beviljade stipendier publiceras på Hankens webb.

Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

Länk till Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst