Forskning på Hanken

På Hanken bedrivs både grundforskning, tillämpad forskning och beställningsforskning. Allt oftare arbetar vi i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet.

Vår forskning utövas på högskolans institutioner och forskningscenter. Oberoende utredningar visar att den håller hög klass även i ett internationellt perspektiv. Forskningen inom våra styrkeområden - finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring och nationalekonomi - har fått särskilt erkännande.

Vi strävar efter att ständigt utveckla och stärka vår vetenskapliga forskning, vårt nationella och internationella forskningssamarbete samt vår forskarutbildning.

Centret för forskning och internationella ärenden betjänar Hankens intressenter och samarbetspartners i alla ärenden som rör dessa områden.

I Hankens forskningsdatabas HARIS hittar du uppgifter om aktuella forskningsprojekt och kan söka bland våra forskares publikationer.

forskning forskningsverksamhet forskarutbildning