Kurser Introduktion till akademiska studier

9999 Introduktion till akademiska studier , 1 sp

Place
Helsinki
Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursen består av två delar:

  • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
  • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.
Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Lärandemål

Du är redo för akademiska studier och har beredskap att genomföra studier på universitetsnivå.
 

Efter avlagd kurs kan du
  • identifiera vad som kännetecknar akademiska studier
  • reflektera över ditt eget lärande
  • tillämpa studiestrategier som stöder din inlärning
  • använda grundläggande referensteknik och formatering
Ytterligare information

Om du har ytterligare frågor om kursen kontakta studievagledare-hfors(at)hanken.fi.

Målgrupp

Kursen kan endast avläggas av kandidatexamensstuderande på Hanken.

Undervisningsformer

Hösten: Föreläsningar, övningar och workshops
Våren: Självständigt arbete

Studerandes totala arbetsmängd

27 timmar fördelat på 
Hösten:
schemalagd undervisning: 17 timmar 
icke-schemalagt arbete: 10 timmar
Våren:
schemalagd undervisning: 0 timmar 
icke-schemalagt arbete: 27 timmar

Rekommenderad tidpunkt

Kursen ska avläggas under första höstterminen av kandidatstudierna. Kandidatstuderande som inleder studierna på vårterminen kan avlägga kursen på våren.

Examination och bedömning

Datasäkerhetstest 50%
Skriftligt arbete i referensteknik och formatering 50%
Prestationen bedöms enbart med vitsordet godkänd.

Allt material finns i Moodle.

Kursen kan inte ersättas med motsvarande prestationer avlagda vid andra universitet.