9999

9999 Introduktion till akademiska studier, 1 sp

Typ: 
Obligatoriska grundkurser
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen består av två delar: 
- introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
- akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

 

Lärandemål: 

Du är redo för akademiska studier och har beredskap att genomföra studier på universitetsnivå.

 

Efter avlagd kurs kan du: 
  • identifiera vad som kännetecknar akademiska studier
  • reflektera över ditt eget lärande
  • tillämpa studiestrategier som stöder din inlärning
  • använda grundläggande referensteknik och formatering
Målgrupp: 

Kursen kan endast avläggas av kandidatexamensstuderande på Hanken. Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Studerandes totala arbetsmängd: 

27 timmar fördelat på 
schemalagd undervisning: 17 timmar 
icke-schemalagt arbete: 10 timmar

 

Undervisningsformer: 

Föreläsningar, övningar och workshops. 

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Allt material finns i Moodle.

Examination och bedömning: 

1. datasäkerhetstest
2. skriftligt arbete i referensteknik och formatering
Prestationen bedöms enbart med vitsordet godkänd.

Rekommenderad tidpunkt: 

Kursen ska avläggas under första höstterminen av kandidatstudierna. Kandidatstuderande som inleder studierna på vårterminen kan avlägga kursen på våren.

Motsvarande kurser: 

Kursen kan inte ersättas med motsvarande prestationer avlagda vid andra universitet.

Ytterligare information: 

Studerande kan inte själv anmäla sig till kursen via WebOodi. Studiebyrån anmäler dig som är ny kandidatstuderandena till kursen. Om du är äldre studerande (antagen 2012 eller senare) och inte har avlagt kursen, kontakta studieinfo(at)hanken.fi för anmälan.