Kurser Statistisk analys

7778 Statistisk analys , 6 sp

Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursen ger en inblick i grundläggande statistisk undersökningsmetodik för insamling och analys av data. På kursen behandlas grunderna i sannolikhetslära, deskriptiv statistik, intervallestimering, t-test, ANOVA, regressionsanalys, Chi2-test och andra icke-parametriska test. Det statistiska programpaketet SPSS används under kursen.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Lärandemål

Du har de statistiska kunskaper som behövs för såväl planering, utförande som kritisk utvärdering av statistiska undersökningar.

Efter avlagd kurs kan du
  • presentera data med lämpliga diagram, tabeller och beskrivande mått, samt identifiera felaktig användning av deskriptiv statistik
  • utföra grundläggande sannolikhetsberäkningar
  • bestämma sannolikheter, väntevärden och varianser för både diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, samt förstå innebörden av dem 
  • ställa upp hypoteser för specifika frågeställningar 
  • tillämpa principerna för slumpmässiga urval 
  • välja lämpliga statistiska analysmetoder för avgränsade problem samt utföra analyserna 
  • dra slutsatser om målpopulationen baserat på estimat och utförda statistiska test 
  • utvärdera resultatens tillförlitlighet
Undervisningsformer

Föreläsningar, räkneövningar & dataövningar, övningsarbete.
Kursen pågår till första veckan i P4.

Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på 56 h schemalagd undervisning och 104 h icke-schemalagt arbete.
Kontakttimmar: Föreläsningar, övningar och stöd (56 h)
Självstudier: Förberedelser för föreläsningar och övningar (30 h)
                Självständiga dataövningar (30 h)
                Tentamen (förberedelser & deltagande) (44 h)

Rekommenderad tidpunkt

Första året inom kandidatstudierna.

Examination och bedömning

Tentamen (öppen bok) (90%)
Övningsuppgifter (10%) enligt examinators anvisningar

  • Wahlin, K. (2015). Tillämpad statistik - en grundkurs. Andra upplagan, Stockholm: Bonnier utbildning. Första upplagan kan också användas.

Övrigt material enligt examinators anvisningar.

Denna kurs ersätter den tidigare grundkursen 7777 FUM (inkl. 1112-2 EMS-statistik). Studerande som avlagt den tidigare kursen Forsknings-och undervisningsmetodik (FUM, kurskod 7777) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för öppna universitetet: 27
Kvot för JOO-studerande: 5