5642-1-V

5642-1-V Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation, 2 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen i muntlig kommunikation ger varje deltagare en möjlighet att utveckla sina kommunikativa färdigheter. Kursen är på modersmålsnivå.

En kurs i muntlig svenska är obligatorisk inom kandidatexamen (denna modersmålskurs eller den motsvarande kursen svenska som andraspråk).

Lärandemål: 

Du har de kunskaper och färdigheter som behövs för att hålla formella presentationer och delta i diskussioner i olika sammanhang på svenska.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • hålla presentationer på god svenska och på rätt stilnivå, till exempel om produkter, tjänster eller ett vetenskapligt resultat
  • delta aktivt i en professionell diskussion
  • använda olika slags argument i din muntliga kommunikation
  • använda ditt kroppsspråk och din röst medvetet
  • använda visuella hjälpmedel medvetet.
Målgrupp: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Studerandes totala arbetsmängd: 

53 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 14 timmar     
icke-schemalagt arbete: 39 timmar

Undervisningsformer: 

Lektioner, muntliga övningar, självstudier, reflektion med stöd av kursmaterialet, kamratrespons, videoinspelningar.

Alla moment på kursen som anges i schemat är obligatoriska (kontinuerlig examination). En del av dem kan kompenseras med en extra uppgift inom ramen för kursen enligt examinatorns anvisningar. Du måste vara närvarande vid de första kursmomenten för att bekräfta din plats.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Enligt examinators anvisningar ur

  • Lindstedt, I. (2015). Talarens hantverk. Att göra framgångsrika presentationer. Lund: Studentlitteratur.
  • Mattsson, Erik (2013). Talarkokboken I: Att tala så att andra vill lyssna. Ordrum.

Material som utdelas på kursen.

Examination och bedömning: 

Aktivt deltagande i muntliga övningar 80 %
Reflektion 20 %

Deltagarantal och begränsningssätt: 

Alla studerande bereds en plats på kursen under läsåret, men på grund av undervisningsformen med betydande individuella uppgifter i klass och individuell handledning är deltagarantalet per undervisningsgrupp begränsat till 16 personer i anmälningsordning (begränsningen gäller inte för kursen i P2).

Rekommenderad tidpunkt: 

Andra året inom kandidatstudierna.

Motsvarande kurser: 

5643-1 Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation (studerande kan avlägga bara en av dessa muntliga kurser)

Ytterligare information: 

3 grupper på hösten, 1 grupp på våren.