5634-V

5634-V Each one teach one - Svenska, 2 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Each one teach one innebär att en student med engelska, finska, franska, ryska, spanska eller tyska som modersmål lär sig svenska och en student med svenska som modersmål lär sig engelska, finska, franska, ryska, spanska eller tyska. Båda lär av varandra. Den ansvariga läraren ser till att studenterna arbetar i enlighet med ett bestämt schema.

Lärandemål: 

Du har förbättrade muntliga färdigheter i svenska och fördjupade insikter om främmande kultur och samhälle.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • diskutera vardagliga ämnen och sköta vardagliga ärenden på svenska
  • redogöra för kulturella skillnader.
Målgrupp: 

Endast examensstuderande vid Hanken och inkommande utbytesstuderande.

Studerandes totala arbetsmängd: 

53 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 0 timmar
icke-schemalagt arbete: 53 timmar

Undervisningsformer: 

Självstudier och 14 möten med kurspartnern.

Litteratur och undervisningsmaterial: 
  • lärarens material
  • studenternas eget material (t.ex. ord- och fraslistor)
Examination och bedömning: 

Skriftlig rapport över de utförda aktiviteterna: 100 %

Bedömning: godkänd/underkänd

Rekommenderad tidpunkt: 

Kursen rekommenderas särskilt för dem som har för avsikt att studera utomlands eller som vill upprätthålla sina språkkunskaper efter utbytet.

Ytterligare information: 

Studenterna kontaktar den ansvariga läraren genast i början av kursen.