Kurser Företagslogistik

38022 Företagslogistik , 5 sp

Typ
Ämnesstudier
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursen i företagslogistik fokuserar på logistiska koncept, funktioner och aktiviteter. Kursen följer Council of Supply Chain Management Professionals definition att logistik: "omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kundens och övriga intressenters behov och önskemål".

Kursen erbjuds för alla studerande som är intresserad av logistik och försörjningskedjor, och rekommenderas för den som ämnar byta huvudämne till logistik och samhällsansvar.

Lärandemål

Du har en grundläggande teoretisk och praktisk förståelse för logistik och styrning av försörjningskedjor.

Efter avlagd kurs kan du
  • presentera och diskutera koncept relaterade till logistik och styrning av försörjningskedjor (supply chain management)
  • evaluera trade-offs mellan olika funktioner och aktiviteter i försörjningskedjor
  • applicera begränsningar av grundläggande logistiska strategier och ramverk
Internationalisering

Kursens fokus ligger på logistiska koncept och funktioner och globala försörjningskedjor.

Undervisningsformer

Föreläsningar, gästföreläsningar, diskussionsseminarier och individuella och grupparbeten.
Deltagandet i introduktionsföreläsningen är obligatoriskt.

Studerandes totala arbetsmängd

134 timmar fördelat på:      
Schemalagd undervisning: 20 timmar    
Icke-schemalagt arbete inkl. individuella och grupparbeten, diskussioner (online), tutorialer: 114 timmar

Examination och bedömning

Individuellt arbete (50%)
Grupparbete (50%)
För godkänt måste alla delar av kursen måste vara avklarade med minst 50% av max poängen.
Alla kursprestationer gäller endast ett läsår.

  • Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2016). Logistik : Läran om effektiva materialflöden. Studentliteratur, Lund. (2016 eller nyare)
  • + artiklar som specificerade i Moodle.

Studerande som avlagt den tidigare kursen Företagslogistik (8 sp, kurskod 3850) kan inte avlägga denna kurs.
Studerande som avlagt den tidigare engelska kursen Logistics Management (5 sp, kurskod 38016) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för Öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3