Kurser Köp- och avtalsrätt

37009 Köp- och avtalsrätt , 6 sp

Typ
Ämnesstudier
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursen består av två delområden: 1. allmän avtalsrätt, 2. köprätt. 

Inom den allmänna avtalsrätten ligger fokus på frågor som hur man ingår avtal, hur avtal kategoriseras, centrala avtalsrättsliga principer, avtalstolkning, m.m. 

Inom köprätten behandlas huvudsakligen lösöreköp. Vi bekantar oss med begrepp som varans avlämnade, risken för varan, säljarens dröjsmål, fel i varan, samt köparens skyldigheter.

Under kursen löses kontinuerligt uppgifter om de frågor som diskuteras, och exempel på relevanta avtalsklausuler tas upp. 

Lärandemål

Du är insatt i allmän avtalsrätt och köprätt.

Efter avlagd kurs kan du
  • tillämpa de centrala principerna och teorierna kring allmän avtalsrätt
  • tillämpa lagstiftningen kring köp av lös egendom
  • tolka avtal
Förkunskaper

Avlagd kurs 1116 Handelsrättens grunder eller motsvarande introducerande kurs krävs.

Undervisningsformer

Föreläsningar, vilka inkluderar övningar.

Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 18 timmar     
icke-schemalagt arbete: 142 timmar

Examination och bedömning

Sluttentamen 100 %

  • Wilhelmsson, T., Sevón, L. & Koskelo, P. (2006). Huvudpunkter i köplagen. (3. rev. uppl.). Helsingfors: Talentum.
  • Hemmo, M. (2008). Sopimusoikeuden oppikirja. 2 uppl. Talentum, eller
  • Ramberg, J. & Ramberg, Ch. (2016). Allmän avtalsrätt, 10. uppl. Wolters Kluwer.
  • Föreläsningsunderlag och annat kursmaterial som distribueras via kursens hemsida i Moodle. 
  • Innehållet i föreläsningarna och övningarna förutsätts vara känt av de studerande.

Studerande som avlagt den tidigare kursen Köp- och avtalsrätt (8 sp, kurskod 3787) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för Öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3