2515

2515 Fördjupad praktik i informationsbehandling, 8 sp

Plats: 
Helsingfors
Typ: 
Fördjupade studier
Slag: 
Arbetspraktik
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din (för ditt huvudämne relevanta) arbetspraktik på minst 12 veckor. Praktiken ska vara avlagd under studietiden, eller högst tre år före du antagits till den examen i vilken praktiken ingår.

Inom informationsbehandling erbjuds läsåret 2018-2019 praktik med den äldre kursomfattningen 8 sp, eftersom huvudämnet är utgående.

Lärandemål: 

Du har arbetserfarenhet eller erfarenhet av att driva ett företag, som du har nytta av i dina studier och i din arbetskarriär.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • tillämpa de teoretiska kunskaperna från studierna i arbetslivet
  • utföra yrkesmässiga uppgifter som är relevanta för ditt huvudämne
Målgrupp: 

Endast för examensstuderande på magisternivåmed informationsbehandling som huvudämne.

Studerandes totala arbetsmängd: 

214 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning: 0 timmar    
icke-schemalagt arbete: 214 timmar

Undervisningsformer: 

214 timmar självständigt arbete

Examination och bedömning: 

Studieprestationen förutsätter 12 veckors för huvudämnet relevant arbetspraktik varefter du skriver en praktikrapport, där arbetspraktiken diskuteras i detalj gällande arbetsuppgiften och dess anknytning till huvudämnet. Praktiken ska vara avlagd under studietiden, eller högst tre år före du antagits till den examen i vilken praktiken ingår. I rapporten skall du:

  • beskriva arbetsuppgifterna
  • föra en välstrukturerad diskussion om hur arbetsuppgifterna är kopplade till huvudämnet och hur du tillämpat praktiskt det du lärt dig teoretiskt under studierna
  • referera till relevant litteratur
  • analysera hur du kan använda arbetserfarenheten som du fått under praktiken i dina fortsatta studier och i din arbetskarriär
  • bifoga kopia av ditt arbetsintyg (orginalet bör uppvisas på begäran)

Praktiken bedöms som godkänd eller underkänd utan kvalitativt vitsord.