23112-V

23112-V Kvantitativa forskningsmetoder i marknadsföring, 5 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Fördjupade studier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen består av föreläsningar och praktiska metodövningar. Föreläsningarna behandlar vetenskapsfilosofi och den kvantitativa forskningsmetodiken. Metoder för att samling in och analysera kvantitativt material, inkluderandes de vanligaste multivariata analysmetoderna gås igenom.

 

Lärandemål: 

Du har insikter i kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om hur du genomför en kvantitativ vetenskaplig undersökning samt förståelse för vetenskapsfilosofins huvudinriktningar.

Efter avlagd kurs kan du: 

• redogöra för centrala begrepp och grunderna inom kvantitativ forskningsmetodik;
• beskriva tillvägagångssättet vid uppbyggnaden av ett vetenskapligt forskningsprojekt;
• använda kvantitativa undersökningsmetoder;
• analysera och utvärdera forskningsresultat som bygger på kvantitativ forskning;

• sammanfatta, presentera och försvara presenterade resultat på ett vetenskapligt sätt.
• Förstå forskningens sociala och internationella konsekvenser

Förkunskaper: 

Kandidatexamen.

Studerandes totala arbetsmängd: 

134 h timmar fördelat på
• Schemalagd undervisning: 18 h
• Icke-schemalagt arbete: 116 h

Undervisningsformer: 

Föreläsningar
Praktiska metodövningar

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis. 7 ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall.
Valda delar enligt examinatorns anvisningar.

Examination och bedömning: 

Övningsuppgifter (50 %)
Avhandlingsanalys (50 %)

Godkänd prestation i kursen förutsätter separata godkända prestationer i varje del.

Rekommenderad tidpunkt: 

Magisternivå, första året.

Motsvarande kurser: 

Studerande som avlagt den tidigare kursen Forskningsmetoder i marknadsföring (8 sp, kurskod 2334-V) kan inte avlägga denna kurs.

Ytterligare information: 

Avklarade delprestationer är i kraft endast under pågående läsår.