22058-V

22058-V Den entreprenöriella organisationen, 5 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Ämnesstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

En organisation är en komplex social konstruktion där olika människor skall utföra aktiviteter för att uppnå de målsättningar man uppställt. Målsättningar kan vara både att göra vinst eller skapa en social inverkan på samhället. Till sin hjälp har dessa människor olika verktyg som man behöver för att planera och styra organisationen. Därtill krävs en hållbar affärsidé som bygger på att strategiskt föra organisationen i önskad riktning. Varje organisation behöver färdigheter i hur man bygger strategier som bygger på analyserar.

I den här praktiskt orienterade kursen ges dels en helhetsbild av organisationer. Utöver detta diskuteras även de etiska aspekterna på företagande i dagens samhälle.

Kursen är ett pilotprojekt som Institutionen för företagsledning, Vasa, genomför i samarbete med Hanken Business Lab, Stugan/Vasa och Vasa Gymnasium.

Lärandemål: 

Du har ett holistiskt perspektiv på hur en organisation som är entreprenöriell till sin karaktär. Du har kännedom om olika funktioner i en organisation, såsom kreativt och innovativt tänkande, strategi, personal, marknadsföring, redovisning, finansiering och hållbar utveckling.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • beskriva hur en organisation fungerar
  • planera och utveckla en organisation
  • förklara affärsidéns betydelse
Studerandes totala arbetsmängd: 

134 timmar fördelat på
Schemalagd undervisning: 20-22 h
Icke-schemalagd undervisning: 112-114 h

Undervisningsformer: 

Föreläsningar och övningar. Företagsbesök ingår i kursen.

Kursen är uppbyggd av fem moduler där kursaktiviteterna är koncentrerade till intensiva inlärningspass.

Godkänd prestation förutsätter aktiv medverkan i kursens olika aktiviteter och således närvaro i enlighet med detta.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Organisering (2011) Lars Strannegård och Ulla Eriksson-Zetterquist. Liber. (ISBN 9789147089390). Valda delar enligt examinators anvisningar.

Ett urval av artiklar, max 50 sidor.

Examination och bedömning: 

Individuell bedömning 55 %
Teambaserad bedömning 45 %

Godkänd kursprestation förutsätter att man är separat godkänd både i den individuella och den teambaserade examinationen.

Avklarade delprestationer är i kraft endast under det pågående läsåret.

Deltagarantal och begränsningssätt: 

Antalet kursdeltagare är begränsat till 15 från Hanken i anmälningsordning (och 15 från Vasa Gymnasium och Vamia).

Rekommenderad tidpunkt: 

Andra året inom kandidatstudierna.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten): 

Kvot för Öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3