22051-V

22051-V Strategi i praktiken, 5 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Fördjupade studier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen består av analys av företagsstrategier, diskussion kring implementering av det dagliga strategiarbetet och ett aktuellt, näringslivsrelaterade projekt kring strategi. Aktivt och närvarande deltagande.

Lärandemål: 

Du har förmåga att identifiera, analysera och bedöma strategiska beslut.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • utvärdera den omgivning som organisationer verkar i och hur den påverkar deras strategiska val
  • utgående från ett organisatoriskt perspektiv identifiera hur det långsiktiga och dagliga strategiarbetet kan utföras
  • analysera och diskutera företagsstrategier i olika interna och externa miljöer
  • skriva, kommunicera och motivera ställningstaganden
Förkunskaper: 

Kandidatavhandling i eget huvudämne avklarad, samt 10 sp i entreprenörskap och företagsledning / företagsledning och organisation eller motsvarande kurser.

Studerandes totala arbetsmängd: 

134 timmar fördelat på
schemalagt arbete: 16 h
icke-schemalagt arbete: 118 h

Undervisningsformer: 

• Seminarier som fokuserar på att diskutera företagsstrategier
• Seminarier som diskuterar hur det långsiktiga och dagliga strategiarbetet utförs
• Planera och presentera ett strategiprojekt för företagsrepresentanter

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Litteratur och undervisningsmaterial Arwinge, O., Olve, N-G. och Magnusson, Å. (2017). Risk, Strategi och Styrning. Studentlitteratur.
Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regnér, P. (2017). Exploring Strategy - Texts and Cases, 11th Edition. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-292-14512-9.
Klefsjö, B., Eliasson, H., Kennerfalk, L., Lundbäck, L. och Sandström, M. (1999). De sju ledningsverktyg. Studentlitteratur.
Artiklar enligt examinators anvisningar.

Examination och bedömning: 

Diskussioner (20%)
Projekt (80 %)

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten): 

Kvot för öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3