22050-V

22050-V Styrelse och ledningsgruppsarbete, 5 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Fördjupade studier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen behandlar hur du skall skapa och fungera i en dynamisk styrelse och /eller ledningsgruppsmiljö. Olika aspekter med strategiskt arbete i dessa miljöer diskuteras och speciell vikt läggs vid betydelsen av etik i beslutsarbetet.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar.

Lärandemål: 

Du har förmåga att analysera sambandet mellan VD, styrelse och företagsledning och deras arbete kring strategi, riskhantering, etik och andra aspekter av att leda ett företag.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • förklara hur styrelsen och företagsledningen arbetar i företag
  • delta, presentera och argumentera i ett styrelsemöte och/eller ledningsgruppsmöte
  • sammanställa, analysera och reflektera över ledningsfrågor
  • klargöra styrelsen roll i strategiarbetet
  • reflektera kring din egen inlärning
Förkunskaper: 

Kandidatavhandling i eget huvudämne avklarad, samt 10 sp i entreprenörskap och företagsledning / företagsledning och organisation eller motsvarande kurser.

Studerandes totala arbetsmängd: 

134 timmar fördelat på:
schemalagd undervisning: 20 h
icke-schemalagt arbete: 114 h

Undervisningsformer: 

Föreläsningar med diskussioner och övningar, gästföreläsningar, grupp- och individuellt arbete.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Brytting, T. (red.) (2012). Chefsarbetets etik. SNS Förlag.
Toscha, A. (2012). En introduktion till organisationsövergripande riskhantering. Studentlitteratur.
Granberg, O. Och Wallenholm, H. (2017). Ledningsgruppen. Studentlitteratur.

Övrig litteratur enligt examinators anvisningar

Examination och bedömning: 

Dagbok och övningsarbete (70%)
Styrelsemöten och övningar (30%)

Motsvarande kurser: 

Studerande som avlagt den tidigare kursen Styrelsen och etiken (8 sp, kurskod 1846-V) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten): 

Kvot för öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3