Individuella arrangemang – information för examinatorer

På denna sida finns information som du som lärare behöver känna till för att kunna tillmötesgå studerande med behov för individuella arrangemang.

Individuella arrangemang är olika former av praktiska stödåtgärder för att främja studiernas tillgänglighet för studerande med specialbehov. På denna sida hittar du instruktioner för hur du som lärare bör beakta behov av individuella arrangemang i din undervisning. Du kan även vid behov bekanta dig med informationen för studerande om individuella arrangemang på denna sida Opens in new window .

Om du har frågor om individuella arrangemang eller behöver råd om att ordna individuella arrangemang för studerande i din undervisning, kan du kontakta Hankens kontaktpersoner för individuella arrangemang:

 

Med individuella arrangemang avses individuellt stöd för lärandet som främjar jämlikhet i studierna och tillgången till studier. En studerande som avlägger studier enligt universitetets examensfordringar eller en person som söker till utbildning kan få individuella arrangemang om hen till exempel har en rörelsenedsättning eller sinneshandikapp, en fysisk eller psykisk sjukdom eller skada, ett problem som gäller läs- eller skrivfärdigheter eller en annan kognitiv svårighet.

Individuella arrangemang baserar sig på ett konstaterat behov som den studerande kan påvisa med ett expertutlåtande. Studerande som påvisats ett behov för individuella arrangemang har rätt att få rimliga individuella arrangemang i sina studier. Denna rättighet baserar sig på diskrimineringslagen (1325/2014, 15 §). Rimliga individuella arrangemang, som baserar sig på den enskilda studerandes individuella behov, bör erbjudas då de undervisningsarrangemang som byggts upp på förhand för alla studerande inte är tillräckliga med tanke på de behov som den studerande har.  

Individuella arrangemang är praktiska lösningar, i vilka det inte görs avkall på de kunskapsmål som ställts för studierna och enskilda studieperioder, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa den studerande att nå sina mål. Vid bedömningen av tentamina och andra prestationer omfattas alla av samma kriterier, och eventuella individuella arrangemang inverkar inte på bedömningen.

Målet är att den studerande beviljas de individuella arrangemang som hen behöver, dock så att examensmålen i sin helhet uppfylls. Man kan t.ex. inte avlägga hela examen som distansstudier, eftersom man i så fall inte har möjlighet att öva de arbetslivs- och interaktionsfärdigheter som ingår i examen. Det rekommenderas inte heller att man på grund av skrivsvårigheter genomför största delen av studierna som muntliga prestationer, eftersom man i så fall inte utvecklas som skribent.

Individuella arrangemang är inte enbart på den enskilda lärarens ansvar, utan frågan är hurdana praktiska arrangemang ett utbildningsprogram eller universitetet kan erbjuda. Om arrangemangen tar mycket arbetstid i anspråk, diskutera om resurserna och alternativen till exempel med chefen för utbildningsprogrammet. Det är bra att fundera på frågan om rimliga individuella arrangemang då undervisningsplanerna görs upp samt även i relation till varje enskild kurs innan kursen startar. Att fundera på möjliga individuella arrangemang på förhand kan i väsentlig grad minska på de enskilda lärarnas arbetsbörda.

Som lärare är du ansvarig över de individuella arrangemang en studerande behöver i undervisningen. Detta kan gälla tentamen utanför allmänt tentamenstillfälle, undervisning i klass, inlämningsuppgifter, grupparbeten och muntliga framföranden. Bilden nedan sammanfattar dina uppgifter som lärare.

Bild som visar processen för individuella arrangemang i undervisning.

 

Då en studerande behöver individuella arrangemang på en kurs bör den studerande själv vara i kontakt med läraren. Den studerande bör kontakta kursexaminatorn senast en vecka efter kursstart.

För att kunna beviljas individuella arrangemang bör den studerande ha ett intyg beviljat av Hanken. Ur intyget framgår vilka individuella arrangemang den studerande har rätt till. Hankens kontaktperson för individuella arrangemang upprätthåller uppgifter om de studerande som beviljats individuella arrangemang. Uppgifterna är sekretessbelagda, men vid behov kan du av kontaktpersonen bekräfta vilka arrangemang som rekommenderats för en studerande.

Som lärare är din uppgift att tillsammans med den studerande komma överens om vilka individuella arrangemang den studerande behöver för att genomföra kursen, till exempel tilläggstid för inlämning av uppgifter eller alternativa prestationssätt. Det är i sista hand upp till läraren att avgöra vilka individuella arrangemang som är möjliga att ordna på en enskild kurs. Hanken uppmanar lärare att bevilja individuella arrangemang enligt behov för att säkerställa studiernas tillgänglighet för alla studerande.

Om en studerande behöver individuella arrangemang, avtala i så god tid som möjligt med hen om sätt att genomföra kursen som är möjliga för studeranden för att uppnå kursmålen. Utmaningar kan uppstå då varje studerandes situation är individuell och färdiga lösningar inte alltid finns tillgängliga. Därför är det tidvis svårt att avgöra hurdana individuella arrangemang som är ändamålsenliga, motiverade och rimliga. Rådfråga vid behov Hankens kontaktperson för individuella arrangemang.

Individuella arrangemang kan beviljas för olika undervisningssituationer, såsom inlämningsuppgifter, grupparbeten och muntliga framföranden. Individuella arrangemang kan även behövas under tentamenstillfällen. Individuella arrangemang för tentamen kan beviljas såväl för tentamen under allmänna tentamenstillfällen, tentamen under lektionstid, tentamen i Examinarium som webbtentamen, t.ex. i Moodle. Individuella arrangemang är även möjliga gällande kurslitteratur och undervisningsutrymmen.

Nedan sammanfattas de individuella arrangemang som Hanken kan bevilja studerande med rätt till individuella arrangemang. Även andra individuella arrangemang är möjliga vid behov. Individuella arrangemang beviljas alltid utgående från den studerandes individuella behov.

Situation Individuella arrangemang

Tentamen

 • Tilläggstid vid tentamen
 • Mindre eller avskilt rum vid tentamen
 • Användning av dator eller annat hjälpmedel vid tentamen  
 • Alternativa prestationssätt, såsom e-tent, hemtent, eller muntlig examination
 • Att tentera omfattande mängder text i delar (t.ex. en bok/tentamen)
Undervisning i klass
 • Användning av en personlig assistent eller tolk
Inlämningsuppgifter
 • Förlängd inlämningstid
Grupparbeten
 • Möjlighet att utföra arbetet individuellt
 • Av läraren organiserad gruppindelning
Muntliga framföranden
 • Presentation för en mindre grupp eller endast läraren
 • Videoinspelning som visas för de övriga studerandena eller endast för läraren
Tillgänglighet av kurslitteratur
 • Kurslitteratur som talböcker
 • Förlängd lånetid
Tillgänglighet av utrymmen
 • Sittplats i undervisningsutrymme som uppfyller den studerandes behov

 

Studerande kan behöva individuella arrangemang av många olika skäl. Nedan beskrivs några av de vanligaste orsakerna för behov till individuella arrangemang. Även andra orsaker för behov av individuella arrangemang är möjliga. Det måste dock alltid finnas tillräckliga och påvisbara grunder och ett verkligt behov av individuella arrangemang.

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Hos finsk- och svenskspråkiga innebär ofta svårigheterna att man läser långsamt och/eller är benägen att göra fel i skrift. I språk med svag motsvarighet mellan bokstäver och språkljud är det typiskt att läs- och skrivsvårigheter syns mer. Då är det typiskt med skrivfel och det är svårt för personen att uttala eller skriva främmande ord. Därför tar sig läs- och skrivsvårigheter ofta uttryck i att det är utmanande att skriva främmande språk, såsom engelska.

För en del kan det vara svårt att hämta från minnet nya begrepp, varvid det krävs flera upprepningar för att man ska minnas dem. Läs- och skrivsvårigheter kan också vara kopplade till snävt arbetsminne, varvid det kan vara svårt att komma ihåg långa instruktioner eller på att på föreläsningar följa undervisningen och samtidigt göra anteckningar.

Nervositet

Grupparbeten, diskussioner och särskilt att uppträda inför andra människor är spännande situationer för många studerande. Nervositet blir ett problem om det hindrar en studerande från att delta på en kurs eller om hen avbryter kurser på grund av nervositet.

Det ligger i studerandens intresse att öva på sociala färdigheter, men ibland kan kursens krav och sätt att genomföra den vara för belastande för studeranden. För höga krav stöder inte studerandens utveckling, utan bidrar till upplevelser av att misslyckas och leder ofta till att studeranden börjar undvika sociala situationer.

Problem med uppmärksamhet (ADHD)

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en utvecklingsmässig störning som karaktäriseras av svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. De påverkar många delområden i livet, även studierna. ADHD är varierande och varje studerandens situation är individuell.

Symtomen på ADHD är ofta starkare om det förekommer många distraktioner i omgivningen, om handlingsinstruktionerna är otydliga eller om det krävs långvarig ansträngning. I självständiga studier kan utmaningen vara att göra upp en studieplan och att följa den, att uppfatta hur mycket tid som behövs för att göra uppgifter, att slutföra uppgifter som kräver koncentration och uthållighet eller att fördjupa sig i intressanta uppgifter.

Förutom utmaningar är ADHD även kopplat till styrkor. Studeranden kan till exempel vara mycket kreativ, innovativ och energisk och han eller hon är inte rädd för nya utmaningar.

Psykiska symptom

Psykiska symptom såsom depression eller ångest (t.ex. panikångest, social ångest) kan innebära behov för individuella arrangemang. Som lärare kan du möta både studerande med tillfälliga symtom och studerande som har en långvarig psykisk störning.

Nästan var och en av oss har i något livsskede psykiska symtom. Till exempel kan ihållande stress eller sömnproblem tillfälligt försämra funktionsförmågan.  Många psykiska symtom går över. I en del livsskeden belastas den psykiska hälsan mer än i andra, och att tillfälligt må psykiskt dåligt är alldeles normalt i en svår livssituation.

Bland studerande lider var femte man och över en tredjedel av kvinnorna av psykiska störningar. Då är de psykiska symtomen långvariga och så pass allvarliga att de orsakar allvarliga svårigheter för funktionsförmågan och vardagslivet, och därmed ofta även för studierna. Tidig identifiering och tillgång till rätt slags hjälp är väsentligt. Rehabilitering är ofta en lång process.  Å andra sidan kan livet med en psykisk störning vara precis lika mångsidigt och meningsfullt som för vem som helst annan.

Autismspektrumet

Med autismspektrumet hänvisas till människor med en neurobiologisk utvecklingsstörning i hjärnan. Störningen påverkar hur människan kommunicerar, känner och upplever omgivningen och hur han eller hon är i interaktion med andra.

Såväl symtomen som funktionsnedsättningarna är individuella. Hos studerande kan störningen till exempel ta sig uttryck i svårigheter att starta och slutföra uppgifter, brister i exekutiva funktioner, långsam processhastighet, sensorisk överkänslighet, varierande uppmärksamhetsnivå eller problem med känsloreglering. Det kan vara svårt att arbeta i grupper.

Å andra sidan kan studerandens styrka vara till exempel att hen är bra på att observera detaljer och koncentrerar sig på särskilda intressen samt en god känsla för rättvisa.

Fysisk nedsättning

Exempel på fysisk nedsättning som kan ge upphov till behov för individuella arrangemang inkluderar synskada, hörselskada, eller annan fysisk skada som påverkar den studerandes studier.

Studerande lär sig på olika sätt och har olika behov. Dessa behov kan bemötas genom att göra undervisningen så tillgänglig som möjligt. Tillgänglighet kan innebära mångfald i undervisningen och alternativa examinationssätt. En dylik mångfald i undervisningen stöder lärandet hos alla studerande och minskar vanligen behovet av individuella arrangemang.

Det är viktigt att fundera på dessa alternativ då undervisningsplanen läggs upp. Inom en enskild studieperiod är det möjligt att använda sig av olika sätt att genomföra och bedöma studierna, bara de är i linje med kursens lärandemål. Om till exempel målet för studieperioden är att lära sig centrala teorier och begrepp inom området, kan kunnandet förutom en skriftlig tentamen även bedömas med en muntlig tentamen, essäer, dagböcker eller grupparbeten.

Även små pedagogiska lösningar kan vara till nytta för alla studerande och samtidigt minska på behovet av individuella arrangemang. Dylika praktiska pedagogiska lösningar som gynnar alla studerande är till exempel:

 • Ge föreläsningens huvuddrag eller svåra begrepp som kommer fram på föreläsningen på förhand åt studerandena.
 • Undvik att tala under föreläsningen då studerandena måste göra anteckningar.
 • Håll fler pauser och variera undervisningen när du håller längre presentationer. Även om studeranden inte skulle ha problem med uppmärksamhet, orkar man behålla koncentrationen i cirka 20 minuter åt gången. Pausgymnastik rekommenderas!
 • Undvik att ge långa uppgiftsbeskrivningar.
 • Gå igenom skriftliga instruktioner muntligt.
 • Gör det lätt för de studerande att följa med sina framsteg under kursens gång, exempelvis genom att utnyttja Slutförandeförlopp-funktionen i Moodle.