Näringslivets fond

Näringslivets fond administreras separat från de övriga fonderna och medlen är i första hand avsedda för att ansökas av institutionerna.

Fondens syfte förverkligas genom att medel årligen ställs till Svenska handelshögskolans förfogande för inbjudande av företrädare för näringslivet eller vetenskapliga institutioner att gästa högskolan som lärare eller handledare.

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Ansökan skall lämnas in senast en månad innan besöket förverkligas. Förutsatt att ansökan är komplett kan beslut i regel väntas inom en månad. Retroaktiva ansökningar finansieras inte. Ansökan måste göras på engelska.

Ur ansökningarna för finansiering inom ramen för programmen bör framgå specifikt följande: namn och position för besökaren/föreläsaren, personens vetenskapliga och andra meritering i form av CV, ett detaljerat besöksprogram inklusive den undervisning personen meddelar (såväl kurser som timantal) och forskningsprojekt vid högskolan/universitetet besökaren deltar i under sin vistelse. En tillförlitlig kostnadskalkyl bör bifogas (resekostnader, inkvarterings- och dylika kostnader, arvoden och timlärarersättningar och eventuella övriga kostnader). Se ytterligare instruktioner i "Näringslivets fond - råd och riktlinjer" nedan.

Ansökan görs i Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst. I tjänsten väljer man alternativet: "Inbjudan av utländska gäster" i ändamålsmenyn, också då det gäller högskolans egna forskares vistelser vid utländsk institution. Ansökningarna behandlas av arbetsgruppen för Näringslivet fond, och beslut tas av rektor och Stiftelsens ombudsman. Arbetsgruppen består av:

Professor Kenneth Högholm

Professor Kim Ittonen

Biträdande professor April Spivack

Vid frågor gällande ansökan från Näringslivets fond kontakta stipendieombudet, stipendieombud(at)hanken.fi, som fungerar som sekreterare för arbetsgruppen.