Lars Krogius jubileumsfond

Nedan information om Lars Krogius jubileumsfond

Fondens syftemål är att inom Svenska Handelshögskolan främja forskning och vidareutbildning av lärare främst i marknadsföring. Skulle fondens disponibla avkastning något år icke ändamålsenligt kunna användas inom detta ämnesområde kan den i andra hand användas för motsvarande ändamål inom ämnesområdena företagsekonomi inom transportväsendet, främst handelssjöfarten och utrikeshandelns företagsekonomi.