Elisabeth Schusters stipendiefond

Elisabeth Schusters stipendiefond

1. Språkkurser i sådant land där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan samt personer som under de tre närmast föregående åren avlagt examen vid högskolan.

2. Summer Schools i sådant land där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendier beviljas för Summer Schools i ekonomisk-merkantila ämnen, i första hand sådana som arrangeras av Hankens partneruniversitet och i andra hand andra välrenommerade universitet. Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan. 

3. Annat ändamål än i punkterna 1 och 2 ovan

Stipendier ur fonden kan även beviljas anställda och forskarstuderande förutsatt att de knyts till studier eller forskning inom vid högskolan företrädda vetenskaper i tyskspråkigt land eller studier i tyska, spanska eller portugisiska i länder där respektive språk allmänt talas. Syftet med stipendium av detta slag skall vara att främja undervisning och forskning på ifrågavarande område vid högskolan. Stipendier av detta slag kan även beviljas för deltagande i kongresser, seminarier, symposier mm.

För närmare information om utdelningsprinciperna se "Stipendieformer".