Elisabeth Schusters stipendiefond

Elisabeth Schusters stipendiefond

Principerna för beviljandet av stipendier ur Elisabeth Schusters stipendiefond

1. Språkkurser i sådant land där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan samt personer som under de tre närmast föregående åren avlagt examen vid högskolan. Sökande skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i tyska eller spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i tyska eller spanska) eller skall delta aktivt under den pågående terminen i kurs i tyska eller spanska vid högskolan och ha avlagt minst 6 sp i ifrågavarande språk innan kursen äger rum. Sökande som ämnar studera i land där portugisiska talas skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i spanska) eller bifoga till ansökan intyg över studier i portugisiska.

I regel beviljas följande maximibelopp för språkkurser, inklusive resor (studerande i Vasa erhåller ett tillägg på 60 euro såvida kostnadskalkylen visar att det är relevant):

  • 3 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1400 euro
  • 4 veckor eller längre i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1550 euro
  • 4 veckor eller längre i Central- eller Sydamerika: max. 2300 euro

Till ansökan skall bifogas plan för språkstudierna utomlands inklusive information om kursarrangören (som ska vara en välrenommerad organisation), motivering till varför språkstudierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken, kostnadskalkyl, CV och officiellt studieutdrag.

Samma person kan beviljas maximalt tre stipendier från Elisabeth Schusters stipendiefond för språkkurser/Summer Schools.

2. Summer Schools i sådant land där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendier beviljas för Summer Schools i ekonomisk-merkantila ämnen, i första hand sådana som arrangeras av Hankens partneruniversitet och i andra hand andra välrenommerade universitet. 

Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan. Sökande skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i tyska eller spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i tyska eller spanska) eller skall delta aktivt under den pågående terminen i kurs i tyska eller spanska vid högskolan och ha avlagt minst 6 sp i ifrågavarande språk innan kursen äger rum. Sökande som ämnar studera i land där portugisiska talas skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i spanska) eller bifoga till ansökan intyg över studier i portugisiska.

Följande maximisummor kan beviljas för Summer Schools, inklusive resor (studerande i Vasa erhåller ett tillägg på 60 euro såvida kostnadskalkylen visar att det är relevant):

  • 2 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1250 euro
  • 2 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2000 euro
  • 3 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1400 euro
  • 4 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1550 euro
  • 3 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2150 euro
  • 4 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2300 euro

Till ansökan skall bifogas plan för studierna utomlands inklusive information om kursarrangören, motivering för varför studierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken, kostnadskalkyl, CV och officiellt studieutdrag.

Samma person kan beviljas maximalt tre stipendier från Elisabeth Schusters stipendiefond för språkkurser/Summer Schools.

3. Annat ändamål än i punkterna 1 och 2 ovan

Stipendier ur fonden kan även beviljas förutsatt att de knyts till studier eller forskning inom vid högskolan företrädda vetenskaper i tyskspråkigt land eller studier i tyska, spanska eller portugisiska i länder där respektive språk allmänt talas. Syftet med stipendium av detta slag skall vara att främja undervisning och forskning på ifrågavarande område vid högskolan. Stipendier av detta slag kan även beviljas för deltagande i kongresser, seminarier, symposier mm.

Stipendierna är avsedda för kandidatstuderande, magisterstuderande, forskarstuderande och personal vid Svenska handelshögskolan. Sökande som studerar på kandidat- eller magisternivå skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i tyska eller spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i tyska eller spanska) eller skall delta aktivt under den pågående terminen i kurs i tyska eller spanska vid högskolan och ha avlagt minst 6 sp i ifrågavarande språk innan kursen äger rum. Sökande som studerar på kandidat- eller magisternivå och som ämnar använda stipendiet i land där portugisiska talas skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i spanska) eller bifoga till ansökan intyg över studier i portugisiska.

Stipendieansökan skall motiveras väl, ändamålet skall beskrivas noggrant, en tillförlitlig kostnadskalkyl skall bifogas. Studerandesom studerar på kandidat- eller magisternivå skall dessutom bifoga officiellt studieutdrag och CV.