Utdelning av stiftelsemedel

Utdelning av stiftelsemedel

Samtliga medel i stiftelsen förvaltas centralt. Av utdelningen tillhör 37,5 % de olika fonderna, från vilka lärare och forskare på Hanken kan ansöka om bidrag. Resten, d.v.s. 62,5 % disponeras av stiftelsens styrelse. Understödsbudgeten bereds av ombudsmannen med hjälp av Hankens personal och rektor.Information om de olika fonderna finns på Hankens hemsida: http://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder. Vid behov ger högskolans stipendieombud ytterligare upplysningar om t.ex. utformningen av ansökningarna.Stiftelsens uppgift är att stöda Hanken och att bidra till finansieringen av strategiska satsningar. Utnyttjandet av understödsmedlen sker inom ramen för understödsbudgeten och förfrågningar om medel riktas för de icke till fonderna bundna medlens del till rektor.