Utdelning av stiftelsemedel

Utdelning av stiftelsemedel

Utdelning från Stiftelsens medel

Det tillgångar Stiftelsen förfogar över förvaltas som en helhet av en extern förmögenhetsförvaltare på diskretionärt mandat. Av tillgångarna tlllskrivs 37,5 % olika s.k.bundna fonder med specifika syften och 62,5 % utgörs av obundna medel vars avkastning Stiftelsens styrelse fritt kan disponera över i enlighet med Stiftelsens övergripande ändamål.

Understödsbudgeten bereds av ombudsmannen med hjälp av Hankens personal och rektor.Information om de olika fonderna finns på Hankens hemsida. Vid behov ger högskolans stipendieombud ytterligare anvisningar om t.ex. utformningen av ansökningarna. Utnyttjandet av understödsmedlen sker inom ramen för understödsbudgeten och förfrågningar om medel riktas för de obundna medlens del till rektor.

Närmare information om användningen av understödsmedlen finns att tillgå på Stiftelsens hemsidor www.stiftelsenshh.fi där Stiftelsens verksamhetsberättelser publiceras.